Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

25-02-2015

Beretning nr. 7/2014

Beretningen handler om hospitalernes forvaltning af eksterne forskningsmidler.  

Formålet med beretningen er at vurdere, om de eksterne forskningsmidler forvaltes tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Bliver afdelingsledelsen tilstrækkeligt inddraget, når hospitalerne etablerer forskningsprojekterne?
 • Anvender hospitalerne forskningsmidler i overensstemmelse med formål og retningslinjer?
 • Er regionernes og Statsforvaltningens tilsyn med hospitalernes forvaltning af forskningsmidler tilstrækkeligt? 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne i januar 2014.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 25. februar 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, hvordan hospitalerne anvender eksterne forskningsmidler, dvs. midler fra private organisationer, fonde og virksomheder. Hospitalernes indtægter til forskning var i 2013 ca. 1,6 mia. kr., hvoraf private forskningsmidler udgjorde over halvdelen.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt hospitalernes forvaltning af eksterne forskningsmidler, som er udtryk for en særegen forvaltningskultur, hvor man ikke har tilstrækkeligt fokus på at overholde gældende retningslinjer. Statsrevisorerne kritiserer, at regionernes tilsyn har været helt utilstrækkeligt.

Statsrevisorerne har særligt hæftet sig ved risikoen for, at de eksterne forskningsmidler ikke anvendes til formålet, og ved, at Statsforvaltningen har udført et for passivt tilsyn med forvaltningen af forskningsmidlerne – selv i de tilfælde, hvor regionernes revisorer gentagne gange har påpeget problemer med regionernes regnskabsforvaltning og forvaltning af forskningsmidler.

Kritikken er bl.a. baseret på:

 • At hospitalernes ledelse og interne kontroller i alt for mange tilfælde ikke har sikret, at basale retningslinjer for anvendelse af forskningsmidlerne er blevet fulgt, fx godkendelse af udgiftsbilags formål og relevans.
 • At styringen af forskningsprojekterne er uigennemsigtig, fordi nye og gamle forskningsmidler blandes sammen, og projekter kan henstå inaktive over flere år.
 • At hospitalerne ikke i tilstrækkelig grad adskiller omkostningerne til forskning fra omkostningerne til den almindelige drift. Regionerne og hospitalerne har således ikke sikkerhed for, at relevante direkte og indirekte omkostninger bliver dækket. Der synes at have udviklet sig en særegen forvaltningskultur, hvor sundhedspersonale belønnes med naturalier som frugtordninger, sociale events o.l. for forskningsrelaterede opgaver.
 • At der er risiko for, at hospitalerne uretmæssigt finansierer forskning for private virksomheder med skatteborgerfinansierede driftsbevillinger.
 • At regionernes tilsyn ikke har sikret et betryggende grundlag for hospitalernes forvaltning af forskningsmidler."

Rigsrevisionens notat af 31. august 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne. 

Notatet er baseret på redegørelser fra sundheds- og ældreministeren og social- og indenrigsministeren samt udtalelser fra regionerne. Notatet handler om de initiativer, som ministrene og regionerne har og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • regionernes arbejde med at sikre, at udgifterne er dokumenteret, og at kontrollen følger op på, at retningslinjerne følges, så der sikres en fremtidig hensigtsmæssig forvaltning af eksterne forskningsmidler på hospitalerne
 • hvilke initiativer regionerne vil iværksætte for at sikre, at nye og gamle forskningsmidler ikke blandes sammen, og at projekter ikke henstår inaktive over flere år
 • Sundheds- og Ældreministeriets, Social- og Indenrigsministeriets og Danske Regioners arbejde med at få fastlagt en løsning for opkrævning af overhead. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 9. januar 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • regionernes arbejde med at sikre, at udgifterne er dokumenteret, og at kontrollen følger op på, at retningslinjerne følges, så der sikres en fremtidig hensigtsmæssig forvaltning af eksterne forskningsmidler
 • hvilke initiativer regionerne vil iværksætte for at sikre, at nye og gamle forskningsmidler ikke blandes sammen, og at projekter ikke henstår inaktive over flere år.
 • Sundheds- og Ældreministeriets, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske Regioners arbejde med at få fastlagt en løsning for opkrævning af overhead.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende område: 

 • regionernes arbejde med at udarbejde et beregningsgrundlag for opkrævning af overhead.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 31. januar 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet, som har indhentet svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske Regioner. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område:

 • regionernes arbejde med at udarbejde et beregningsgrundlag for opkrævning af overhead. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik