Beretning om veterinært laboratoriebyggeri på DTU

20-06-2018

Beretning nr. 19/2017

Beretningen handler om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) anvendelse af laboratoriepuljemidler­ne bevilget på Akt 77 25/4 2013. Midlerne blev bevilget til at opføre nye veterinære laboratorie- og staldfaciliteter på DTU Lyngby Campus. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om DTU har anvendt hele eller dele af bevillingen på 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen i overensstemmelse med Akt 77. Derudover har vi undersøgt, om Uddannelses- og Forskningsministeriet har orienteret Finansudvalget om væsentlige ændringer af laboratorie­byggeriet på DTU. 

Rigsrevisionen konstaterer, at laboratoriepuljemidlerne på 80,3 mio. kr. bevilget på Akt 77 ikke er anvendt til byggeri af veterinærlaboratoriet på DTU. Bygningsstyrelsen har oplyst, at styrelsen ikke forventer at udbetale de 80,3 mio. kr. til veterinærlaboratoriet, og at midlerne forbliver i laboratoriepuljen, hvis de ikke udbetales. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i april 2018 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. juni 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 19/2017 om veterinært laboratoriebyggeri på DTU

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om denne undersøgelse efter anmodning fra Finansudvalget. Baggrunden var, at Finansudvalget i forbindelse med behandling af fortroligt aktstykke B ikke kunne få oplyst, hvad 80,3 mio. kr. bevilget på Akt 77 var blevet brugt til. Begge aktstykker havde til formål at finansiere nye veterinære stald- og laboratoriefaciliteter på henholdsvis Statens Serum Institut og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Akt 77 gav DTU mulighed for at afholde udgifter til byggeriet på i alt 142,1 mio. kr., hvoraf 80,3 mio. kr. skulle finansieres af laboratorie­puljen og 61,8 mio. kr. af DTU. 

Statsrevisorerne konstaterer, at de 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen, som Finansudvalget bevilgede på Akt 77 til byggeri af veterinærlaboratoriet på DTU, ikke er blevet anvendt. Årsagen er, at DTU annullerede byggeriet i maj 2017, da byggeriet ikke kunne realiseres inden for den økonomiske ramme, og da det var uklart, om DTU fremadrettet skulle varetage det veterinære beredskab.  

Statsrevisorerne konstaterer også, at budgetvejledningen ikke indeholder regler, der har forpligtet Uddannelses- og Forskningsministeriet til at orientere Finans­udvalget om, at laboratoriebyggeriet var annulleret. I forbindelse med Finansudvalgets behandling af fortroligt aktstykke B gav Uddannelses- og Forskningsministeriet yderligere oplysninger vedrørende Akt 77. Der kunne dog på daværende tidspunkt fortsat være anledning til tvivl om, hvorvidt DTU fremadrettet ville anvende midlerne til at opføre veterinærlaboratoriet. 

Statsrevisorerne bemærker: 

  • At DTU forventer, at laboratoriebyggeriets forberedende faser samlet set vil have kostet ca. 63 mio. kr.
  • At Bygningsstyrelsen, som forvalter laboratoriepuljen, vurderer, at der ikke er hjemmelsgrundlag for at udbetale de 80,3 mio. kr. til DTU, da laboratoriet ikke er opført. En udbetaling fra laboratoriepuljen til dækning af nogle af DTU’s omkostninger til de forberedende faser vil ifølge Bygningsstyrelsen kræve et nyt aktstykke.
  • At DTU ikke er enig i Bygningsstyrelsens vurdering af udbetalingsbetingelser­ne, og at en vurdering heraf afventer en anmodning fra DTU og en afgørelse fra Bygningsstyrelsen. 

Statsrevisorerne finder det relevant, at Uddannelses- og Forskningsministeriet vil afgive et orienterende aktstykke til Finansudvalget i 2018, der bl.a. giver en status på de 80,3 mio. kr. 

Statsrevisorerne skal oplyse, at begrundelsen for at flytte opgaven vedrørende det veterinære beredskab fra DTU til Københavns Universitet/Statens Serum Institut fra 2020 vil blive undersøgt i en kommende beretning."

Rigsrevisionens notat af 3. oktober 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2017 om veterinært laboratoriebyggeri på DTU. 

Notatet er baseret på redegørelser fra uddannelses- og forskningsministeren og transport-, bygnings- og boligministeren og handler om de initiativer, som ministrene planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets orienterende aktstykke til Finansudvalget.
  • status på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets behandling af sagen om de 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 4. november 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2017 om veterinært laboratoriebyggeri på DTU.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets orienterende aktstykke til Finansudvalget
  • Status på Transport-og Boligministeriets behandling af sagen om de 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik