Beretning om behandling af konkurrencesager

12-09-2018

Beretning nr. 23/2017

Beretningen handler om konkurrencemyndighedernes behandlingen af konkurrencesager. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens og SØIK’s styring af konkurrencesager har understøttet en effektiv sagsbehandling. Rigsrevisionen besvarer føl­gende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens styring af sager, hvor virksomheder har overtrådt konkurrenceloven, understøttet en effektiv sagsbehandling?
 • Har SØIK’s styring af strafferetlige konkurrencesager understøttet en effektiv sagsbehandling?
 • Har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens styring af fusionssager understøttet en effek­tiv sagsbehandling? 

Rigsrevisionen vurderer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens og SØIK’s styring af konkurrencesager ikke i tilstrækkelig grad har understøttet en effektiv sagsbehandling. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2017.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. september 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 23/2017 om behandling af konkurrencesager

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"En stærk konkurrence fremmer vækst, produktivitet og forbrugervelfærd i form af lavere priser, mere varieret vareudbud og højere produktkvalitet. Dette er til gavn for forbrugerne og samfundet. En væsentlig forudsætning for en stærk kon­kurren­ce er, at virksomhederne efterlever konkurrenceloven. Derfor er det vigtigt, at konkurrencemyndighederne vejleder om og effektivt håndhæver konkurrencereglerne over for virksomhederne. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har ansvaret for at håndhæve konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver overtrædelser af konkurrenceloven civilretligt, mens den strafferetlige del håndhæves af SØIK. 

Statsrevisorerne finder, at det er utilfredsstillende for borgere og virksomheder, at sagsbehandlingstiderne ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har været stigende, og at SØIK ikke har levet op til egne mål for sagsbehandlingstider. Statsrevisorerne finder, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og SØIK bør overveje, hvordan sagsbehandlingen af konkurrencesager kan effektiviseres. 

Statsrevisorernes bemærkning er baseret på: 

 • At Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens sagsbehandlingstid for sager om af­­taler, der begrænser konkurrencen, er steget fra 13 måneder i perioden 2008-2011 til 23 måneder i perioden 2015 - juni 2018.
 • At SØIK’s sagsbehandlingstid for sager, der er afsluttet i perioden 2015 - april 2018, er 38 måneder og 32 måneder for lukkede sager. Sagsbehandlingstiden er således ca. dobbelt så høj som SØIK’s eget mål for sagsbehandlingstiden på 18 måneder. 

Statsrevisorerne finder det positivt, at samarbejdet mellem Konkurrence- og For­brugerstyrelsen og SØIK har været tilfredsstillende. Statsrevisorerne konstaterer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overholder egne mål og de lovbestemte frister på fusionsområdet, men noterer sig også, at Rigsrevisionen indikerer, at det kan være relevant med et større fokus på den totale sagsbehandlingstid fra første udkast, til notifikation modtages."

Rigsrevisionens notat af 19. december 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 23/2017 om behandling af konkurrencesager.

Notatet er baseret på redegørelser fra erhvervsministeren og justitsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens implementering af initiativer for at nedbrin­ge sagsbehandlingstiden i sager om overtrædelse af konkurrenceloven
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens implementering af initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiden i den del af fusionssagerne, der vedrører prænotifikationsfasen

Udviklingen i sagsbehandlingstiden for strafferetlige konkurrencesager hos SØIK. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 20. marts 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 23/2017 om behandling af konkurrencesager.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens implementering af initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiden i sager om overtrædelse af konkurrenceloven
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens implementering af initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiden i den del af fusionssagerne, der vedrører prænotifikationsfasen
 • Udviklingen i sagsbehandlingstiden for strafferetlige konkurrencesager hos SØIK. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens sagsbehandlingstider i sager om overtrædelse i konkurrenceloven
 • udviklingen i sagsbehandlingstiden for strafferetlige konkurrencesager hos SØIK.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 28. oktober 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 23/2017 om behandling af konkurrencesager.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • sagsbehandlingstiden i sager om overtrædelse af konkurrenceloven hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • udviklingen i sagsbehandlingstiden for strafferetlige konkurrencesager hos SØIK. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik