Beretning om gener for trafikanter ved udvidelser af motorveje

09-08-2016

Beretning nr. 22/2015

Beretningen handler om Transport- og Bygningsministeriets arbejde med at begræn­se gener for trafikanterne ved udvidelser af motorveje. 

Folketinget og Finansudvalget har i perioden 2010-2013 bevilget i alt ca. 6,5 mia. kr. til 4 motorvejsudvidelsesprojekter på henholdsvis Østjyske Motorvej, Vestfynske Motorvej, Helsingørmotorvejen og Køge Bugt-motorvejen. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Transport- og Bygningsministeriet, herunder Vejdirektoratet, har arbejdet målrettet for at begrænse generne for trafikanterne ved vejarbejdet i forbindelse med motorvejsudvidelserne. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Vejdirektoratet arbejdet målrettet for at sikre en god afvikling af trafikken under vejarbejdet ved motorvejsudvidelser?
  • Har Vejdirektoratet arbejdet målrettet for at forkorte vejarbejdets tidsmæssige udstrækning? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2015.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 9. august 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 22/2015 om gener for trafikanter ved udvidelser af motorveje

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Renovering og udvidelse af motorveje medfører ofte kødannelser og øget rejsetid, særligt i myldretiden. Vejdirektoratet har vurderet, at de samfundsøkonomiske omkostninger i form af tidstab for trafikanterne udgør ca. 3 mia. kr. ved udvidelsen af de 4 motorveje, som indgår i undersøgelsen. De 4 udvidelsesprojekter omfatter udvidelser fra 4 til 6 spor på Østjyske Motorvej, Vestfynske Motorvej og Helsingørmotorvejen og fra 6 til 8 spor på Køge Bugt-motorvejen. Bevillingerne til projekterne udgør i alt ca. 6,5 mia. kr., og vejstrækningerne er på i alt ca. 38 km, som tages i brug i perioden 2013-2018. 

Statsrevisorerne konstaterer, at Vejdirektoratet ved planlægningen og gennemførelsen af de 4 udvidelsesprojekter har arbejdet målrettet med trafikafviklingen med henblik på at genere trafikanterne mindst muligt.  

Statsrevisorerne konstaterer ligeledes, at Vejdirektoratet har arbejdet for at forkorte vejarbejdets tidsmæssige udstrækning og har nedbragt perioden med vejarbejde med mellem 1½ og 2 år i forhold til de oprindelige tidsplaner. 

Statsrevisorerne vurderer dog, at Vejdirektoratets tidsplaner ikke har været tilstrækkeligt realistiske, dvs. at de burde være kortere. 

Statsrevisorerne bemærker, at Vejdirektoratet kan arbejde endnu mere målrettet for at sikre en god trafikafvikling og forkorte anlægsperioden ved fx: 

  • at udarbejde beslutningsoplæg med alternative løsninger til trafikafvikling, der afvejer omkostninger og gener ved udvidelser af motorveje
  • at udarbejde redskaber til bedre prioritering mellem projekternes anlægsøkonomi, fremdrift og gener for trafikanterne
  • at sikre, at entreprenørerne har incitamenter til at minimere de samfundsøkonomiske omkostninger
  • at afprøve de tidsbesparende virkemidler, som fremgår af Vejdirektoratets udbudsstrategi
  • at konkretisere og anvende succeskriterier i opfølgningen på trafikafviklingen."

Rigsrevisionens notat af 14. november 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2015 om gener for trafikanter ved udvidelser af motorveje. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra transport- og bygningsministeren og handler om ministerens fortsatte arbejde med at sikre god trafikafvikling og forkorte anlægsperioden ved udvidelser af motorveje.  

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik