Beretning om Combus a/s 1995-2001

10-04-2002

Beretning nr. 10/2001

Beretningen vedrører en vurdering af Trafikministeriets overvejelser og initiativer i forbindelse med etableringen af Combus a/s, rekonstruktionen af selskabet samt forberedelserne til og gennemførelsen af salget af aktierne i selskabet. Endvidere omfatter undersøgelsen beskrivelser og vurderinger af en granskningsundersøgelse og en advokatundersøgelse samt af ministerens rolle som eneejer.

Det konkluderes i beretningen bl.a., at Trafikministeriet ved etableringen af Combus ikke i tilstrækkeligt omfang var opmærksom på, hvor afgørende betydning et hensigtsmæssigt kapitalgrundlag, en kompetent bestyrelse og mulighed for en effektiv økonomistyring har for en virksomhed, der skal fungere på markedsmæssige vilkår. Det anføres, at udviklingen har understreget vigtigheden af, at en eventuel tjenestemandsproblematik er afklaret i forbindelse med stiftelsen af et statsligt aktieselskab.

Vedrørende rekonstruktionen af Combus anføres, at Trafikministeriet i maj 1999 havde fuldt kendskab til selskabets manglende muligheder for at udarbejde realistiske budgetter og skøn. Ministeriet burde efter Rigsrevisionens opfattelse ikke have forelagt et aktstykke om kapitaltilførsel til Combus på det foreliggende grundlag. Alternativt burde ministeriet under hensyn til behovet for hurtig kapitaltilførsel have fremhævet, at aktstykket baserede sig alene på overordnede budgetter og skøn udarbejdet af selskabet.

Det anføres endelig, at Trafikministeriets overvejelser ved forberedelsen og gennemførelsen af salget af statens aktier i Combus har været velfunderede, men at ministeriet frem til midten af 1999 burde have spillet en mere aktiv rolle som eneejer af Combus a/s.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. april 2002 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/01 om Combus a/s 1995-2001

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Denne beretning har lokaliseret årsagerne til de problemer, som udskillelsen af DSB Busser A/S – senere Combus a/s – har medført, og som nu er afsluttet med salget af selskabet med et stort tab for staten.

Statsrevisorerne udtrykte sig stærkt kritisk om trafikministerens varetagelse af statens ejer­in­te­res­ser i beretning nr. 8/98 om nogle regnskabsmæssige og økonomiske dispositioner i Combus a/s. Nær­værende beretning dokumenterer, at Trafikministeriet sad alle advarsler overhørig i de første år af selskabets levetid.

Statsrevisorerne påtaler, at trafikministeren ultimo maj 1999 forelagde Finansudvalget et stærkt kritisabelt aktstykke, så Finansudvalget ikke fik de relevante oplysninger i for­bin­del­se med kapitaltilførslen på 300 mio. kr., da Trafikministeriet på daværende tidspunkt både hav­de kendskab til den mangelfulde økonomistyring i Combus og til usikkerhederne om­kring den fremtidige drift af Combus.

Statsrevisorerne påtaler endvidere, at den af trafikministeren oprindeligt indsatte bestyrelse ik­ke blev sammensat af erfarne og kompetente personer. Det var ellers forudsat i bemærkningerne til lovforslaget om DSB Busser A/S, at bestyrelsen skulle bestå af såvel personer med indsigt og er­f­aring i busdrift som personer med anden forretningsmæssig og ledelsesmæssig kompetence.

Beretningen efterlader indtrykket af, at indgreb fra ministeren over for bestyrelsens in­kom­pe­ten­ce ville have sikret en for staten mere betryggende drift af selskabet."

Rigsrevisors notat af 13. september 2002

Rigsrevisors notat af 24. januar 2003

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 6. februar 2003

Den 6. februar 2003

Beretning nr. 10 2001 om Combus a/s 1995-2001

Sagen optages i Endelig betænkning 2001 med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne er enige med rigsrevisor i, at denne beretningssag kan afsluttes.

Statsrevisorerne har i forbindelse med behandlingen af beretning nr. 18/01 om revisionen af statsregnskabet for 2001 bedt rigsrevisor om at gennemgå Trafikministeriet og herunder vurdere forvaltningen af ministerens ejerroller."

Beretningshistorik