Beretning om fravær på erhvervsuddannelserne

19-09-2022

Beretning nr. 21/2021

Beretningen handler om fravær på erhvervsuddannelserne. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Børne- og Undervisningsministeriet har sikret, at der er udvist skyldige økonomiske hensyn i forbindelse med håndteringen af elevers fravær på erhvervsuddannelserne. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i be­retningen: 

 • Er bevillingen til erhvervsuddannelserne forvaltet sparsommeligt i forhold til fravær?
 • Har Børne- og Undervisningsministeriet ført et tilfredsstillende tilsyn med fravær på erhvervsuddannelserne?
 • Har 3 udvalgte skoler (Technical Education College, ErhvervsUddannelsesCenter Syd og Zealand Business College) fulgt tilfredsstillende op på elevernes fravær? 

Rigsrevisionen vurderer, at Børne- og Undervisningsministeriet ikke har sikret, at der er udvist skyldi­ge økonomiske hensyn i forbindelse med håndteringen af elevers fravær på erhvervsuddannelserne. Konsekvensen er, at en væsentlig del af bevillingerne anvendes på elever med højt ulovligt fravær, som ikke gennemfører deres uddannelse. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2022.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. september 2022 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 21/2021 om fravær på erhvervsuddannelserne

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Erhvervsuddannelserne omfatter mere end 100 forskellige uddannelser, fx tømrer, kok og SOSU-assistent. I 2021 var der indskrevet ca. 112.000 elever på en erhvervs­uddannelse. I 2022 er der bevilget ca. 5 mia. kr. i taxameter­tilskud til erhvervsuddannelserne. 

Rigsrevisionens undersøgelse omfatter Børne- og Undervisningsministe­ri­et og 78 skoler, der har udbudt erhvervsuddannelser i perioden 2015-2020. Undersøgelsen omfatter også, om 3 udvalgte skoler (Technical Edu­cation College, ErhvervsUddannelsesCenter Syd og Zealand Business College) har fulgt tilfredsstillende op på elevernes fravær. 

Knap halvdelen af eleverne på erhvervsuddannelserne falder fra, og frafaldet er stort set ikke nedbragt siden 2011. 

Det gennemsnitlige ulovlige fravær hos elever, der afbrød uddannelsen, var 10,6 % i perioden 2015-2020, mens fraværet var 1,7 % hos elever, der gen­nemførte uddannelsen. Jo højere ulovligt fravær eleven har, desto større er risiko­en for, at eleven ikke gennemfører uddannelsen. 

Statsrevisorerne finder det meget alvorligt og særdeles problematisk, at 47 % af de elever, der startede på en erhvervsuddannelse i perioden 2015-2020, ikke gennemførte deres uddannelse. Selv om disse elever ikke gennemførte deres erhvervsuddannelse, udløste de stadig ca. 13 mia. kr. i taxametertilskud i perioden. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Børne- og Under­vis­ningsministeriet ikke har forvaltet sparsommeligt i forhold til håndteringen af ulovligt fravær blandt eleverne på erhvervs­ud­dan­­nelserne. Ministeriet har indtil 2022 ikke ført et tilstrækkeligt tilsyn med fraværets omfang og sammenhængen mellem fravær og frafald. Dette til trods for, at der med den politiske aftale fra 2018 blev indført krav om, at skolerne fra 2020 skulle indrapportere fravær til Børne- og Undervisningsministeriet.

Statsrevisorerne hæfter sig særligt ved følgende resultater fra undersøgelsen: 

 • Børne- og Undervisningsministeriet og skolerne har haft fokus på at fastholde eleverne og mindre fokus på højt fravær, som især er en udfordring på grundforløbene.
 • Kun 9 % af eleverne med et ulovligt fravær på 10 % og derover gennemfører deres uddannelse.
 • Technical Education College, ErhvervsUddannelsesCenter Syd og Zealand Business College har ikke arbejdet med vejledninger for håndtering af fravær og opfølgning på elever med højt fravær.
 • Både det samlede fravær og det ulovlige fravær er højt på de 3 skolers grundforløb. Således har hver anden til hver fjerde elev på grundforløbene mere end 10 % ulovligt fravær. Skolerne har kun advaret 65-82 % af eleverne med højt fravær om eventuelle konsekvenser af det høje fravær, selv om fraværet har oversteget 20 %.
 • Rigsrevisionen har konstate­ret, at forvaltningslovens bestem­melser ik­ke tydeligt ses at være over­holdt i de afgørelser om udelukkelse af elever fra fortsat undervisning, som de 3 skoler har truffet. Rigsrevisionen vurderer, at mindst ét af for­valtningslovens krav til henholdsvis begrundelse, henvisning til lovhjemmel, parts­høring og henvisning til klageregler manglede i stort set alle de afgør­elser, som Rigsrevisionen har gennemgået. 

Statsrevisorerne konstaterer, at skolerne fra 2023 ikke længere mod­tager taxametertilskud for de elever, der gennemfører uddannelsen. Størstedelen modtages som aktivitetsbe­stemte taxameter­tilskud, der udløses af antallet af aktive og ind­skrev­ne elever."

Rigsrevisionens notat af 9. februar 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2021 om fravær på erhvervsuddannelserne. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra børne- og undervisningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Børne- og Undervisningsministeriets opfølgning på implementeringen af ”Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar” fra 2020, der har til formål at nedbringe frafaldet
 • hvorvidt Børne- og Undervisningsministeriet får inddraget fraværsdata i sit risikobaserede tilsyn med fravær
 • hvorvidt skolernes opfølgning på elever med højt fravær kommer til at indgå som en del af tilsynsdialogen mellem Børne- og Undervisningsministeriet og de skoler, der udtrækkes i ministeriets risikobaserede tilsyn med fravær.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik