Beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

06-09-2017

Beretning nr. 24/2016

Beretningen handler om undervisning og aktivering af asylansøgere. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Udlændinge- og Integrationsministeriet gennem operatørerne, som driver asylcentrene, leverer de tilbud om undervisning og aktivering til asylansøgerne, som ministeriet skal ifølge reglerne på området. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Udlændingestyrelsen sikret en tilfredsstillende styring af og opfølgning på operatørernes levering af undervisning og aktivering til asylansøgere?
 • Får asylansøgerne de tilbud om undervisning og aktivering, som de skal ifølge Udlændingestyrelsens kontrakt med operatørerne? 

Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke har sikret, at voksne asylansøgere får tilbudt de ydelser i form af undervisning og aktivering, som de skal have, og at ministeriet kun har et meget begrænset indblik i omfang og indhold af ydelserne. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2016. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 6. september 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 24/2016 om undervisning og aktivering af asylansøgere

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Udlændingestyrelsen skal ifølge udlændingeloven tilvejebringe og drive indkvarteringssteder for asylansøgere. Dette sker i samarbejde med 6 operatører, der driver opholdscentrene (5 kommuner og Røde Kors). I slutningen af 2016 var der knap 8.000 asylansøgere fordelt på 29 opholdscentre. Den gennemsnitlige opholdstid for voksne asylansøgere på asylcentrene var ca. 600 dage ved udgangen af 2016. 

Udlændingeloven stiller bl.a. krav om, at asylansøgere skal deltage i undervisning og aktivering, mens de bor på et opholdscenter. Undervisning og aktivering af asylansøgere skal bl.a. styrke forudsætningerne for en vellykket integration og lette en tilbagevenden til hjemlandet for de asylansøgere, som får afslag på ophold. Opholdscentret skal indgå en kontrakt med den enkelte asylansøger, der indeholder en beskrivelse af den undervisning og aktivering, som asylansøgeren skal deltage i. Asylansøgeren modtager en tillægsydelse, hvis kontrakten overholdes. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at voksne asylansøgere får tilbudt den undervisning og aktivering, som de skal ifølge udlændingeloven. 

Dette er et problem både for den enkelte asylansøger og for den integrationsindsats, kommunerne efterfølgende skal yde til de asylansøgere, der får opholdstilladelse. I 2016 fik 72 % af asylansøgerne opholdstilladelse.  

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse:

 • At Udlændingestyrelsens styring af og opfølgning på operatørernes levering af undervisning og aktivering har været utilstrækkelig. I perioden 2013-2016 har Udlændingestyrelsen stort set ikke kontrolleret overholdelse af kontrakten med styrelsen, dvs. om operatørerne har leveret den undervisning og aktivering, der var aftalt og betalt for.
 • At der i Rigsrevisionens undersøgelse er indikationer på, at ca. halvdelen af asylansøgerne har fået tilbudt for få timers undervisning. Særligt deltager kvinder med mindre børn og asylsøgere over 60 år ikke i undervisningen.
 • At operatørerne kun i ét tilfælde ud af en stikprøve på 95 asylansøgere kunne fremvise en kontrakt med en asylansøger, som levede op til reglerne. 

Statsrevisorerne forventer, at Udlændinge- og Integrationsministeriet fremover tilrettelægger en styring og opfølgning, der sikrer, at asylansøgere får den undervisning og aktivering, som de er berettigede til."

Rigsrevisionens notat af 27. november 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 24/2016 om undervisning og aktivering af asylansøgere. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra udlændinge- og integrationsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Udlændinge- og Integrationsministeriets arbejde med at tydeliggøre krav til operatørerne.
 • Udlændinge- og Integrationsministeriets tilsyn med operatørernes levering af tilbud om undervisning og aktivering til asylansøgerne, herunder om ministeriet får skabt et bedre overblik over og har dokumentation for, om operatørerne leverer den undervisning og aktivering, som de er forpligtede til gennem kontrakten med Udlændingestyrelsen.
 • Udlændinge- og Integrationsministeriets indsats for at sikre, at udlændingelovens krav til kontrakter med asylansøgere bliver fulgt, dvs. krav om, at kontrakterne bliver udarbejdet, løbende opdateret og har et fyldestgørende indhold. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 10. august 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 24/2016 om undervisning og aktivering af asylansøgere.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Udlændinge- og Integrationsministeriets arbejde med at tydeliggøre krav til operatørerne
 • Udlændinge- og Integrationsministeriets tilsyn med operatørernes levering af tilbud om undervisning og aktivering til asylansøgerne, herunder om ministeriet får skabt et bedre overblik over og har dokumentation for, om operatørerne leverer den undervisning og aktivering, som de er forpligtede til gennem kontrakten med Udlændingestyrelsen
 • Udlændinge- og Integrationsministeriets indsats for at sikre, at udlændingelovens krav til kontrakter med asylansøgere bliver fulgt, dvs. krav om, at kontrakterne bliver udarbejdet, løbende opdateret og har et fyldestgørende indhold.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik