Beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

25-05-2016

Beretning nr. 17/2015

Beretningen handler om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde. Landbrugets fonde forvalter hvert år ca. 500 mio. kr. i tilskudsmidler, som skal støtte udviklingen af landbruget.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Miljø- og Fødevareministeriet har sikret, at landbrugets fonde forvalter tilskudsmidlerne effektivt og korrekt, dvs. i overensstemmelse med reglerne og principperne for effektiv tilskudsforvaltning. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

 • Har fondene forvaltet tilskudsmidlerne effektivt og korrekt?
 • Har Miljø- og Fødevareministeriet fulgt op på, om fondene forvalter midlerne effektivt og korrekt?

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2015.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 25. maj 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Landbrugets fonde udgøres af 2 promilleafgiftsfonde, Fonden for økologisk landbrug og 12 produktionsafgiftsfonde. Cirka halvdelen af fondenes midler kommer fra Miljø- og Fødevareministeriets finanslovsbevilling, mens resten kommer fra produktionsafgifter fra landmændene.

Landbrugets fonde uddeler tilskud til aktiviteter, der skal støtte landbrugets udvikling og konkurrenceevne. I 2016 uddeler fondene 575 mio. kr. De største tilskudsmodtagere er institutioner, der hører under landbrugets erhvervsinstitution, Landbrug og Fødevarer.

Fondene administreres af en erhvervsorganisation, hovedsageligt Landbrug og Fødevarer. Fondene ledes af en bestyrelse, hvor et flertal af medlemmerne er fra landbruget. Det er bestyrelsens ansvar at forvalte fondens midler, herunder fordele tilskudsmidler, mens det er NaturErhvervstyrelsens ansvar at føre tilsyn, idet Miljø- og Fødevareministeriet har ressortansvaret.

Statsrevisorerne kritiserer, at Miljø- og Fødevareministeriet ikke har sikret en effektiv og korrekt forvaltning i landbrugets fonde. Fondene har ikke forvaltet i overensstemmelse med forvaltningsretlige regler og principper om fx lige og ensartet behandling af ansøgere og god tilskudsforvaltning. Ministeriets tilsyn har hverken fulgt op på, om ordningen har den ønskede samfundsmæssige effekt, eller om fondenes tilskudsforvaltning har været effektiv og korrekt.

Kritikken er bl.a. baseret på:

 • At det ikke er tilstrækkeligt gennemsigtigt, på hvilket grundlag landbrugets fonde uddeler tilskud.
 • At flere fonde ikke har behandlet ansøgerne ens, har tilladt overflytning af uforbrugte midler fra ét projekt til et andet og favoriseret faste tilskudsmodtagere med samme beløb hvert år – i strid med lighedsprincippet.
 • At fondene ikke har opstillet effektmål, der kan følges op på, selv om det er forudsat i landbrugsstøtteloven.
 • At NaturErhvervstyrelsens behandling af klager og henvendelser hovedsageligt har bestået i at indhente redegørelser fra fondenes bestyrelser uden at forlange dokumentation for den konkrete forvaltning. Endvidere er styrelsens tolkning af, hvornår et bestyrelsesmedlem er inhabilt, meget snæver, usædvanlig og problematisk.
 • At Miljø- og Fødevareministeriet over en årrække har reduceret resurserne til tilsynsopgaven, dels af resursemæssige årsager, dels fordi man havde tillid til fondenes forvaltning. Samtidig har ministeriet ikke kontrolleret fondenes administration, fordi man har forudsat, at fondene som særlige forvaltningsmyndigheder generelt efterlevede forvaltningsretlige regler, herunder habilitetsregler.
 • At Miljø- og Fødevareministeriet ikke har evalueret ordningen, selv om den har eksisteret siden 1972.

Statsrevisorerne finder det særligt vigtigt, at man er opmærksom på forvaltningsretlige principper, når der kan være interessesammenfald i forhold til tilskudsforvaltning."

Rigsrevisionens notat af 26. september 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra miljø- og fødevareministeren og handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at fastsætte regler for annoncering og brugen af tildelingskriterier for at sikre en mere ensartet og gennemsigtig annoncering af sagsbehandling
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at fastsætte regler for at overføre u­forbrugte midler mellem projekter og med at sikre, at faste ansøgere ikke behandles særskilt
 • Miljø- og Fødevareministeriets og fondenes arbejde med at opstille klare effektmål for fondene og følge op på disse i evaluering
 • Miljø- og Fødevareministeriets praksis med at indhente dokumentation i klagesager og ministeriets arbejde med at skærpe retningslinjerne for vurdering af habilitet
 • Miljø- og Fødevareministeriets tilpasning af resurserne til tilsynsopgaven i Natur­Erhvervstyrelsen
 • Miljø- og Fødevareministeriets vurdering af behovet for at evaluere den samlede tilskudsordning
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med hensigtsmæssige egenkontrolprogram­mer, som skal understøtte et øget fokus på principperne for effektiv tilskuds­forvaltning, både i forhold til sagsgange og i forhold til sagsbehandlingen af konkrete sager.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 5. februar 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Miljø- og Fødevareministeriets tilpasning af resurserne til tilsynsopgaven i NaturErhvervstyrelsen
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at fastsætte regler for annoncering og brugen af tildelingskriterier for at sikre en mere ensartet og gennemsigtig annoncering samt fondenes overvejelser om, hvordan opslag bedst annonceres, og om fondene følger de nye regler om brugen af tildelingskriterier
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at fastsætte regler for at overføre uforbrugte midler mellem projekter og med at sikre, at faste ansøgere ikke behandles særskilt, samt at reglerne sikrer, at det er gennemsigtigt for alle parter, på hvilket grundlag tilskudsmidlerne bliver omfordelt, og at dette sker på en ensartet måde for alle ansøgere
 • Miljø- og Fødevareministeriets og fondenes arbejde med at opstille klare effektmål for fondene og følge op på disse i evaluering
 • Miljø- og Fødevareministeriets praksis med at indhente dokumentation i klagesager og ministeriets arbejde med at skærpe retningslinjerne for vurdering af habilitet
 • Miljø- og Fødevareministeriets vurdering af behovet for at evaluere den samlede tilskudsordning
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med hensigtsmæssige egenkontrolprogrammer, som skal understøtte et øget fokus på principperne for effektiv tilskudsforvaltning, både i forhold til sagsgan­ge og i forhold til sagsbehandlingen af konkrete sager

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Miljø- og Fødevareministeriets tilpasning af resurserne til tilsynsopgaven, herunder afvikling af forsinkede opgaver
 • Miljø- og Fødevareministeriets opfølgning på fondens efterlevelse af reglerne om annoncering og brug af tildelingskriterier
 • Miljø- og Fødevareministeriets opfølgning på fondenes videre arbejde med effektmål og effektevaluering, herunder ministeriets kommende årsrapport for 2018 til Folketinget
 • Miljø- og Fødevareministeriets planlægning og tilrettelæggelse af evalueringen af fondene i 2022.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 9. august 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris tilpasning af resurserne til tilsynsopgaven i Landbrugsstyrelsen
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris opfølgning på fondenes overvejelser om, hvordan opslag bedst annonceres, og på, om fondene følger de nye regler om brugen af tildelingskriterier
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris og fondenes arbejde med at opstille klare effektmål for fondene og følge op på disse i evaluering
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris vurdering af behovet for at evaluere den samlede tilskudsordning.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 25. august 2021

Beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Sagen optages i Endelig betænkning 2020 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det vigtigt, at den samlede tilskudsordning bliver vurderet, efter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har evalueret ordningen i 2022. Statsrevisorerne afslutter derfor ikke sagen, idet vi har anmodet Rigsrevisionen om at vurdere den samlede tilskudsordning, efter evalueringen er gennemført i 2022."

Statsrevisorerne, den 25. august 2021

Rigsrevisionens notat af 9. januar 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde. 

Der er i notatet fulgt op på tilskudsordningen, efter evalueringen var gennemført i 2022. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Landbrugsstyrelsens tilsyn i 2024 og 2026 med, at landbrugets fonde får implementeret de iværksatte initiativer. Rigsrevisionen vil på baggrund heraf vurdere den samlede tilskudsordning. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik