Beretning om Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer

30-03-2016

Beretning nr. 14/2015

Beretningen handler om Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer. 

Formålet med undersøgelsen er at undersøge, om Beskæftigelsesministeriet i tilstrækkelig grad har sikret rammerne for kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen, kontanthjælps­reformen og sygedagpengereformen. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Beskæftigelsesministeriet anvendt virkemidler, der har understøttet kommunernes arbejde med at implementere reformer?
 • Har Beskæftigelsesministeriet sikret, at det administrative grundlag har været klar på tidspunktet for lovgivningens ikrafttræden?
 • Har Beskæftigelsesministeriet sikret rammerne for, at de kommunale it-systemer var klar til drift ved reformernes ikrafttræden? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i juni 2015.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 30. marts 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/2015 om Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Beskæftigelsesområdet er de senere år blevet reformeret ved en førtidspensions- og fleksjobreform, en kontanthjælpsreform og en sygedagpengereform. De skal på hvert sit område bidrage til at øge antallet af borgere i beskæftigelse.

Kommunerne har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, mens Beskæftigelsesministeriet skal sørge for et forvaltningsgrundlag, så kommunerne kan yde en korrekt og effektiv indsats. De 3 reformer trådte i kraft i perioden januar 2013 - januar 2015 og betød omfattende ændringer på borgernære og omkostningstunge områder. Reformerne gav anledning til, at Beskæftigelsesministeriet udstedte 50 bekendtgørelser samt 15 vejledninger og skrivelser. Endvidere tog Beskæftigelsesministeriet forskellige initiativer til at understøtte de kommunale it-systemer, så de kunne være klar og driftssikre ved reformernes ikrafttræden. Der er ca. 50 it-systemer på beskæftigelsesområdet fordelt på kommunale, statslige og private aktører. Mange af systemerne hænger sammen og udveksler data om borgerne med Beskæftigelsesministeriets database Det Fælles Datagrundlag (DFDG).

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet først meget sent sørgede for et sikkert grundlag for kommunernes udmøntning af reformerne i praksis. Kommunerne har derfor haft vanskeligt ved at sagsbehandle og yde borgerne en korrekt og effektiv vejledning i den første tid efter reformernes ikrafttræden.

Der er tale om komplekse og regeltunge reformer, så Beskæftigelsesministeriet burde i langt højere grad have levet op til Justitsministeriets anbefalinger om, at bekendtgørelser og vejledninger er klar i god tid før reformers ikrafttræden. Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende:

 • at ingen af bekendtgørelserne og vejledningerne blev offentliggjort mere end 7 arbejdsdage før reformernes ikrafttræden
 • at 4 bekendtgørelser blev offentliggjort efter lovens ikrafttræden, og de øvrige 46 bekendtgørelser blev offentliggjort sent – i gennemsnit 2 arbejdsdage før ikrafttræden
 • at 13 ud af de 15 vejledninger blev offentliggjort efter lovens ikrafttræden og med en forsinkelse på i gennemsnit 67 arbejdsdage
 • at rammerne for de kommunale it-systemer, som er vigtige arbejdsredskaber for sagsbehandlerne, ikke var klar til tiden og ikke i tilstrækkelig grad var tilrettet nye krav i lovgivningen.

Statsrevisorerne finder, at det er vigtigt med stort fokus på og tilstrækkelig tid til implementeringsfasen i forbindelse med ny lovgivning. Stort fokus er nødvendigt for at sikre ejerskab hos de offentlige ansatte, der skal føre ny lovgivning ud i livet, og for at sikre, at borgerne ikke oplever en fase med vilkårlig administration i forbindelse med overgang til ny lovgivning."

Rigsrevisionens notat af 30. juni 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2015 om Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer.

Notatet er baseret på en redegørelse fra beskæftigelsesministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Beskæftigelsesministeriets indsats for at sikre, at bekendtgørelser og vejledninger er klar i god tid før reformers ikrafttræden
 • Beskæftigelsesministeriets indsats for at sikre, at rammerne for de kommunale it-systemer er klar til tiden og tilrettet nye krav i lovgivningen
 • Beskæftigelsesministeriets indsats for at sikre, at kommunerne får en god service, når de retter henvendelse til ministeriet, ved at kommunernes henvendelser besvares inden for den fastsatte frist samt registreres og systematiseres.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 5. august 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2015 om Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Beskæftigelsesministeriets indsats for at sikre, at bekendtgørelser og vejledninger er klar i god tid før reformers ikrafttræden
 • Beskæftigelsesministeriets indsats for at sikre, at rammerne for de kommunale it-systemer er klar til tiden og tilrettet nye krav i lovgivningen
 • Beskæftigelsesministeriets indsats for at sikre, at kommunerne får en god service, når de retter henvendelse til ministeriet, ved at kommunernes henvendelser besvares inden for den fastsatte frist samt registreres og systematiseres. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik