Beretning om Forsvarsministeriets opbygning af en indsættelsesbar brigade

16-01-2023

Beretning nr. 9/2022

Beretningen handler om Forsvarsministeriets opbygning af en deployerbar brigade, dvs. en brigade, der er indsættelsesbar. Det betyder, at brigaden skal kunne opstilles og indsættes nationalt eller internationalt, enten som en samlet brigade eller i mindre enheder, og i Danmarks tilfælde inden for 180 dage. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Forsvarsministeriet har sikret en effektiv styring af opbygningen af en indsættelsesbar brigade. Vi har også gennemgået ministeriets svar til Folketinget på udvalgsspørgsmål om brigaden og ministeriets årlige orienteringer af forligskredsen. Endelig vurderer vi, om Finansudvalget har fået de fornødne oplysninger i forbindelse med udvalgets behandlinger af aktstykker om brigaden. 

Rigsrevisionen vurderer, at Forsvarsministeriet ikke har sikret en effektiv styring af opbygningen af en indsættelsesbar brigade. Det finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende. Ministeriet har i begrænset omfang fulgt op på opbygningen af brigaden. Konsekvensen er, at ministeriet ikke ved, hvordan de ca. 4,4 mia. kr. til opbygningen af brigaden anvendes, eller hvornår brigaden er endeligt opbygget. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2021. Statsrevisorerne anmodede i januar 2022 om, at Rigsrevisionen i undersøgelsen også besvarer 2 spørgsmål om orienteringen af Folketinget.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. januar 2023 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/2022 om Forsvarsministeries opbygning af en indsættelsesbar brigade

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Det største initiativ i forsvarsforliget 2018-2023 er, at Forsvarsmini­steriet skal opbygge en brigade bestående af ca. 4.000 soldater samt kamp­vogne, droner, luftværn mv. Brigaden skal være kampklar i 2024. Forsvars­ministeriet blev tilført ca. 4,4 mia. kr. til opbygningen, der består af 7 initiativer. 

Forsvarsministeriet oplyste i et kasseeftersyn fra september 2022, at 6 ud af de 7 initiativer under brigaden er forsinket, og at ministeriet derfor ik­ke forventer at kunne råde over en indsættelsesbar brigade i 2024. 

Statsrevisorerne ser med stor alvor og bekymring på, at Forsvarsmini­steriet ikke har levet op til forsvarsforliget 2018-2023, idet ministeri­et ikke vil råde over en indsættelsesbar brigade i 2024. 

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Forsvarsministeriet ikke har tilrettelagt en effektiv styring af opbygningen af brigaden og kun i begrænset omfang har fulgt op på økonomi og frem­drift. Ministeriet ved således ikke, hvordan de ca. 4,4 mia. kr. til opbygningen er anvendt, eller om midlerne rækker til hele projektet. 

Det er Statsrevisorernes vurdering, at Forsvarsministeriet bør følge økonomien i et projekt af brigadens størrelsesorden for at kunne le­ve op til grundlæggende og almindeligt udbredte principper for god statslig økonomistyring. Det manglende overblik udfordrer Forsvarsministeriets og Folketingets muligheder for at styre fremdriften og foretage prioriteringer på et oplyst grundlag.

Statsrevisorerne konstaterer, at Folketingets Forsvarsudvalg og forligskredsen er orienteret om forsinkelser i opbygningen af brigaden, men at orienteringerne har været for optimistiske i forhold til den re­elle fremdrift. Statsrevisorerne konstaterer også, at ingen af orienteringerne til forligskredsen har omhandlet, hvilke konsekvenser forsinkelserne måtte have for den samlede forligsimplementering og forligsøkonomi. 

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse: 

  • At Forsvarsministeriets utilstrækkelige styring af opbygningen af briga­den er et eksempel på, at ministeriet ikke har tilrettelagt en økono­mi­styring, der gør ministeriet i stand til at redegøre for, om forligs­midlerne er anvendt til at løse de opgaver og nå de mål, som er for­ud­sat i forsvarsforliget, jf. Statsrevisorernes bemærk­ning til beretning nr. 10/2022 om Forsvarsministeriets økonomi­sty­ring af forligsmidler i perioden 2018-2023.
  • At forsvarsministeren har svaret på 25 spørgsmål fra Folketingets For­svars­udvalg. 15 spørgsmål har vedrørt forsinkelser i opbygningen af brigaden, og ministeren har 3 gange – senest i november 2021 – svaret, at brigaden vil være kampklar i 2024, men at der vil være udeståender.
  • At forligskredsen første gang blev orienteret om forsinkelser i opbyg­ningen af brigaden i februar 2021 og i juni 2022 blev orienteret om forsinkelser af yderligere 4 initiativer. I september 2022 oplyste For­svars­ministeriet, at 6 ud af de 7 initiativer var forsinket, og at briga­den ikke ville være kampklar i 2024."

Rigsrevisionens notat af 21. april 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2022 om Forsvarsministeriets opbygning af en indsættelsesbar brigade. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra forsvarsministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Forsvarsministeriets arbejde med at opdatere den interne vejledning for den løben­de opfølgning på ministeriets aktstykker.

Rigsrevisionen vil også fortsat følge Forsvarsministeriets arbejde med at styrke forligs- og økonomistyringen på forsvarsområdet, herunder arbejdet med at konkretisere og implementere initiativerne samt udvikle og anvende et nyt koncept for ministeriets egen forligsopfølgning og -rapportering. Rigsrevisionens opfølgning vil ske i regi af opfølgningen på beretningen om Forsvarsministeriets økonomistyring af forligsmidler i perioden 2018-2023.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik