Beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

22-06-2016

Beretning nr. 19/2015

Beretningen handler om Kulturministeriets forvaltning af 3 udvalgte udlodningspuljer. Kultur­ministe­ri­et forvalter en række puljer, der er finansieret af udlodningsmidler (tidligere kaldet tips- og lottomidler). Udlod­nings­mid­ler­ne fordeles hvert år til en lang række almennyttige formål, herunder idræt og kultur. Rigsrevisionen har und­er­søgt forvaltningen af puljerne ”Kulturpolitisk udvikling og infor­ma­tion”, ”Bedre service og ny teknologi på Kulturministeriets institutioner m.fl.” og ”Rådighedssummen”. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Kulturministeriet forvalter de udvalgte udlodnings­pul­jer tilfredsstillende. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2016.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. juni 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 19/2015 om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Kulturministeriet forvalter ca. 81 % af udlodningsmidlerne (tidligere betegnet tips- og lottomidler) og fordeler dem til formål inden for idræt og kultur. Denne beretning omhandler 3 udlodningspuljer, som i perioden 2011-2015 er tildelt ca. 100 mio. kr. af midlerne. Det er kulturministerens ansvar, at midlerne udmøntes til de kulturelle formål, som Finansudvalget har tiltrådt via de enkelte aktstykker. 

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Kulturministeriet i en række tilfælde har tilsidesat grundlæggende principper om saglighed og ligebehandling i forvaltningen af de 3 udlodningspuljer.  

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Kulturministeriet har bevilget en del af udlodningsmidlerne til sig selv og uden hjemmel har forøget ministerområdets bevillinger. Ministeriet har således ikke givet Finansudvalget fyldestgørende oplysninger om, at udlodningsmidlerne har finansieret driftsopgaver i Kulturministeriet og dets institutioner, der burde have været finansieret af en driftsbevilling på finansloven. 

Statsrevisorerne kritiserer i den forbindelse:

  • At Kulturministeriet har behandlet de 3 udlodningspuljer som budgetreserver og ikke som puljer, der skal administreres i overensstemmelse med god tilskudsforvaltning.
  • At der ikke er sikret gennemsigtighed i udmøntningen af de 3 udlodningspuljer. Puljernes formål er formuleret så bredt, at alle aktiviteter i Kulturministeriet i princippet kan tilgodeses.
  • At uddelingen af tilskud fra puljerne i flere tilfælde er sket på grundlag af uopfordrede ansøgninger, uformelle kontakter og henvendelser til ministeren, dvs. at puljerne ikke er annonceret over for alle potentielle tilskudsmodtagere.
  • At Kulturministeriet i en række tilfælde ikke har konkretiseret over for tilskudsmodtager, hvad tilskuddet skal bruges til, ligesom der heller ikke er fulgt op på, om tilskuddet er brugt til formålet.
  • At der er flere eksempler på, at beløbsstørrelsen – og ikke formålet – har afgjort, om en bevilling blev dækket af udlodningsmidler. 

Statsrevisorerne finder, at Kulturministeriets forvaltning af disse midler er i strid med forventningerne hos Danske Spils kunder om, at overskuddet fra spil mv. går til almennyttige formål, herunder idræt og kultur."

Rigsrevisionens notat af 13. oktober 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2015 om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer.

Notatet er baseret på en redegørelse fra kulturministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • om Kulturministeriet fremover sikrer større bevillingsmæssig transparens
  • om Kulturministeriet fremover ændrer den administrative praksis og retningslinjerne for udlodningspuljerne, så de er i overensstemmelse med grundlæggende forvaltningsretlige principper.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 8. august 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2015 om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Kulturministeriets initiativer i forhold til at sikre større bevillingsmæssig transparens
  • Kulturministeriets initiativer i forhold til at ændre den administrative praksis og retningslinjer for udlodningspuljerne, så de er i overensstemmelse med grundlæggende forvaltningsretlige principper.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik