Beretning om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet

27-09-2000

Beretning nr. 12/1999

Beretningen vurderer, om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring af erhvervsskoleområdet lever op til principperne bag mål- og rammestyring. Det undersøges, om budgetlægning og -opfølgning på erhvervsskoleområdet sikrer overholdelse af bevillinger. Videre undersøges det, om taxameterstyringen giver Undervisningsministeriet mulighed for en målrettet styring og prioritering af ressourcerne, herunder om der sikres en produktiv opgavevaretagelse. Beretningen indeholder tillige en vurdering af, om det økonomiske og faglige tilsyn udføres systematisk og rettidigt, samt om der gennemføres kvalitets- og udviklingsprojekter til udvikling af uddannelsernes kvalitet. Endeligt belyses det, om erhvervsskolernes dimittender er i besiddelse af et tilfredsstillende fagligt niveau.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 27. september 2000 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/99 om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer, at Undervisningsministeriets økonomiske tilsyn med erhvervsskoler­ne er mangelfuldt, og at ministeriets gennemgang af regnskaberne sker med stor forsinkelse.

Det er utilfredsstillende, at ministeriet - 9 år efter erhvervsskole- og erhvervsuddannelsesrefor­men - endnu ikke har etableret en systematisk økonomisk og faglig styring, der lever op til prin­cip­perne for mål- og rammestyring.

Statsrevisorerne har noteret sig, at der på det faglige område ikke er opstillet resultatkrav, der mu­liggør systematisk opfølgning på uddannelsernes kvalitet og effektivitet. Statsrevisorerne opfordrer ministeren til i sin redegørelse til denne beretning om særligt at belyse, hvorledes der kan opsti­lles resultatkrav på det faglige område."

Rigsrevisors notat af 5. maj 2003

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 13. august 2003

Den 13. august 2003

Beretning nr. 12 1999 om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet

Sagen optages i Endelig betænkning 2002 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne har bemærket, at Undervisningsministeriet har planlagt flere initiativer, men at rigsrevisor først vil være i stand til at vurdere resultaterne i 2006, når Endelig betænkning for 2004 afgives til Folketinget.

Statsrevisorerne vil fortsat følge udviklingen i denne sag med opmærksomhed."

Rigsrevisors notat af 10. januar 2006

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 18. januar 2006

Den 18. januar 2006

Beretning nr. 12 1999 om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet

Sagen optages i Endelig betænkning 2004 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det stærkt utilfredsstillende, at undervisningsministeren har været så længe om at forbedre den økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet.

Statsrevisorerne fandt det i sagen om den fortsatte udvikling om Undervisningsministeriets tilsyn med luftfartsskolerne (beretning nr. 1/2003) meget tilfredsstillende, at det er rigsrevisors samlede vurdering, at det nye tilsyn indeholder en række tilfredsstillende elementer, der klart vil forbedre det økonomiske tilsyn.

Med hensyn til det faglige tilsyn har statsrevisorerne noteret sig, at der omsider – efter mere end 5 år – er tilvejebragt et grundlag for opfølgning på erhvervsuddannelsernes kvalitet og effektivitet."

Beretningshistorik