Beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

20-05-2015

Beretning nr. 13/2014

Beretningen handler om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om der er et effektivt samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om vejledning og bistand til borgerne samt kontrol af udbetalte sociale ydelser. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Sikrer kommunerne, Udbetaling Danmark og Ministeriet for Børn, Ligestilling og Sociale Forhold et effektivt samarbejde mel­lem kommunerne og Udbetaling Danmark om vejledning og bistand til borgerne?
  • Sikrer kommunerne, Udbetaling Danmark og Ministeriet for Børn, Ligestilling og Sociale Forhold et effektivt samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om kontrol af udbetalte sociale ydelser? 

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har som ressortmyndighed pligt til via sit tilsyn at have kendskab til, hvor­dan et område administreres, herunder om lovgivningen generelt over­holdes og fortsat er hensigtsmæssig. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2014.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. maj 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2014 om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Udbetaling Danmark har siden 2013 stået for udbetalingen af ca. 202 mia. kr. årligt i sociale ydelser til ca. 2 mio. borgere. Kommunernes borgerservice varetager stadig opgaver, der forudsætter personlig kontakt med borgerne, fx hvis borgeren har brug for helhedsorienteret vejledning, særlig vejledning eller ikke er digitalt parat.

Kommunerne og Udbetaling Danmark samarbejder om at vejlede og bistå borgerne og om at kontrollere de udbetalte sociale ydelser.

Statsrevisorerne finder det positivt, at der er et effektivt samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om vejledning og bistand til borgere, der modtager sociale ydelser.

Det udestår dog at undersøge, om borgerne er tilfredse med den ydede vejledning og bistand, herunder om borgerne oplever, at de får korrekt og ensartet vejledning fra de 2 myndigheder.

Statsrevisorerne finder, at samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om kontrollen ved formodet snyd med udbetalte sociale ydelser er utilfredsstillende. Det indebærer risiko for, at kontrolindsatsen ikke er effektiv.

Statsrevisorerne har noteret sig, at der med ændringen af lov om Udbetaling Danmark, der trådte i kraft den 1. maj 2015, er skabt grundlag for et mere forpligtende samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Lovændringen har endvidere forbedret rammerne for myndighedernes kontrol, bl.a. ved at Udbetaling Danmark nu kan samkøre registre på kommunale sagsområder."

Rigsrevisionens notat af 29. september 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2014 om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra beskæftigelsesministeren og handler om de initiativer, der er iværksat som følge af beretningen. Anmodningen om en redegørelse er sendt til den daværende minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Ansvaret for lov om Udbetaling Danmark, herunder tilsynet med Udbetaling Danmark og ressortansvaret for området, er ved kongelig resolution af 28. juni 2015 overgået fra ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold til be­skæf­ti­gel­sesministeren. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • kommunernes og Udbetaling Danmarks arbejde med at etablere en fælles ram­me for kontrol af udbetalte sociale ydelser
  • arbejdet med at indgå forpligtende aftaler med KL om et mere effektivt samarbej­de mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om kontrol af udbetalte sociale ydelser. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. april 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2014 om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • kommunernes og Udbetaling Danmarks arbejde med at etablere en fælles ramme for kontrol af udbetalte sociale ydelser
  • arbejdet med at indgå forpligtende aftaler med KL om et mere effektivt samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om kontrol af udbetalte sociale ydelser.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik