Beretning om Skatteministeriets kontrol med A-skat

20-11-2020

Beretning nr. 4/2020

Beretningen handler om Skatteministeriets kontrol med A-skat.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet i tilfredsstillende grad kontrollerer, om virksomheder indberetter den korrekte A-skat. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

 • Har Skattestyrelsen en tilstrækkelig visitering af virksomheder, der ansøger om re­gistrering for A-skat?
 • Har Skattestyrelsen en tilstrækkelig opfølgning over for indberetningspligtige virk­somheder, der ikke indberetter A-skat?
 • Er Skattestyrelsens vejledning og kontrol med virksomheder, der indberetter A-skat, i tilstrækkelig grad baseret på risiko og væsentlighed?

Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriets kontrol af, om virksomheder indberetter den korrekte A-skat, ikke er helt tilfredsstillende. Konsekvensen er, at der i noget omfang er risiko for fejl og svig med indberetning af A-skat og dermed et tab af skatteindtægter.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2019.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. november 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/2020 om Skatteministeriets kontrol med A-skat

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Hovedparten af de oplysninger, som danner grundlag for beregning af borgernes personskat, indberettes af tredjepart. Tredjepartsoplysninger er bl.a. fra arbejdsgivere, der ved lønudbetaling til ansatte er forpligtet til at indeholde A-skat og indberette både lønind­komst og A-skat til Skatte­sty­relsen. Ca. 95 % af person­beskat­ningen dannes på baggrund af oplys­ningerne fra tredjepart, som borgeren i udgangspunktet hverken kan eller skal ændre i. De resterende 5 % af personskatterne opkræves på baggrund af borgernes selvangivelser.

Skattestyrelsen kontrollerer, om virksomhederne ind­beretter den korrek­te A-skat. Kontrollen skal sikre efterlevelse af reglerne, forebygge restancer ved dårlige be­ta­lere og identificere og stoppe potentielle svigvirksomheder, inden de opnår registreringspligt for A-skat.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Skatteministeriet ik­ke har tilrettelagt og gennemført en effektiv kontrol af, om virksomheder indberetter den korrekte A-skat, og at Skattestyrelsens vejledning og kontrol af virksomheder har været utilstrækkelig. Konsekvensen er, at der er risiko for fejl og svig i virksomhedernes indberetning af A-skat og deraf følgende tab af skatteindtægter.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Skattestyrelsen ikke udnytter hjemlen i lovgivningen til at give tvangsbøder i de særlige tilfælde, hvor virksomheder har fået mange foreløbige fastsættelser af A-skat.

Statsrevisorerne finder det særdeles relevant, at Skattestyrelsen finder en måde at kommunikere digitalt på med alle indberetningspligtige virksomheder.

Statsrevisorerne bemærker:

 • At Skattestyrelsens behandling af ca. 52.000 virksomheders ansøgninger om regi­stre­­ring for A-skat årligt ikke er tilstrækkeligt doku­men­teret, særligt er risikovurderingen og den efterfølgende kontrol ikke tilstrækkeligt dokumenteret.
 • At Skattestyrelsen i 2019 udtog ca. 15.800 ansøgninger fra virksomheder, hvor risikoen ved registrering skulle vurderes nærmere. Heraf doku­men­te­rede Skattestyrelsen kun behandlingen af ca. 8.100 ansøgninger. Behandlingen af de resterende ca. 7.700 ansøgninger blev registreret uden dokumentation.
 • At en del af de virksomheder, der ikke indberetter A-skat til tiden, ik­ke rykkes af Skattestyrelsen, da styrelsen kun sender påmindelser til de virksomheder, der har opgivet en e-mailadresse.
 • At Skattestyrelsen i de ca. 143.000 tilfælde, hvor styrelsen foreløbigt har fastsat virksomhedernes A-skat til 8.000 kr. på grund af manglen­de indberetninger, ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at de foreløbi­ge fastsættelser erstattes af indberetninger. Det medfører risiko for, at nogle virksom­hed­er kommer til at indberette for lidt A-skat.
 • At Skattestyrel­sen frem til 2019 ikke har ført kontrol med virksom­hed­ers mulighed for at rette deres indberetninger og få tilbageført forkert indberettet A-skat."

Rigsrevisionens notat af 25. februar 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2020 om Skatteministeriets kontrol med A-skat. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.  

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Skatteministeriets arbejde med at sikre, at der gennemføres en dokumenteret risikovurdering og efterfølgende kontrol, når virksomheder søger om registrering for A-skat
 • Skatteministeriets arbejde med at sikre, at virksomheder modtager en påmindelse om indberetning, uanset om virksomheden har oplyst en e-mailadresse til Skatteforvaltningen eller ej
 • Skatteministeriets arbejde med at sikre, at foreløbige fastsættelser erstattes af reel­le indberetninger, og at foreløbige fastsættelser fremover ikke forældes
 • Skatteministeriets arbejde med at anvende hjemlen til at give tvangsbøder
 • Skatteministeriets arbejde med at øge viden om fejl og svig med henblik på at sikre en høj regelefterlevelse på A-skatteområdet. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 24. november 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2020 om Skatteministeriets kontrol med A-skat. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område:

 • Skatteministeriets arbejde med at sikre, at der gennemføres en dokumenteret risikovurdering og efterfølgende kontrol, når virksomheder søger om registrering for A-skat.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Skatteministeriets arbejde med at sikre, at virksomheder modtager en påmindelse om indberetning, uanset om virksomheden har oplyst en e-mailadresse til Skatteforvaltningen eller ej
 • Skatteministeriets arbejde med at sikre, at foreløbige fastsættelser erstattes af reelle indberetninger, og at foreløbige fastsættelser fremover ikke forældes
 • Skatteministeriets arbejde med at anvende hjemlen til at give tvangsbøder
 • Skatteministeriets arbejde med at øge viden om fejl og svig med henblik på at sikre en høj regelefterlevelse på A-skatteområdet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik