Beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet

13-12-2017

Beretning nr. 7/2017

Beretningen handler om SKATs kontrol og vejledning i forbindelse med borgeres og virksomheders fortoldning af importvarer fra lande uden for EU. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om SKATs kontrol og vejledning i tilstrækkelig grad bidrager til at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte told i forhold til den legale import af varer, der er angivet til SKAT. Undersøgelsen omfatter ikke SKATs kontrol med import af illegale varer. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Tilrettelægger og gennemfører SKAT toldkontrollen af den legale vareimport, så den får så stor effekt som muligt?
 • Har SKAT en tilstrækkelig vejledningsindsats på toldområdet? 

Rigsrevisionen vurderer, at SKAT ikke tilrettelægger og gennemfører toldkontrollen af den legale vareimport, så den får så stor effekt som muligt, og at SKATs vejledningsindsats på væsentlige områder ikke er tilstrækkelig. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i april 2017. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 13. december 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/2017 om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Danmark er en del af EU’s toldunion, og reglerne på toldområdet er fastsat i det fælles europæiske toldkodeks. SKAT kontrollerer og vejleder borgere og virksomheder, når de fortolder importvarer fra lande uden for EU. De danske toldindtægter udgjorde 3,1 mia. kr. i 2016, hvoraf Danmark får 20 % til at dække administrationsomkostningerne. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at SKAT ikke har tilrettelagt og gennemført en effektiv toldkontrol af den legale vareimport, og at SKATs vejledning af borgere og virksomheder har været utilstrækkelig. Konsekvensen heraf er, at EU og Danmark mister toldindtægter, fordi toldreglerne bliver overtrådt, eller fordi borgere og virksomheder begår fejl. 

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at SKAT i 2016 kun kontrollerede ca. 0,2 % af vareimporten. SKATs kontrolniveau var således det laveste i EU. 

Statsrevisorerne bemærker:

 • At SKAT i 2017 endnu ikke har imødekommet Europa-Kommissionens kritik fra 2010 af SKATs kontrolindsats.
 • At SKATs risikovurderingssystem ikke fungerer hensigtsmæssigt, bl.a. fordi det ikke bygger på systematisk indsamling af viden om resultater og effekt af den udførte kontrol samt oplysninger om svig og uregelmæssigheder fra EU-myndigheder. Hertil kommer, at SKAT manuelt frasorterer halvdelen af de kontroller, som systemet har udvalgt.
 • At SKATs kontrol med importvarer, der har en særlig farlig karakter i forhold til borgernes sikkerhed og sundhed, er utilstrækkelig.
 • At SKATs sanktionspraksis ikke understøtter regelefterlevelse på toldområdet. Fx udnytter SKAT ikke den eksisterende lovhjemmel til at udstede administrative bøder ved gentagne fejl i fortoldningen.
 • At SKATs toldkontrol er for ineffektiv, bl.a. på grund af mangelfuld it-understøttelse.
 • At SKAT bruger mange resurser på at forklare toldreglerne over for borgere og virksomheder, fordi SKATs vejledning på væsentlige områder er utilstrækkelig. 

Statsrevisorerne gør opmærksom på, at Folketinget med virkning fra 1. juli 2018 etablerer en ny toldstyrelse, som med fordel kan anvende denne beretning i den fremadrettede kontrol og vejledning på toldområdet."

Rigsrevisionens notat af 20. marts 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2017 om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Skatteministeriets arbejde med at imødekomme Europa-Kommissionens kritik fra 2010 af SKATs lave kontrolniveau og manglende gennemførelse af tilfældige kontroller
 • Skatteministeriets arbejde med at forbedre SKATs risikobaserede kontrol gennem mere systematisk anvendelse af data, herunder data om resultater og effekter af den udførte kontrol
 • Skatteministeriets arbejde med at idriftsætte den it-understøttede risikovurdering med import af varer, der har en særlig farlig karakter
 • Skatteministeriets arbejde med at øge SKATs anvendelse af sanktioner, herunder anvendelsen af administrative bøder over for virksomheder, der i gentagne tilfælde har fejl i fortoldningen
 • Skatteministeriets arbejde med at forbedre it-understøttelsen af toldkontrollen, herunder SKATs metoder for udtagning og gennemførelse af toldkontroller
 • Skatteministeriets arbejde med at forbedre vejledningen om toldreglerne på skat.dk og følge op på udviklingen i brugertilfredsheden på toldområdet på skat.dk. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 5. november 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2017 om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Toldstyrelsens arbejde med at imødekomme Europa-Kommissionens kritik fra 2010 af SKATs lave kontrolniveau og manglende gennemførelse af tilfældige kontroller
 • Toldstyrelsens arbejde med at forbedre SKATs risikobaserede kontrol gennem mere systematisk anvendelse af data, herunder data om resultater og effekter af den udførte kontrol
 • Toldstyrelsens arbejde med at idriftsætte den it-understøttede risikovurdering af import af varer, der har en særlig farlig karakter
 • Toldstyrelsens arbejde med at øge SKATs anvendelse af sanktioner, herunder anvendelsen af administrative bøder over for virksomheder, der i gentagne tilfælde har fejl i fortoldningen
 • Toldstyrelsens arbejde med at forbedre it-understøttelsen af toldkontrollen, herunder SKATs metoder for udtagning og gennemførelse af toldkontroller
 • Toldstyrelsens arbejde med at forbedre vejledningen om toldreglerne på skat.dk og følge op på udviklingen i brugertilfredsheden på toldområdet på skat.dk.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • Toldstyrelsens arbejde med at idriftsætte den it-understøttede risikovurdering af import af varer, der har en særlig farlig karakter
 • Toldstyrelsens arbejde med at øge anvendelsen af sanktioner, herunder anvendelsen af administrative bøder over for virksomheder, der i gentagne tilfælde har fejl i fortoldningen
 • Toldstyrelsens arbejde med at forbedre it-understøttelsen af toldkontrollen, herunder Toldstyrelsens metoder for udtagning og gennemførelse af toldkontroller.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 22. marts 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2017 om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Toldstyrelsens arbejde med at idriftsætte den it-understøttede risikovurdering af import af varer, der har en særlig farlig karakter
 • Toldstyrelsens arbejde med at øge anvendelsen af sanktioner, herunder anvendelsen af administrative bøder, over for virksomheder, der i gentagne til­fælde har fejl i fortoldningen
 • Toldstyrelsens arbejde med at forbedre it-under­støttelsen af toldkontrollen, herunder Toldstyrelsens metoder for udtagning og gennemførelse af toldkontroller.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Toldstyrelsens arbejde med at udvikle og idriftsætte den it-understøttede risikovur­dering af import af varer, der har en særlig farlig karakter
 • Toldstyrelsens arbejde med at forbedre it-understøttelsen af toldkontrollen, herunder Toldstyrelsens metoder for udtagning og gennemførelse af toldkontroller.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 25. april 2022

Beretning nr. 7/2017 om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet

Sagen optages i Endelig betænkning 2021 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at Skatteministeriet har forbedret sin sanktionspraksis over for virksomheder, som gentagne gange overtræder toldloven.

Statsrevisorerne finder imidlertid, at Skatteministeriets opfølgning på væsentlige dele af beretningen har trukket i unødigt langdrag.

Statsrevisorerne finder det således utilfredsstillende, at Skatteministeriets udvikling af et it-system, der kan udtage særligt farlige importvarer til kontrol, og et risiko- og kontrolsystem til brug for automatisk kontroludvælgelse af alle angivelser for import og eksport ikke er afsluttet. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Toldstyrelsen særligt i forhold til kontrol af særligt farlige importvarer fortsat ikke lever op til EU’s krav om kontrol 5 år efter, at det oprindeligt var planen."

Rigsrevisionens notat af 13. oktober 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2017 om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Toldstyrelsens arbejde med at idriftsætte den it-understøttede risikovurdering af import af varer, der har en særlig farlig karakter
 • Toldstyrelsens arbejde med at forbedre it-under­støttelsen af toldkontrollen, herunder Toldstyrelsens metoder for udtagning og gennemførelse af toldkontroller. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Toldstyrelsens arbejde med at forbedre it-understøttelsen af toldkontrollen, herunder styrelsens metoder for udtagning og gennemførelse af toldkontroller. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik