Beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

24-02-2016

Beretning nr. 13/2015

Beretningen handler om, hvordan voksenuddannelsescentrene administrerer udgifterne til løn til øverste ledelse, kørsel, tjenesterejser og repræsentation. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om voksenuddannelsescentrene administrerer løn, kørsel, tjenesterejser og repræsentation tilfredsstillende, og om Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har et tilstrækkeligt tilsyn med disse. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2015.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 24. februar 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Voksenuddannelsescentre (VUC’er) udbyder forskellige former for uddannelser rettet mod voksne, fx almene voksenuddannelser og hf. VUC’erne er statslige selvejende institutioner, dvs. at de ikke er undergivet instruktion af ministeren, men ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens drift og forvaltning af de statslige tilskud, som institutionen modtager.

Der er 31 VUC’er i Danmark, heraf 24 med egen administration. Rigsrevisionens undersøgelse viser bl.a., at der flere steder er problemer i forhold til forvaltning af resultatløn, manglende retningslinjer for kørsel, tjenesterejser og repræsentation, og at der er afholdt udgifter, som ligger uden for institutionens formål. Undersøgelsen viser også, at ledelserne ikke har haft tilstrækkeligt fokus på problemerne.

Statsrevisorerne finder, at alt for mange VUC’er ikke administrerer løn, kørsel, tjenesterejser og repræsentation i overensstemmelse med statslige regler, gældende overenskomster og de regler, som ministeren har fastsat.

Statsrevisorerne finder, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings tilsyn med VUC’erne ikke har været helt tilstrækkeligt i forhold til at sikre en sparsommelig anvendelse af statens tilskud.

Statsrevisorerne skal pege på, at det i en statslig selvejende institution er bestyrelsens ansvar at sikre, at institutionens midler bliver forvaltet sparsommeligt, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.

Statsrevisorerne skal tilsvarende pege på, at VUC’ernes ansatte revisorer skal revidere i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Det indebærer bl.a., at revisor skal rapportere til bestyrelsen om, hvorvidt administrationen er legal og sparsommelig."

Rigsrevisionens notat af 2. juni 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for børn, undervisning og ligestilling og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • Styrelsen for Undervisning og Kvalitets arbejde med at tydeliggøre og justere retningslinjerne for voksenuddannelsescentrenes mu­ligheder for at indgå sponsoraftaler
  • Styrelsen for Undervisning og Kvalitets arbejde med at øge kvaliteten og ensartetheden af voksenuddannelsescentrenes kontering.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 8. maj 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Undervisningsministeriets arbejde med at tydeliggøre og justere retningslinjerne for VUC’ernes muligheder for at indgå sponsoraftaler
  • Styrelsen for Undervisning og Kvalitets arbejde med at øge kvaliteten og ensartetheden af VUC’ernes kontering.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan lukkes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik