Beretning om kontrol med lægers honorarafregning

20-03-2023

Beretning nr. 13/2022

Beretningen handler om kontrol med lægers honorarafregning. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne har ført en effektiv kontrol med afregningen af honorarer til praktiserende læger. 

Rigsrevisionen vurderer, at regionerne samlet set ikke har ført en effektiv kontrol med afregningen af honorarer til praktiserende læger i perioden 2018 - medio 2021. Det finder Rigsrevisionen utilfredsstillende. Førkontrollen er blevet bedre siden medio 2021, men regionernes efterkontrol er stadig ikke tilfredsstillende. Kon­sekvensen er, at der ikke er sikkerhed for, at regionernes afregning med de praktiserende læger i al væsentlighed er korrekt. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2022.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. marts 2023  behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2022 om kontrol med lægers honorarafregning

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Regionerne udbetalte i 2021 honorarer for ca. 9 mia. kr. til 3.298 prak­tiserende læger. Regionerne skal – ligesom på andre områder, hvor det offent­lige køber ydelser og varer af private leverandører – kontrol­lere, om den ydelse, man betaler for, er leveret, og om afregningen sker i overensstemmelse med overenskomster mv.

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen påpegede allerede i 2012 i beretning nr. 17/2011 om aktiviteter og udgifter i praksissektoren, at kontrollen med udgifter i praksissektoren ikke var tilfredsstillende, og at rammerne for regionernes kontrol ikke var hensigtsmæssige. Som opfølgning på beret­ningen ville regionerne udvikle et nyt afregningssystem og styrke kontrolindsatsen. Regionerne tog først et nyt afregningssystem i brug i 2021 efter flere forsinkelser og efter at have skrottet ét system.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at regionerne i perioden 2018 - medio 2021 ikke har ført en effektiv kontrol med praktiseren­de lægers honorarafregning. Selv om det nye afreg­nings­system fra 2021 har styrket førkontrollen, er der stadig potentiale for at udvikle og for­bedre afregningssystemet, så det gøres mere finmasket. Det er tilsvarende utilfredsstillende, at ingen af regionerne har en effektiv efterkontrol baseret på risiko og væsentlighed. 

Der er således risiko for, at regionernes udbetalinger af honorarer til læger er fejlbehæftede. Rigsrevisionen har sandsynliggjort, at regioner­­ne siden medio 2021 har afvist regninger for yderligere ca. 50 mio. kr. årligt, som før formentlig ville være udbetalt.

Statsrevisorerne har hæftet sig ved disse undersøgelsesresultater: 

  • Det nye afregningssystem er bedre til at finde fejl i førkontrollen af lægernes honorarafregninger, svarende til at regionerne fra medio 2021 har afvist honorarkrav for yderligere ca. 50 mio. kr. årligt. Mange afreg­ninger kræver dog fortsat manuel behandling og skønsmæssige vurderinger, som der kun er fastsat begrænsede kriterier for.
  • Regionernes efterkontrol har i perioden 2018-2022 ikke været effektiv, fordi den ikke har været baseret på risiko og væsentlighed, og fordi regionerne ikke i tilstrækkelig grad har anvendt egne data om bl.a. læger­nes afregningsmønstre til at målrette kontrollen.
  • Da regionerne ikke er direkte aftagere, er det vanskeligt for regioner­ne at kontrollere, hvilke ydelser borgerne mod­tager, og om lægens honorar modsvarer den modtagne ydelse. Sundheds­loven giver derfor regio­nerne mulighed for at indhente patientjournaler hos lægen til brug for kontrollen, men lægen kan afvise at udle­vere patientjournalerne og kan modsætte sig et tilbagebetalingskrav. I disse tilfælde skal sagen afgøres – i enighed – af regionens samarbejds­udvalg, hvor der er ligelig repræsentation fra regioner og praksissek­torens orga­ni­sa­tioner, hvorfra sagen kan gå videre til Landssamarbejdsud­valget. 

Statsrevisorerne bemærker, at regionernes kontrol og krav om tilbage­­betaling vanskeliggøres af, at regionerne i henhold til sundheds­loven ikke kan kræve at modtage patient­jour­naler fra lægerne til brug for kontrol­len. 

Statsrevisorerne finder det bekymrende, at indenrigs- og sund­heds­­ministeren – trods kendskabet til problemstillingerne siden 2012 – ikke har sikret hensigtsmæssige rammer i bl.a. sundheds­loven for regioner­­nes kontrol."

Rigsrevisionens notat af 27. juli 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2022 om kontrol med lægers honorarafregning. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra indenrigs- og sundhedsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • regionernes arbejde med at udbygge de valideringsregler, der anvendes i førkontrol­len, herunder regionernes arbejde med at udarbejde vejledninger, der understøtter afregninger, som forudsætter skønsmæssige vurderinger
  • regionernes arbejde med at sikre en efterkontrol med praktiserende lægers honorar­afregning, som er baseret på risiko og væsentlighed, herunder regionernes arbejde med at anvende egne data til at målrette kontrollen
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med at skabe mere hensigtsmæssige ram­­mer for regionernes kontrol med praktiserende læger.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik