Beretning om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene

15-05-2020

Beretning nr. 14/2019

Beretningen handler om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene i tilstrækkelig grad er baseret på viden om sammenhængen mellem resurser og aktiviteter. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Udnytter regionerne i tilstrækkelig grad potentialet i de nationale data om sammenhængen mellem sygehusenes resurser og aktiviteter i deres styring af sygehusene?
  • Anvender regionerne i tilstrækkelig grad egne data om sammenhængen mellem resurser og aktiviteter i deres styring af sygehusene?

Rigsrevisionen finder det ikke tilfredsstillende, at regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene ikke i tilstrækkelig grad er baseret på viden om sammenhængen mellem resurser og aktiviteter. Konsekvensen er, at regionerne ikke har et gennemsigtigt grundlag for at vurdere, om der fx kan frigives resurser til bedre og/eller mere behandling til gavn for patienterne.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2019.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. maj 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/2019 om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Regionerne har det overordnede ansvar for den økonomiske styring af sy­gehusene. Sygehusområdet udgør et væsentligt udgiftsområde med samlede budgetterede driftsudgifter på ca. 80 mia. kr. i 2019. Sygehus­området kræver effektiv styring både i forhold til efterlevelse af de politiske aftaler knyttet til regionernes budgetter og årlige besparelseskrav, men og­så almindelig driftsøkonomisk styring, således at regionerne kan træffe løbende ledelsesmæssige dispositioner. Dette er bl.a. vigtigt, da området er udfordret af et stigende pres som følge af flere behandlingskrævende ældre, udvikling af nye behandlingsformer mv. Samtidig må der konstateres betydelige forskelle i sygehusenes produktivitetsudvikling i perioden 2014-2017.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at regionernes grund­lag for den økonomiske styring af sygehusene ikke i tilstrækkelig grad sik­rer, at resurserne udnyttes bedst muligt til gavn for patienterne og samfundsøkonomien. Regionerne har ikke tilstrækkelig databaseret viden om, hvad aktiviteterne koster, og om sammenhængen mellem sygehusenes aktiviteter og resurser, hvilket vanskeliggør regionernes beslutninger om budgetter, omprioriteringer, besparelser mv.

Statsrevisorerne baserer bl.a. dette på:

  • at regionerne ikke i alle tilfælde kan forklare forskelle i syge­husenes omkostninger og produktivitet
  • at regionerne ikke i tilstrækkelig grad udnytter egne data og de natio­nale data om sammenhængen mellem resurser og aktiviteter i deres styring af sygehusene
  • at regionerne følger op på, om sygehusene når deres mål, men at regionernes styringsgrundlag og ledelsesinformation ikke er baseret på systema­tiske analyser af forskelle mel­lem syge­husenes resurse­udnyttel­se eller overblik over, om der er mulighed for at udnytte resurser­ne bedre på tværs af sygehusene."

Rigsrevisionens notat af 13. oktober 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2019 om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene.

Notatet er baseret på redegørelser fra sundheds- og ældreministeren og regionerne og handler om de initiativer, som ministeren og regionerne vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Sundheds- og Ældreministeriets arbejde med at indgå aftaler med regionerne om et fælles arbejde for udvikling og forbedring af den nationale omkostningsdataba­se, som på sigt kan bidrage til en mere effektiv økonomistyring
  • regionernes arbejde med at forbedre deres databaserede styringsgrundlag ved i hø­jere grad at anvende data om sammenhængen mellem aktiviteter og resurser fra de nationale data og/eller regionernes egne data. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 31. marts 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2019 om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med at indgå aftaler med regionerne om et fælles arbej­de for udvikling og forbedring af den nationale omkostningsdatabase, så den på sigt kan bidrage til en mere effektiv økonomistyring
  • regionernes arbejde med at forbedre deres databaserede styringsgrundlag ved i højere grad at an­vende data om sammenhængen mellem aktiviteter og resurser fra de nationale data og/eller regionernes egne data. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • regionernes arbejde med at forbedre deres databaserede styringsgrundlag ved i hø­jere grad at anvende data om sammenhængen mellem aktiviteter og resurser fra de nationale data og/eller regionernes egne data.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik