Beretning om Miljøministeriets og Forsvarsministeriets indsats mod PFAS

24-04-2023

Beretning nr. 15/2022

Beretningen handler om Miljøministeriets og Forsvarsministeriets indsats mod PFAS. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Miljøministeriet og Forsvarsministeriet har haft en tilfredsstillende indsats mod PFAS i perioden 2007-2021. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Miljøministeriets indsats for at kontrollere og Forsvarsministeriets indsats for at begrænse anvendelse og udledning af PFAS været tilfredsstillende?
 • Har Miljøministeriets indsats for at overvåge og Forsvarsministeriets indsats for at håndtere forureninger med PFAS været tilfredsstillende? 

Rigsrevisionen vurderer, at Miljøministeriets og Forsvarsministeriets indsats mod PFAS har været meget utilfredsstillende i perioden 2007-2021. Ministeriernes indsats har på flere områder været både utilstrækkelig og langsommelig. Konsekvensen er, at miljøet og menneskers sundhed kan have været udsat for en unødig risiko. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i juni 2022.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 24. april 2023 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 15/2022 om Miljøministeriets og Forsvarsministeriets indsats mod PFAS

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"PFAS er en gruppe af mindst 12.000 kemikalier med en vand- og fedtaf­vi­sende eller brandhæmmende effekt. PFAS-stoffer er svært nedbrydeli­ge og skader miljø og drikke­vand og udgør en sundhedsrisiko. Brand­skum, affald og industrispildevand er kendte kilder til udledning af PFAS. Indsatsen for at begrænse anvendelse og udledning af PFAS følger af EU-lovgiv­ning og national lovgivning. PFOS er et særligt PFAS-stof, som har været forbudt siden 2007. 

Miljømini­steriet har det overordnede ansvar for overholdelse af lovgivnin­­gen og skal føre tilsyn med regulerede PFAS-stoffer og import af affald med farlige stoffer samt overvåge forekomster af PFAS i miljøet og fastsæt­­te grænseværdier. 

Forsvarsministeriet har gennem en årrække anvendt brandskum på sine 82 brandøvelsespladser. I løbet af 11 år har Forsvarsministeriet ikke kortlagt alle sine 82 brandøvelsespladser. Der er konstateret PFAS-forurening på 29 ud af 46 undersøgte pladser, heraf ligger 20 pladser i områder med særlige drikkevandsinteresser, og 18 ligger inden for 250 meter fra et landbrug.

Statsrevisorerne kritiserer Miljøministeriets og Forsvarsministeriets indsats mod PFAS i perioden 2007-2021. Indsatsen har været så util­strækkelig og lang­sommelig, at miljøet og danskernes sundhed har væ­ret udsat for en unødig risiko. 

Statsrevisorerne kritiserer, at Miljøministeriet først har ført tilsyn med PFOS 7 år efter, at PFOS generelt blev forbudt, og først har ført tilsyn med anvendelse af brandskum 10 år efter, at det blev forbudt.

Statsrevisorerne finder, at Miljøministeriets indsats for at kontrollere og overvåge samt Forsvarsministeriets indsats for at begrænse anven­delse og udledning af PFAS og ministeriets håndtering af foru­reninger har været helt utilstrækkelig. 

Statsrevisorerne påtaler, at Forsvarsministeriet ikke straks har under­rettet kommunale myndigheder om forurening med PFAS. I gennemsnit er de kommunale myndigheder først blevet orienteret 11 måneder efter, at forureningen blev konstateret. Ministeriet har heller ikke i ti­de orienteret forpagtere af ministeriets arealer om risikoen for PFAS-forurening. Dette er i gennemsnit først sket 4 år efter, at en undersøgelsesrapport er udarbejdet. 

Statsrevisorerne har særligt hæftet sig ved disse undersøgelsesresul­ta­ter: 

 • Der er PFAS-forurening på 524 lokaliteter med særlig interesse for den fremtidige drikkevandsforsyning.
 • 772 ud af 3.038 vandværker har ikke testet for PFAS i perioden 2015-2021. I 2022 overskred 7 vandværker grænseværdien for PFAS. Miljøministeriet har først i 2022 stillet krav om, at vandværker skulle teste deres drikkevand for 4 PFAS-stoffer senest den 1. marts 2023.
 • Miljøministeriet har ikke gjort brug af de muligheder for overvågning af PFAS i drikkevand, overfladevand og spildevand, som lovgivningen giver. Fx har Miljøstyrelsen ikke fastsat krav om, at affaldsdepoter skal analyseres for PFAS.
 • Den kemiske tilstand for 99 % af de danske vandløb er ukendt.
 • Der er indikationer på, at Forsvarsministeriet har lagret brandskum med PFOS 11 år efter, at det blev forbudt.
 • Forsvarsministeriet kan ikke dokumentere, at ministeriet har lovpligti­ge tilladelser til spildevandsudledning på 42 ud af 47 brandøvelsesområder."

Rigsrevisionens notat af 27. juli 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2022 om Miljøministeriets og Forsvarsministeriets indsats mod PFAS. 

Notatet er baseret på redegørelser fra miljøministeren og forsvarsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Miljøministeriets udarbejdelse af et administrationsgrundlag for et risikobaseret tilsyn
 • Miljøministeriets opdatering af administrationsgrundlaget for import af affald til bortskaffelse
 • Miljøministeriets opdatering af en vejledning om udledning af PFOS og ministeriets etablering af en ny praksis for overvågning af PFAS fra affaldsdepoter
 • Miljøministeriets arbejde med at afklare, om kravene til udledning af de mest problematiske PFAS-stoffer i spildevand kan strammes yderligere
 • Forsvarsministeriet arbejde med at sikre spildevandstilladelser til den aktuelle aktivitet på ministeriets brandøvelsespladser
 • Forsvarsministeriets screening af de forpagtede arealer for PFAS-forurening. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik