Beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

22-02-2017

Beretning nr. 12/2016

Beretningen handler om regionernes forvaltning af løn til administrative og lægelige chefer. Alle 5 regioner er omfattet af undersøgelsen. Lønomkostningerne udgør ca. 41-48 % af regionernes samlede driftsomkostninger på ca. 127 mia. kr. i 2015. Regionernes samlede omkostninger til de administrative og lægelige chefers løn var ca. 2,0 mia. kr. i 2015. 

En stor andel af chefernes løn er relativt ukompliceret at forvalte, da lønnen allerede er fastlagt centralt i kollektive aftaler. En mindre andel af lønnen er derimod mere kompliceret af forvalte, da afta­legrundlaget giver regionerne mulighed for lokalt at forhandle lønnen med den enkelte chef. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne forvalter administrative og lægelige chefers løn i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Undersøgelsen omfatter løn udbetalt i 2015 og 2016 til chefer, som er ansat i regionshuse, på hospitaler og i andre regionale institutioner. 

Rigsrevisionen vurderer, at regionerne generelt har forvaltet de administrative og lægelige chefers faste løn i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Derimod har regionerne i flere tilfælde ikke forvaltet kontrakt- og åremålstillæg og merarbejde i overensstemmelse med aftalegrundlaget. På disse områder, hvor lønnen er forhandlet lokalt, har forvaltningen været mangelfuld. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen på baggrund af lønrevisioner i 2 regioner i foråret 2016. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. februar 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/2016 om regionernes forvaltning af løn til chefer

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Af regionernes samlede driftsomkostninger i 2015 udgjorde lønomkostningerne ca. 41-48 %. Lønnen til de administrative og lægelige chefer udgjorde ca. 2 mia. kr. Be­retningen handler om alle 5 regioners forvaltning af løn til administrative chefer, der er ansat som regionsdirektører, koncerndirektører, vicedirektører eller kontorchefer, og til lægelige chefer, fx lægelige direktører og ledende overlæger. Lønnen til admi­nistrative og lægelige chefer består af en fast og en variabel løn. 

Statsrevisorerne konstaterer, at regionerne generelt har forvaltet de ad­ministra­­tive og lægelige chefers løn i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Stats­revisorerne finder det dog ikke helt tilfredsstillende, at regionerne i flere tilfælde ikke har forvaltet kontrakt- og åremålstillæg samt merarbejde korrekt og sparsommeligt."

Rigsrevisionens notat af 24. maj 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2016 om regionernes forvaltning af løn til chefer.

Notatet er baseret på en redegørelse fra økonomi- og indenrigsministeren og en udtalelse fra de 5 regioner og handler om de initiativer, som regionerne har iværksat som følge af beretningen. 

Der er i notatet fulgt op på, om regionerne har gennemgået deres forretningsgange på de kritiserede områder, og om de har iværksat initiativer med det formål at sikre, at den del af lønnen, der er til lokal forhandling, forvaltes i overensstemmelse med aftalegrundlaget.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan lukkes. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik