Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2019

21-08-2020

Beretning nr. 19/2019

Beretningen handler om revisionen af statsregnskabet for 2019.

Formålet med revisionerne har været at vurdere, om de informationer, som ministerierne har præsenteret i statsregnskabet, er rigtige. Vi har også gennemført bevillingskontrol for at vurdere, om ministerierne har overholdt deres bevillinger. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Er statsregnskabet i alle væsentlige henseender rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bevillingslovene og de statslige regnskabsregler?
  • Har staten i alle væsentlige henseender overholdt bevillingerne og disponeringsreglerne?

Det samlede statsregnskab for 2019 er i alle væsentlige henseender rigtigt, og staten har i alle væsentlige henseender overholdt bevillingerne, bortset fra virkningerne af Rigsrevisionens forbehold for rigtigheden af § 38. Skatter og afgifter og en række yderligere konkrete fejl på tværs af regnskabet.

Forbeholdet for rigtigheden af § 38. Skatter og afgifter skyldes bl.a., at Skatteministeriet ikke har afspejlet flere års ulovlig opkrævning af morarenter i årsregnskabet, at Skatteministeriet ikke har en pålidelig opgørelse af værdien af borgeres og virksomheders gæld til det offentlige, at Skatteministeriet ikke har en retvisende værdiansættelse af den del af gælden til det offentli­ge, hvor der er tvivl om gældens retskraft og/eller problemer med kvaliteten af data om gælden, og at paragrafregnskabet indeholder en række konkrete fejl på i alt 1.330,4 mio. kr.

Revisionen viser derudover, at et stort antal virksomheder fordelt på 10 ministerområder mangler funktionsadskillel­se og ikke har tilstrækkelig kontrol med betalinger og opkrævning af indtægter. Det giver en stor unødig risiko for svig og fejl i regnskaberne. Rigsrevisionen har ikke afdæk­ket sager om svig, men kan konstatere, at medarbejdere i flere virksomheder har adgang til at deaktivere eller slette loggen, hvilket betyder, at det er meget vanskeligt at afdække eventuelle sager om misbrug. Der er behov for, at ministerierne nedbringer risikoen eller etablerer kompenserende kontroller.

Rigsrevisionen skal hvert år revidere statsregnskabet og afgive en beretning til Statsrevisorerne om revisionen.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. august 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 19/2019 om revisionen af statsregnskabet for 2019

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorernes grundlovsbestemte gennemgang af statsregnskabet base­rer sig primært på Rigsrevisionens bevillingskontrol og vurdering af statsregnskabets fuldstændighed, der fremgår af denne beretning nr. 19/2019 om revisionen af statsregnskabet for 2019, og på de sager, som rigs­revisor på grund af deres kritiske, principielle eller tværgående betyd­­ning har valgt at rapportere om i beretning nr. 20/2019 om revi­sio­nen af statens forvaltning i 2019.

Revisionen har vist, at det samlede statsregnskab for 2019 i alle væsent­lige henseender er rigtigt, og at staten i alle væsentlige hen­seen­der har overholdt bevillingerne – bortset fra virk­ningen af Rigsrevisionens forbehold på § 38. Skatter og afgifter og en række konkrete fejl og mangler i regnskabsforvaltningen på tværs af regn­skabet.

Rigsrevi­sionen har for tredje år i træk taget forbehold for, om § 38. Skatter og afgifter er rigtig.

Statsreviso­rerne finder det særdeles kritisabelt, at Skattemini­ste­riet heller ikke i 2019 har kunnet sikre, at indtægtssiden i stats­regn­skabet er korrekt.

Statsrevisorerne kritiserer, at Skatteministeriet ikke i tide har orienteret Rigsrevisionen om fejlen vedrørende ulovlig opkrævning af morarenter.

Statsrevisorerne konstaterer, at selv om Skatteministeriet i 2019 har reduceret fejl og usikkerheder i regnskabet betydeligt, udestår det fortsat at få udbedret væsentlige fejl og usikkerheder, bl.a. ulovlig opkrævning af morarenter, værdiansættelse og inddrivelse af borgeres og virksomheders gæld til det offentlige samt konkrete fejl på i alt 1,3 mia. kr.

Statsrevisorerne har siden 2009 gjort Folke­tinget og skiftende regeringer opmærksom på de alvorlige problemer på skatteom­rådet. I 2018 pegede Statsrevisorerne således på behovet for at styrke og genopbygge skatte­for­­valt­ningen i Danmark og efterlyste en prioritering af skatteområdet hos regering og Folketing.

Da Folketinget godkendte statsregnskabet for 2017 i april 2019, var der bred enighed blandt Folketingets partier om, at genopbygning af en effektiv skatte­forvaltning er af højeste prioritet. Det kan Statsrevisorerne fortsat tilslutte sig.

Statsrevisorerne ser med stor alvor og bekymring på, at Danmark stadig ikke har en effektiv skatteforvaltning.

Statsrevisorerne skal henlede Folketingets opmærksomhed på, at vi inden afgivelsen af Endelig betænk­ning over stats­regn­skabet for 2019, som finder sted i februar 2021, vil søge tvivlsspørgsmål af betydning for Folketingets godkendelse af stats­regnskabet – især på skatteområdet – afklaret bedst muligt.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at regnskaberne på de øvrige ministerområder i alle væsentlige henseender er rigtige.

Statsrevisorerne finder det dog utilfredsstillende, at der på en række ministerområder er et mangelfuldt kontrolmiljø og bruger­styring, som indebærer en unødig stor risiko for svig og fejl i regn­skabet:

  • 10 ministerområder mangler funktionsadskillelse og har ikke tilstræk­ke­lig kontrol med betalinger og opkrævning af indtægter til staten, bl.a. Forsvarsministeriet, Bygningsstyrelsen under Transport- og Boligministeriet samt Styrelsen for Arbejds­marked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet.
  • Flere statslige virksomheder har en utilstrækkelig styring af brugerrettig­heder i it-systemer, som vanskeliggør afdækningen af eventuel­le sager om misbrug, bl.a. Skatteministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Domstolsstyrelsen under Justitsministeriet og Bane­danmark under Trans­port- og Boligministeriet.
  • 6 ministerier har mangler i styringen af deres brugerrettigheder i Statens Lønsystem. Manglerne indebærer risiko for svig og fejl i mini­ste­riernes regnskaber.

Statsrevisorerne konstaterer, at der i 2019 var et overskud på 61,2 mia. kr. i statens driftsregnskab. Statens udgifter var samlet set 20,4 mia. kr. mindre end bevilget. Staten har haft merindtægter på 53,1 mia. kr."

Rigsrevisionens notat af 7. december 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2019 om revisionen af statsregnskabet for 2019. 

Notatet er baseret på redegørelser fra samtlige ministre om de initiativer, som ministerierne har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Ministerierne har taget initiativer til at rette op på fejl i statsregnskabet for 2019 og til at forbedre forvaltningen af kommende regnskaber. Rigsrevisionen vil gennemgå og vurdere initiativerne i den årlige revision. Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i sagerne i en kommende beretning om revisionen af statsregnskabet. 

Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at sagen om revisionen af statsregnskabet for 2019 kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik