Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2001

04-12-2002

Beretning nr. 18/2001

Beretning om revisionen af statsregnskabet indeholder Rigsrevisionens redegørelse for revisionen af statsregnskabet for finansåret 2001. Beretningens indledende kapitel indeholder en beskrivelse af lovgrundlaget, metode og Rigsrevisionens erklæring om statsregnskabet. I et afsnit for hvert ministerområde er omtalt de revisionsprodukter, der er udført for de enkelte virksomheder og resultatet af revisionen samt forhold, Rigsrevisionen har fundet særligt væsentlige. Rigsrevisionen giver på grundlag af den udførte revision en samlet vurdering af de enkelte ministerområders regnskabsforvaltning. Endvidere indeholder beretningen en redegørelse for resultatet af 8 tværgående undersøgelser om udvalgte emner.

Det fremgår af Rigsrevisionens erklæring om statsregnskabet, at revisionen afdækkede en række fejl og svagheder med tilknytning til regnskabsforvaltningen, der havde indflydelse på vurderingen af de enkelte ministerområders regnskabsforvaltning, men ikke havde en sådan karakter, at de påvirkede Rigsrevisionens generelle vurdering af statsregnskabet for 2001. Det er derfor Rigsrevisionens vurdering, at statsregnskabet var rigtigt, og at dispositionerne generelt var i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 4. december 2002 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 18/01 om revisionen af statsregnskabet for 2001

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at aflæggelsen af statens regnskaber for 2001 generelt har været tilfredsstillende, og at den finansielle regnskabsaflæggelse fortsat er i en positiv udvikling.

Statsrevisorerne har især hæftet sig ved følgende:

Udenrigsministeriet har fortsat et stort forbedringspotentiale på det regnskabsmæssige område. Gennemgangen viser bl.a. manglende afstemning af bevillinger og mellemregningskonti samt efterslæb og manglende kvalitet i behandlingen af tilskudsregnskaber. Forvaltningen af større anskaffelser og byggesager har ikke været helt tilfredsstillende, og især ombygningen af ambassaden i London afslører alvorlige fejl og mangler.

Statens Serum Institut har haft et væsentligt mindreforbrug i en årrække som følge af, at en række større projekter ikke har været påbegyndt som forudsat i finansloven. Instituttet har heller ikke afgivet en redegørelse til Finansudvalget herom, hvilket også var forudsat.

Regnskabsforvaltningen på Kulturministeriets område har samlet set ikke været helt tilfredsstillende.

Trafikministeriets regnskabs- og økonomiforvaltning har ikke været helt tilfredsstillende.

Banestyrelsens regnskabsaflæggelse er de seneste 4 år blevet kritiseret alvorligt ved den årlige revision. Statsrevisorerne gør Folketinget opmærksom på, at Banestyrelsens regnskabsaflæggelse stadig ikke er tilfredsstillende.

Rigsrevisor har i en særlig undersøgelse gennemgået Statens Luftfartsvæsens håndtering af honorarer mv. i forbindelse med flyveprøver. Gennemgangen viser, at både prøvegebyrets fastsættelse og honorarerne ikke har været i overensstemmelse med statslige regler og vejledninger. Statsrevisorerne kritiserer Statens Luftfartsvæsens og Trafikministeriets håndtering af sagen.

Statsrevisorerne har anmodet rigsrevisor om at gennemføre forvaltningsrevision af Trafikministeriet og afgive beretning herom til statsrevisorerne.

Statsrevisorerne har på baggrund af de tværgående emner hæftet sig ved, at Finansministeriet samlet set ikke har håndteret koordinerende opgaver omkring fx tilsagnsordningen og udviklingen af et statsligt lønsystem helt tilfredsstillende."

Rigsrevisors notat af 17. marts 2003

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 2. april 2003

Den 2. april 2003

Beretning nr. 18 2001 om revisionen af statsregnskabet for 2001

Sagen optages i Endelig betænkning 2001 med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at en række af de kritiserede forhold er taget op til løsning.

Statsrevisorerne finder det naturligt, at tiltag, som flere ministerier har iværksat, kræver mere tid, og at rigsrevisor følger disse sager og rapporterer om dem i Beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2002. Statsrevisorerne følger udviklingen i Undervisningsministeriet med opmærksomhed.

Statsrevisorerne skal gøre opmærksom på, at de har anmodet rigsrevisor om en undersøgelse af Statens Luftfartsskoles virksomhed og økonomi 1997-2002, samt at undersøgelsen af Trafikministeriet både omfatter trafikministerens forvaltning af ejerrollen, departementets faktiske forvaltning af selskaber, styrelser og institutioner samt, hvordan departementet i fremtiden sikrer et klart og sikkert beslutningsgrundlag til brug for forvaltningen af selskaber, styrelser og institutioner.

Statsrevisorerne er opmærksomme på IT-sikkerheden i den offentlige forvaltning og er enige med rigsrevisor i, at der er behov for initiativer fra Finansministeriets side, så der via vejledninger, anbefalinger eller minimumskrav skabes hensigtsmæssige standarder for den generelle IT-sikkerhed, så de enkelte institutioner på den baggrund kan formulere en IT-strategi og -sikkerhedspolitik, som er tilpasset institutionernes konkrete risici."

Rigsrevisors notat af 26. februar 2004

Rigsrevisors notat af 17. marts 2005

Rigsrevisors notat af 8. februar 2007

Beretningshistorik