Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2015

14-09-2016

Beretning nr. 25/2015

Beretningen handler om resultaterne af Rigsrevisionens revision af statsregnskabet for 2015. Statsregnskabet er det sam­lede regnskab for de 20 ministerier, der havde bevilling til at afholde udgifter og opkræve indtægter for staten.

Formålet med revisionen har været at vurdere, om oplysningerne i statsregnskabet er rigtige, og om ministerierne har forvaltet statens midler i overensstemmelse med Folketingets beslutninger. Beretningen skal dermed understøtte Statsrevisorernes og Folketingets arbejde med at kontrollere ministerierne.

I beretningen omtaler vi nogle af de problemer, vi har konstateret ved revisionen. Vi omtaler de mest kritiske sager, der har ført til forbehold og udtalelser i erklæringerne om ministeriernes regnskaber. Vi omtaler også en række sager, som vi vil orientere Statsrevisorerne om, selv om kritikken ikke er alvorlig nok til et forbehold eller en udtalelse. Det er bl.a. sager, hvor virksomhederne ikke har sikret sig bevillingsmæssig hjemmel til deres dispositioner, sager, hvor der er konstateret uregelmæssigheder, og sager, hvor virksomhederne har omgået statens regler. Vi omtaler også sager, hvor vi har konstateret fejl og mangler i lønadministrationen, manglende sparsommelighed og mangler ved it-sikkerheden. Endelig omtaler vi sager, hvor ministerierne har rettet op på kritik fra tidligere beretninger.

Beretningen handler også om resultatet af 2 revisioner, som vi har gennemført på tværs af en række virksomheder. Den ene sag handler om universiteternes udbetaling af store engangsbeløb til deres ansatte. Den anden sag handler om 6 virksomheders logning og overvågning af dataaktivitet som led i deres it-sikkerhed.

Endelig handler beretningen om vores erklæring om EU-midler i Danmark, og vi omtaler en række sager, hvor forvaltningen af EU-midler kan forbedres.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. september 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 25/2015 om revisionen af statsregnskabet for 2015

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at statsregnskabet for 2015 samlet set er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Staten har i alle væsentlige henseender etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at staten har overholdt bevillingerne og statens regnskabsregler. 

Statens virksomheder havde i 2015 udgifter på 684,1 mia. kr. og indtægter på 712,5 mia. kr. Overskuddet på statens regnskab var på 28,4 mia. kr., hvilket er en forbedring af driftsresultatet på 31,6 mia. kr. i forhold til bevillingen på finansloven for 2015. Det skyldes, at staten har haft færre udgifter og flere indtægter end forventet. Merindtægterne stammer især fra personskatter, fordi flere end forventet har anvendt den særlige rabatordning ved omlægning af kapitalpensioner. 

Rigsrevisionen har dog taget 2 forbehold for forretningsgange og interne kontroller i regnskabsforvaltningen i Skatteministeriet og i det tidligere Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter. Regnskabsforvaltningen i de 2 ministerier har på en række områder ikke været i overensstemmelse med reglerne. Det betyder dog ikke, at der er taget forbehold for rigtigheden af det samlede statsregnskab. 

Statsrevisorerne ser med stor alvor på, at Rigsrevisionen som i tidligere år har taget forbehold, der vedrører væsentlige kritiske fejl og mangler i Skatteministeriets og SKATs forvaltning, herunder utilstrækkelig inddrivelse af de offentlige restancer og uberettiget udbetaling af udbytteskat.  

SKATs regnskabsforvaltning er fortsat så svag og utilstrækkelig, at der er risiko for tab for staten og risiko for, at opkrævningen af skat fra borgere og virksomheder er sket på et ukorrekt grundlag. 

Statsrevisorerne påtaler og henleder Folketingets opmærksomhed på, at SKATs mangelfulde kontroller indebærer risici for yderligere tab for staten ved andre skattearter, fx selskabsskat, told og moms. 

Regnskabsforvaltningen i staten kan forbedres

Statsrevisorerne skal på baggrund af Rigsrevisionens revisionsresultater pege på, at der ved revisionen af regnskaberne for 2015 må konstateres svagheder og mangler i flere virksomheders regnskabsforvaltning. Størstedelen af disse svagheder og mangler kan imødegås ved større fokus på overholdelse af regler og it-sikkerhed samt styrkelse af virksomhedernes kontrolmiljø. 

Statsrevisorerne finder det i den forbindelse ikke tilfredsstillende:

  • At it-sikkerhedsforanstaltningerne, fx logning og adgangsstyring, der skal minimere misbrug af data og it-systemer, i en række statslige virksomheder er utilstrækkelige. Endvidere kan MedComs utilstrækkelige styring af it-sikkerheden i sundhedsdatanettet have alvorlige konsekvenser for patienters liv og helbred, hvis ikke it-driften hurtigt kan genoprettes ved nedbrud eller hackerangreb.
  • At flere virksomheder ikke har forvaltet gebyrbelagte områder i overensstemmelse med reglerne.
  • At en række virksomheder ikke har overholdt EU's udbudsregler, dvs. afsøgt EU-markedet inden valg af større leverancer.
  • At det statslige regelsæt vedrørende hensættelser er uklart, og at Erhvervs- og Vækstministeriets departement uden tilstrækkeligt grundlag har hensat 28,9 mio. kr. til fremtidige aktiviteter i forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser. 

Revisionen af EU-midler

Statsrevisorerne bemærker, at Rigsrevisionen har erklæret, at regnskaberne for EU-indtægter og EU-udgifter giver et retvisende billede og som helhed betragtet er lovlige og formelt rigtige. 

Statsrevisorerne finder det i den forbindelse ikke tilfredsstillende:

  • At Natur­­Erhvervstyrelsens kontrol af ansøgninger om tilskud til miljøteknologi har været så mangelfuld, at Europa-Kommissionen har givet Danmark en underkendelse på 15 mio. kr.
  • At SKATs opfølgning på sager om svig og uregelmæssig­heder på toldområdet har været så mangelfuld, at det øger risikoen for, at svigagtige eller ulovlige varer importeres til EU via Danmark. Det har medført, at Danmark kan blive finansiel ansvarlig for et tab af toldindtægter til EU på 59 mio. kr."

Rigsrevisionens notat af 17. januar 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 25/2015 om revisionen af statsregnskabet for 2015.

Notatet er baseret på samtlige ministres redegørelser om de initiativer, som ministerierne har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Ministerierne har taget en række relevante initiativer for at rette op på fejl i regnskaberne for 2015 og for at forbedre forvaltningen og aflæggelsen af kommende regnskaber. Rigsrevisionen vil gennemgå og vurdere initiativerne i forbindelse med årsrevisionen. Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i udvalgte sager i de kommende beretninger om revisionen af statsregnskabet. Opfølgning vil bl.a. omhandle flere virksomheders arbejde med: 

  • at forbedre regnskabsforvaltningen
  • at sikre et bedre kontrolmiljø
  • at forbedre it-sikkerheden. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen om revisionen af statsregnskabet for 2015 kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik