Beretning om kontrollen med den økologiske fødevareproduktion i Danmark

15-11-2000

Beretning nr. 17/1999

Beretningen omhandler den offentlige (nu: rent statslige) kontrol med produktionen af økologiske fødevarer og redegør for de vigtigste økologiregler samt for kontrolsystemets organisation og struktur. Der foretages en nærmere gennemgang og vurdering af henholdsvis Plantedirektoratets og Fødevaredirektoratets rolle i økologikontrollen, og der gives en beskrivelse og vurdering af den praktiske tilrettelæggelse af kontrollen, herunder en vurdering af, om udførelsen af økologikontrollen sikrer overholdelsen af det økologiske regelsæt. Endvidere belyses omfanget og arten af de konstaterede overtrædelser af økologireglerne samt de sanktioner, som myndighederne har taget i anvendelse over for regelbryderne. Endelig er det undersøgt, om de 2 direktorater har gjort brug af de eksisterende oplysninger om overtrædelser af økologireglerne ved deres fastlæggelse af kontrolstrategier og -planer.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. november 2000 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 17/99 om kontrollen med den økologiske fødevareproduktion i Danmark

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at hverken direktoraterne eller ministeriet har ud­ar­bej­det en sammenhængende strategi for kontrollens tilrettelæggelse og udførelse, som kunne sup­ple­re gennemførelsen af EU's økologiforordning.

Statsrevisorerne forventer, at ministeren i sin redegørelse til denne beretning sandsynliggør, at der med den nye kontrolstruktur fra 1. januar 2000 vil blive rettet op på de af rigsrevisor på­pe­ge­de mangler."

Beretningshistorik