Beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

07-06-2019

Beretning nr. 16/2018

Beretningen handler om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Økonomi- og Indenrigsministeriet sikrer, at Ankestyrelsen har tilfredsstillende sagsbehandlingstider og produktivitet for klagesager på beskæftigelses-, social- og arbejdsskadeområderne. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Ankestyrelsen sikret tilfredsstillende sagsbehandlingstider for klagesager?
 • Har Ankestyrelsen sikret tilfredsstillende produktivitet og sagsflow i klagersagsbehandlingen? 

Rigsrevisionen finder det meget utilfredsstillende, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i en længere årrække ikke har sikret, at Ankestyrelsen har tilfredsstillende sagsbehandlingstider for klagesager på beskæftigelses-, social- og arbejdsskadeområderne. Rigsrevisionens undersøgelse indikerer, at Ankestyrelsens produktivitet og sagsflow kan forbedres. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2018.  

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 7. juni 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/2018 om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ankestyrelsen behandler årligt ca. 54.000 klager. Anke­styrelsen er øver­ste og eneste klageinstans for arbejdsskadesager og sager, der vedrører den beskæftigelsesmæssige og sociale lovgivning. Klagesagerne skal afgø­res korrekt og inden for kortest mulig tid. Stats­revisorerne og Rigsrevi­sio­nen har fulgt udviklingen i sagsbehandlingstiderne siden 2002. 

Statsrevisorerne påtaler, at målsætningen om en gen­nem­snitlig sagsbe­handlingstid på 13 uger for klagesager på beskæftigelses- og socialom­rådet ikke er opnået i mere end 16 år – trods skiftende ministres in­tentioner herom. Ankestyrelsens lange sagsbehandlingstider er en be­lastning for de berørte bor­gere og virksomheder og indebærer øge­de udgifter for samfundet. 

Statsrevisorerne kritiserer, at Økonomi- og Indenrigsministeriet efter så mange år stadig ikke har sikret tilfredsstillende sagsbe­hand­lingstider i Ankestyrelsens klagesags­be­hand­ling på beskæf­tigel­ses-, social- og arbejdsskadeområderne. 

Statsrevisorernes bemærkning er baseret på: 

 • I 2018 var Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for beskæf­tigelses- og socialsager på 21,3 uger. Ca. 70 % af sagerne levede ik­ke op til målet om en sagsbehandlingstid på 13 uger, heraf tog 3,1 % af sagerne mere end 1 år at behandle.
 • I 2018 var Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for arbejds­skadesager 31,6 uger, heraf tog 8,7 % af sagerne mere end 1 år at be­handle. Målet om en sagsbehandlingstid på 13 uger gælder ikke for arbejdsskadesager.
 • Ankestyrelsen overholder ikke lovens krav om sagsbehandlingstid i 23 % af sagerne om forsikrede ledige.
 • Rigsrevisionens undersøgelse angiver et forbedringspotentiale for An­­kestyrelsens produktivitet og sagsflow. Fx kan styrelsen reducere den uproduktive ventetid, hvor en sag ligger stille mellem Admini­stra­tionen og fagkontorer. Der er også potentiale for at øge produk­tivite­ten. Hvis de mindst produktive kontorer behandlede lige så man­ge arbejdsskadesager som de mest produktive, ville styrelsen have kun­net afgø­re ca. 14 % flere sager, uden at det ville have negative kon­sekvenser for kvali­teten eller sagsbehandlingstiden.

  Statsrevisorerne finder det naturligt og nødvendigt at lovbestemte mål­sætninger indgår i ledelsesrapporteringen."

Rigsrevisionens notat af 5. august 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2018 om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra social- og indenrigsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.   

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Ankestyrelsens nedbringelse af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på klagesager, herunder indfrielse af den gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger for beskæftigelses- og socialsager, og styrelsens arbejde med at følge produktivitet og hensigtsmæssig sagsflow i klagesagsbehandlingen
 • Ankestyrelsens overholdelse af lovkrav til og aftaler om sagsbehandlingstider for udvalgte sagstyper, som styrelsen har forpligtet sig til, og styrelsens ledelsesrapportering herom. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 23. marts 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2018 om Ankestyrelsens sags­behand­lings­tider og produktivitet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • resultatet af Ankestyrelsens nedbringelse af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på klagesager, herunder indfrielse af den gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger for beskæftigelses- og socialsager, og styrelsens arbejde med at følge produktivitet og
  hensigtsmæssig sagsflow i klagesagsbehandlingen
 • resultatet af Ankestyrelsens overholdelse af lovkrav til og aftaler om sagsbehandlingstider for udvalgte sagstyper, som styrelsen har forpligtet sig til, og styrelsens ledelsesrapportering herom.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • Ankestyrelsens overholdelse af sagsbehandlingstiden på 13 uger for kommunale social- og beskæftigelsessager.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 24. maj 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2018 om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område: 

 • Ankestyrelsens overholdelse af sagsbehandlingstiden på 13 uger for kommunale social- og beskæftigelsessager. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Ankestyrelsens overholdelse af sagsbehandlingstiden på 13 uger for kommunale social- og beskæftigelsessager. 

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 10. juni 2024

Beretning nr. 16/2018 om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Sagen optages i Endelig betænkning 2023 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at skiftende ministerier i 22 år har haft en målsætning om en sagsbehandlingstid på 13 uger for kommunale social- og beskæftigelsessager i Ankestyrelsen, men at denne målsætning fortsat ikke er indfriet. 

Statsrevisorerne finder, at Social-, Bolig- og Ældreministeriet indsats for at indfri målsætningen om en sagsbehandlingstid på 13 uger har været meget langsommelig. Dette finder Statsrevisorerne utilfredsstillende. 

Statsrevisorerne skal opfordre social- og boligministeren til at opprioritere indsatsen i Ankestyrelsen for at opnå målet om en maksimal sagsbehandlingstid på 13 uger i kommunale social- og beskæftigelsessager."

Beretningshistorik