Beretning om sagsforløb i familiesammenføringssager

06-11-2023

Beretning nr. 3/2023

Beretningen handler om sagsbehandlingstider og orientering af borgerne i sager om familiesammenføring, dvs. sager, hvor en udlænding søger om at blive familiesammenført med en dansk statsborger eller en herboende person med gyldig opholds­tilladelse. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om familiesammenføringssagerne har en sagsbehandlingstid, som står i et rimeligt forhold til det tidsforbrug, der medgår til at behandle sagerne, dvs. den aktive sagsbehandlingstid. Desuden er formålet at undersøge, om myndighederne orienterer ansøgerne om den forventede sagsbehandlingstid og om eventuelle forlængelser af sagsbehandlingstiden. 

Det er Rigsrevisionens vurdering, at Udlændinge- og Integrationsministeriets håndtering af sagsbehandlingsforløbet i familiesammenføringssager ik­ke er tilfredsstillende. Det skyldes en kombination af lange sagsforløb set i forhold til den aktive sagsbehandlingstid og for sen orientering af nogle an­søgere. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2022.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 6. november 2023 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/2023 om sagsforløb i familiesammenføringssager

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Borgere, der har dansk opholdstilladelse, kan søge om at blive fa­mi­lie­sam­­­menført med samlever/æg­te­fæl­le, børn eller andre fa­mi­lie­med­lem­mer, hvis ansøgerne lever op til en ræk­ke krav, jf. udlændinge­loven. Udlændinge- og Integrationsministeriet er ansvarlig for familiesammen­føringssager. Udlændingestyrelsen står for sagsbehandlingen af an­søgninger om familie­sammenføring, mens Ud­lændingenævnet bl.a. behandler klager fra ansøgere over Ud­læn­din­ge­styrelsens afgørelse. 

Statsrevisorerne vurderer, at der er potentiale for at effektivisere Udlæn­dinge- og Integrationsministeriets sagsforløb i familie­sam­men­­førings­sager til gavn for ansøgerne. Hovedparten af sags­be­handlingstiden i Udlændinge­styrelsen (ca. 80 %) og i Ud­læn­din­gen­ævnet (ca. 95 %) er således inaktiv intern liggetid, hvor sa­ger­ne venter på at bli­ve behandlet. Det er ikke tilfredsstillende. 

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Udlændinge­styrelsen og Udlændingenævnet i mange tilfælde ikke giver an­sø­ger­ne en realistisk orientering inden for rimelig tid om forventet sags­be­handlingstid. 

Statsrevisorerne har hæftet sig ved disse undersøgelsesresultater: 

  • Rigsrevisionen anbefaler, at Udlændinge- og Integrationsministeriet i højere grad analyserer sine arbejdsprocesser med henblik på at reducere liggetiden.
  • Udlændingestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 9,9 måneder i 2016 til 5,8 måneder i 2022. I 2022 udgjorde den inter­ne liggetid 4,7 måneder ud af sagsbehandlingstiden på 5,8 må­ne­der.
  • Udlændingenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid er steget fra 6,8 måneder i 2016 til 18 måneder i 2022. I 2022 udgjorde den in­ter­ne liggetid 17,2 måneder ud af sagsbehandlingstiden på 18 måneder.
  • 18 % af de ansøgninger, der var afgjort i Udlændingestyrelsen i pe­rio­den 2016-2022, blev påklaget til Udlændingenævnet. Den gen­nem­snit­­lige sags­behandlingstid for de ansøgere, der fik genoptaget deres sag i Udlændinge­styrelsen, var 24,1 måned. "

Rigsrevisionens notat af 28. februar 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2023 om sagsforløb i familiesammenføringssager. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra udlændinge- og integrationsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • sagsbehandlingstiderne for sagsforløb i familiesammenføringssager, herunder den inaktive interne liggetid
  • hvorvidt Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet orienterer ansøgerne i rimelig tid om en forventet sagsbehandlingstid. 

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 18. marts 2024

Beretning nr. 3/2023 om sagsforløb i familiesammenføringssager

Sagen optages i Endelig betænkning 2023 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at Udlændinge- og Integrationsministeriets opgørelsesmetode for sagsbehandlingstider adskiller sig fra Rigsrevisionens opgørelsesmetode, hvilket betyder, at de sagsbehandlingstider, som udlændinge- og integrationsministeren oplyser i sin redegørelse, ikke kan sammenlignes direkte med sagsbehandlingstiderne i beretningen. Ministeriets opgørelsesmetode giver generelt kortere sagsbehandlingstider. Rigsrevisionen konstaterer, at hvis den aktive sagsbehandlingstid i 2023 er den samme som i 2022, vil der ud fra ministeriets oplyste sagsbehandlingstider i dag være en inaktiv intern liggetid i Udlændingenævnet på over 90 % og en inaktiv intern liggetid på over 75 % i Udlændingestyrelsen. 

Statsrevisorerne finder fortsat, at der er potentiale for at effektivisere Udlændinge- og Integrationsministeriets sagsforløb i familiesammenføringssager, så de kan blive kortere, fx ved at øge anvendelsen af ministeriets data omkring familiesammenføringssager til at finde effektiviseringsmuligheder. 

Statsrevisorerne finder det vigtigt, at Udlændingenævnet og Udlændingestyrelsen opgør og orienterer ansøgere om en realistisk forventet sagsbehandlingstid. Statsrevisorerne har derfor anmodet Rigsrevisionen om fortsat at følge ministeriets arbejde med at opgøre og orientere ansøgerne om en realistisk forventet sagsbehandlingstid. Statsrevisorerne vil på baggrund af sagen afholde et møde med udlændinge- og integrationsministeren."

Beretningshistorik