Beretning om regionernes brug af konsulenter

14-06-2017

Beretning nr. 19/2016

Beretningen handler om regionernes brug af konsulenter. Regionerne brugte ca. 1 mia. kr. i driftsudgifter på konsulentydelser i 2015. Regionerne bruger især konsulenter på it-området, til management og til regnskabs- og revisionsopgaver. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne sikrer en sparsommelig brug af konsulenter. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Sikrer regionerne, at deres brug af konsulenter sker bedst og billigst?
  • Understøtter regionerne en strategisk brug af konsulenter? 

Rigsrevisionen vurderer, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret en sparsommelig brug af konsulenter. Regionerne har i den sammenhæng i et betydeligt omfang af konsulentkøbene ikke overholdt lovgivningen og god forvaltningsskik. Det finder Rigsrevisionen utilfredsstillende. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2016. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. juni 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 19/2016 om regionernes brug af konsulenter

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"En række opgaver i regionerne løses af eksterne konsulenter. Konsulenterne anvendes typisk, fordi der er behov for specialistkompetencer inden for et specifikt område, eller hvis der i kortere perioder er brug for ekstra kapacitet. Det er vigtigt, at konsulenterne anvendes strategisk, og at regionerne sikrer, at konsulentydelserne købes billigst muligt og i den aftalte kvalitet. 

Regionerne brugte ca. 1 mia. kr. på konsulentydelser i 2015. Heraf blev 81 % af udgifterne brugt til konsulentydelser på it-området. It-konsulenterne beskæftigede sig primært med drift, support, vedligeholdelse, udvikling af it-systemer og projektledelse af større it-projekter. De 2. og 3. største konsulentudgifter blev brugt på managementkonsulenter (6 %) og regnskab og revision (4 %). 

Statsrevisorerne konstaterer, at regionerne generelt ikke har strategier og retningslinjer for, hvornår og til hvilke formål konsulenter skal bruges, og hvordan regioner­ne sikrer det størst mulige udbytte af brugen af konsulenter. Statsrevisorerne finder det relevant, at alle 5 regioner på baggrund af undersøgelsen udarbejder strategier og vejledninger til de decentrale enheder for brugen af konsulenter. 

Statsrevisorerne finder, at regionernes indkøb af konsulentydelser ikke er tilfredsstillende, idet regionerne ikke har sikret en sparsommelig, korrekt og strategisk brug af konsulenter. Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende: 

  • at Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Sjælland ikke i tilstrækkelig grad har købt konsulentydelser bedst og billigst
  • at Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Sjælland i 45 % af de gennemgåede konsulentkøb ikke har overholdt lovgivningen
  • at Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Sjælland i ca. halvdelen af de gennemgåede konsulentkøb ikke har dokumenteret overvejelser om behov og omkostninger forud for konsulentkøbet."

Rigsrevisionens notat af 13. oktober 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2016 om regionernes brug af konsulenter.

Notatet er baseret på redegørelser fra økonomi- og indenrigsministeren og regionerne og handler om de initiativer, som regionerne har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge, om regionerne udarbejder retningslinjer og strategier for konsulentkøb. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 23. november 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2016 om regionernes brug af konsulenter. 

Der er i notatet fulgt op på regionernes retningslinjer og strategier for konsulentkøb. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.  

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik