Beretning om tilskud til frie skoler

12-04-2000

Beretning nr. 7/1999

Undersøgelsen vurderer Undervisningsministeriets forvaltning af tilskud til frie skoler. Det overordnede formål for undersøgelsen er at vurdere, om der ved disse tilskudsordninger er etableret et system, der samlet fremmer en god anvendelse af de statslige tilskud. Undersøgelsen belyser de økonomiske og faglige styringsprincipper på området. Det undersøges herunder, hvorvidt indførelsen af taxameterstyring har fremmet kapacitetstilpasning og produktiviteten i sektoren. Præcisionen i ministeriets centrale budgetlægning vurderes, og det undersøges, om ministeriets egen administration af tilskudsordningerne er sikker. Det vurderes, om Undervisningsministeriet fører et rettidigt og dækkende tilsyn med skolernes overholdelse af gældende bestemmelser og med skolernes økonomi. Som led i undersøgelsen af den faglige styring og opfølgning på området vurderes, om der er opstillet klare mål og resultatforventninger, og om ministeriet fører tilsyn med opnåelsen af de faglige målsætninger, herunder med ydelsernes kvalitet.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. april 2000 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/99 om tilskud til frie skoler

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer, at Undervisningsministeriet stadig ikke lever op til kravene til god for­valtning af tilskud og til behovet for et overordnet tilsyn med de 3 skolesektorer. Stats­re­vi­so­rer­ne skal pege på, at Undervisningsministeriets gennemgang af årsregnskaberne for efterskoler og hø­jskoler sker med stor forsinkelse, og at ministeriet ikke reagerer systematisk på mangler ved re­vi­sors rapportering i revisionsprotokollaterne."

Rigsrevisors notat af 6. november 2002

Beretningshistorik