Beretning om Skatteministeriets kontrol af selskabsskatten for store selskaber

04-11-2022

Beretning nr. 1/2022

Beretningen handler om Skatteministeriets kontrol af selskabsskatten for store selskaber. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriets kontrol af selskabsskatten for store selskaber er tilfredsstillende. 

Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriets kontrol af selskabsskatten for store selskaber ikke har været helt tilfredsstillende. Konsekvensen er, at der er risiko for, at Skattestyrelsen ikke finder alle fejl i selskabers angivelser med potentiel væsentlig økonomisk betydning for staten og selskaberne. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2021.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 4. november 2022 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 1/2022 om Skatteministeriets kontrol af selskabsskatten for store selskaber

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Store selskaber står for en stor del af statens indtægter fra selskabsskat­ten, som i perioden 2017-2020 var 63-67 mia. kr. årligt. Der er ca. 10.000 store selskaber fordelt på 1.000 koncerner i Danmark. Et stort selskab er karak­teriseret ved at have en omsætning på over 500 mio. kr. og ved of­te at have komplekse skatteforhold, bl.a. som følge af komplekse skatte­regler og som følge af, at selskaberne opererer internationalt. 

Det er væsentligt, at Skattestyrelsens kontrol på selskabsområdet er effektiv, da selv enkelte fejl kan have store konsekvenser i form af ind­tægts­tab for staten eller tab for selskaberne. 

Statsrevisorerne finder det ikke helt tilfredsstillende, at Skattemini­ste­riets kontrol af selskabsskatten for store selskaber ikke i tilstræk­kelig grad har minimeret risikoen for fejl i selskabernes angivelser af selskabsskat. 

Skattestyrelsen har således i indkomstårene 2015-2016 ikke gennemført kontrol af selskabs­skatten for ca. 6 % af de mest risikofyldte kon­cerner og har kun i mindre omfang anvendt relevante internationale skatteoplysninger i kontrollen.  

Statsrevisorerne konstaterer, at Skattestyrelsens risikobaserede ud­væl­­­gelse af selskaber til kontrol er tilfredsstillende, men at der er po­tentiale for at styrke begrundelserne og kriterierne for ud­væl­gel­sen, gennemførelsen af kontrollen samt mål- og resultatstyringen på sel­skabsområdet.

Statsrevisorerne har hæftet sig ved disse undersøgelsesresultater: 

  • Skattestyrelsen udvælger store selskaber til kontrol på baggrund af kvalitative risikovurderinger, der ikke i alle tilfælde er tilstrækkeligt begrundede og kvalitetssikrede. Risikovurderingerne kan desuden mere systematisk inddrage økonomisk væsentlighed.
  • Skattestyrelsen gennemfører stort set kontrollen af store selskaber i overensstemmelse med egne retningslinjer. Omfanget af kontrollen af koncerner med høj risiko lever imidlertid ikke fuldt ud op til styrelsens egne retningslinjer, og Rigsrevisionen har fundet eksempler, hvor risikoområder ikke er blevet kontrolleret eller er blevet fravalgt, uden at det er begrundet.
  • Skattestyrelsen har kun i begrænset omfang anvendt internationale skatteoplysninger (DAC 3- og DAC 4-oplysninger) i kontrollen. Det indebærer risiko for, at oplysningerne bliver forældede, og at det ikke opdages, om pengestrømme flyttes til skattelylande.
  • Skattestyrelsen har ikke overblik over, hvor mange kontrolsager der ankes, herunder om sagerne vindes eller tabes.
  • Skattestyrelsens mål for og opgørelse af resultaterne af kontrol­ind­satsen har ikke muliggjort en vurdering af, om styrelsen når de ønske­de resultater, eller om kontrolindsatsen skal justeres."

Rigsrevisionens notat af 2. februar 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2022 om Skatteministeriets kontrol af selskabsskatten for store selskaber.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Skattestyrelsens arbejde med at øge fokus på økonomisk væsentlighed ved udvælgel­se af store selskaber til kontrol i kategorien mellem risiko
  • Skattestyrelsens initiativer for at styrke kontrollen af de mest risikofyldte selskaber
  • Skattestyrelsens initiativer med henblik på at sikre, at internationale skatte- og regn­skabsoplysninger fra de store selskaber anvendes systematisk i kontrollen
  • Skattestyrelsens initiativer med henblik på at forbedre styringsgrundlaget og synlig­gøre resultaterne af kontrolindsatsen, herunder om styrelsen får overblik over, hvor mange kontrolsager der ankes, og om sagerne vindes eller tabes i ankeprocessen.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik