Beretning om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

14-06-2017

Beretning nr. 18/2016

Beretningen handler om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendoms­vur­deringssystem. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet har styret økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem tilfredsstillende. Rigsrevisionen lægger til grund, at Skatte­mi­ni­steriet bør følge gængse principper i forhold til at styre økonomien i udviklingen af ejendomsvurderingssystemet. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Skatteministeriet etableret et tilstrækkeligt grundlag for at kunne styre økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem?
  • Har Skatteministeriet foretaget en tilstrækkelig tæt opfølgning på økonomien i udviklingen af it-systemet, der skal understøtte ejendomsvurderingerne? 

Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriet ikke har haft en tilfredsstillende styring af økonomien i ud­viklingen af det nye ejendomsvurderingssystem. Ministeriet har ikke fulgt gængse principper i for­hold til at styre økonomien, hverken i forhold til at etablere et styringsgrundlag eller i forhold til at følge op på sammenhængen mellem budget, forbrug og leverancer. Der er derfor behov for, at mini­steriet styrker styringen af økonomien væsentligt. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til beretningen i januar 2017. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. juni 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 18/2016 om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Skatteministeriet begyndte arbejdet med at udvikle det nye ejendomsvurderingssystem i oktober 2014. Udviklingsarbejdet har foregået sideløbende med, at krav og indhold til systemet blev fastlagt. Krav og indhold blev således først endeligt fastlagt, da ejendomsvurderingsloven blev vedtaget primo juni 2017. 

Med disse rammevilkår og en samlet bevilling på næsten 1,2 mia. kr. – heraf ca. 690 mio. kr. på Skatteministeriets område – udgør udviklingen af ejendomsvurderingssystemet en stor, væsentlig og risikofyldt opgave. Opgaven er forankret i Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE) i Skatteministeriets departement. 

Statsrevisorerne finder, at Skatteministeriets styring af økonomien i det nye ejendomsvurderingssystem har været utilfredsstillende. Ministeriet har således ikke etableret et tilfredsstillende grundlag for løbende at styre økonomien og har ik­ke fulgt op på budget, forbrug og leverancer.  

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at størstedelen af Skatteministeriets bevillingsansøgninger i aktstykkerne har været baseret på udokumenterede skøn og forudsætninger. Det betyder, at ministeriets oplysninger til Folketingets Finansudvalg om, hvordan ministeriet er nået frem til de forventede udgifter, har været uigennemsigtige og usikre. 

Statsrevisorerne anerkender, at rammevilkårene har været udfordrende, idet Skatteministeriet i 2 år har afventet, at krav og indhold til det nye ejendomsvurderingssystem blev endeligt fastlagt politisk. Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at ministeriet har iværksat en række tiltag til at forbedre den nuværende økono­mi- og leverancestyring, så styringen af projektet fremover bliver i overensstemmelse med gængse principper for økonomistyring."

Rigsrevisionens notat af 12. oktober 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2016 om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • resultaterne af Skatteministeriets arbejde med at etablere et styringsgrundlag, der sikrer, at ministeriet løbende og afslutningsvis kan følge op på sammenhængen mellem budget, forbrug og leverancer, herunder ministeriets arbejde med fremadrettet at dokumentere sine skøn over udgifterne
  • resultaterne af Skatteministeriets planlagte og igangsatte initiativer i forhold til at følge op på økonomien i udviklingen af it-systemet, så ministeriet løbende har overblik over, om de resterende leverancer kan gennemføres inden for det resterende budget.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 14. september 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2016 om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • resultaterne af Skatteministeriets arbejde med at etablere et styringsgrundlag, der sikrer, at ministeriet løbende og afslutningsvis kan følge op på sammenhængen mellem budget, forbrug og leverancer, herunder ministeriets arbejde med fremadrettet at dokumentere sine skøn over udgifterne
  • resultaterne af Skatteministeriets planlagte og igangsatte initiativer i forhold til at følge op på økonomien i udviklingen af it-systemet, så ministeriet løbende har overblik over, om de resterende leverancer kan gennemføres inden for det resterende budget.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til denne undersøgelse.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 17. september 2020

Beretning nr. 18/2016 om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

Sagen optages i Endelig betænkning 2019 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Skatteministeriet har arbejdet med at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem siden 2014. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen konstaterede i 2017, at ministeriet ikke havde etableret et tilfredsstillende grundlag for at styre økonomien i det nye ejendomsvurderingssystem, og at ministeriet ikke havde fulgt op på budget, forbrug og leverancer.

På den baggrund finder Statsrevisorerne det meget utilfredsstillende, at Skatteministeriet fortsat ikke har etableret et tilstrækkeligt grundlag for at styre økonomien i det nye ejendomsvurderingssystem og fortsat ikke har overblik over projektets leverancer.

Statsrevisorerne ser med stor alvor på, at Skatteministeriet således ikke har gennemført de initiativer, som skatteministeren tidligere har stillet Statsrevisorerne i udsigt – initiativer, der skulle rette op på de konstaterede problemer.

Statsrevisorerne finder, at udviklingen af ejendomsvurderingssystemet er et stort, væsentligt og risikofyldt projekt, som bør styres med en langt højere grad af professionalisme og sikkerhed, end det hidtil har været tilfældet.

Statsrevisorerne skal henlede Finansudvalgets opmærksomhed på, at Skatteministeriet ikke har orienteret udvalget om væsentlige ændringer i projektet, b.la. som følge af lovtilpasninger i december 2019."

Rigsrevisionens notat af 17. november 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2016 om Skatteministeriets styring af øko­nomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem. Vi har tidligere behandlet sagen i notater til Statsrevisorer­ne af 12. oktober 2017 og 14. september 2020. 

Rigsrevisionen konkluderede bl.a. i notatet fra 2020, at Skatteministeriet fortsat ikke havde etableret et tilstrækkeligt styringsgrundlag for projektet, og at ministeriet derved ikke havde overblik over, hvad det ville koste at færdigudvikle systemet. På baggrund af dette notat anmodede Statsrevisorerne Rigsrevisionen om at udarbejde en ny beretning om Skatteministeriets udvikling af det nye ejendomsvurderingssystem. 

På den baggrund finder Rigsrevisionen, at Rigsrevisionens opfølgning på beretningen fra 2017 kan afsluttes, idet de 2 udestående punkter i notatet bliver behandlet i Rigsrevisionens nye beretning om Skatteministeriets styring af det nye ejendomsvurderingssystem. 

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 24. november 2021

Beretning nr. 18/2016 om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

Sagen optages i Endelig betænkning 2020 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter opfølgningen på beretning nr. 18/2016, idet Rigsrevisionen – på anmodning fra Statsrevisorerne – har udarbejdet beretning nr. 5/2021 om Skatteministeriets styring af det nye ejendomsvurderingssystem. Den nye beretning undersøger projektets totaløkonomi, Skatteministeriets styring af projektet, og om Folketinget har fået de fornødne oplysninger om udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem."

Beretningshistorik