Beretning om straffesagskæden

22-01-2014

Beretning nr. 9/2013

Beretningen handler om straffesagskæden.

Formålet med beretningen er at bidrage til at styrke gennemsigtigheden i myndighedernes behandling af straffesager og at undersøge Justitsministeriets rolle i forbindelse med at understøtte sammenhængen i straffesagskæden. Vi besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Giver myndighedernes eksisterende opgørelser af sagsbehandlingstider for straffesager et tilfredsstillende overblik over, hvor lang tid det tager fra anmeldelse, til straffesagen afsluttes?
 • Hvad var gennemløbstiden for straffesager afsluttet i 2012 for forskellige kriminalitetstyper, og er det muligt at effektivisere straffesagsforløbene?
 • Har Justitsministeriet i tilstrækkelig grad fokus på tværgående overvågning og samarbejde i forbindelse med straffesagskæden?

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. januar 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/2013 om straffesagskæden

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Straffesagskæden omfatter forløbet, fra politiet modtager en anmeldelse, til straffesa­gen afsluttes. Forløbet involverer i de fleste tilfælde flere myndigheder: politiet, ankla­gemyndigheden, domstolene og Kriminalforsorgen. Straffesagskæden kan afsluttes på forskellige måder, fx allerede hvis politiet henlægger en anmeldelse. De længste gennemløbstider findes, hvor en anmeldelse fører til dom og afsoning.

I beretningen er kortlagt gennemløbstider og spredning for de straffesager, som er af­sluttet i 2012. For alle kriminalitetstyper under ét tog det i gennemsnit 433 dage fra anmeldelse til påbegyndt afsoning. Gennemløbstiden var gennemsnitligt kortest på 287 dage i våbensager med politisk fokus, mens det længste gennemsnit på 714 da­ge fandtes i sager om økonomisk kriminalitet. Gennemsnitstallene dækker over en større spredning i sagsbehandlingstiderne. I sager om økonomisk kriminalitet tog det fx mere end 1.302 dage at afslutte 10 % af sagerne.

I lovgivningen findes en række bestemmelser om, at myndighederne bør behandle straffesager hurtigt. Sagsbehandlingstiden opgøres imidlertid primært af den enkelte myndighed, skønt der er flere gode grunde til at betragte hele forløbet fra anmeldelse til afslutning af en straffesag som afgørende for borgernes retssikkerhed mv.

Statsrevisorerne kritiserer, at Justitsministeriet hidtil ikke har vurderet, om man lever op til lovgivningens krav om, at straffesagerne under ét afsluttes så hurtigt, som sagens beskaffenhed tillader. Hurtig behandling af straffesager har stor betydning for borgernes retsfølelse, for offeret og for den sigtede.

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Justitsministeriet ikke har levet op til sit ressortansvar:

 • Justitsministeriet har ikke sikret sammenhæng i og viden om gennemløbstiderne, fra en straffesag bliver anmeldt, til den afsluttes.
 • Justitsministeriet har ikke i tilstrækkelig grad stillet krav til myndighederne om samarbejde og tværgående digitale løsninger, der kan mindske gennemløbstiderne for straffesager.


Statsrevisorerne finder det i den forbindelse utilfredsstillende, at Justitsministeriets tværgående arbejdsgruppe – der skulle overveje en styrkelse af sammenhængen i myndighedernes behandling af straffesager med særligt politisk fokus – endnu ikke har afsluttet sit arbejde efter mere end 4 år.

Statsrevisorerne peger på, at beretningens kortlægning af gennemløbstider og spred­ning for forskellige typer straffesager samt Rigsrevisionens anbefalinger kan være nyttig inspiration i Justitsministeriets fortsatte arbejde med straffesagskæden.

Statsrevisorerne bemærker, at Justitsministeriets manglende instruktionsbeføjelse ik­ke bør kunne begrunde, at Domstolsstyrelsen og domstolene undlader at deltage i en fornuftig, tværgående digitalisering."

Rigsrevisiones notat af 27. juni 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2013 om straffesagskæden.

Notatet er baseret på en redegørelse fra justitsministeren og handler om de initiativer, som Justitsministeriet planlægger at iværksætte. 

 Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Justitsministeriets og myndighedernes arbejde med at tilvejebringe et tværgående datagrundlag og overblik over gennemløbstider for afsluttede straffesager på tværs af myndigheder
 • Justitsministeriets arbejde med at vurdere, om straffesager bliver behandlet så hurtigt, som sagens beskaffenhed tillader, og arbejdet med at vurdere, om myndighederne prioriterer resurserne på tilfredsstillende vis 
 • myndighedernes arbejde med at analysere spredningen inden for de forskellige kriminalitetstyper, så de kan vurdere, i hvilket omfang de hurtigste gennemløb afspejler bedste praksis 
 • Justitsministeriets og myndighedernes, herunder Domstolsstyrelsens, arbejde med at digitalisere straffesagskæden.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. august 2014

Beretning nr. 9/2013 om straffesagskæden

Sagen optages i Endelig betænkning 2013 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det relevant, at Justitsministeriet på baggrund af be­retningen vil udvikle myndighedernes digitale udveksling af dokumenter og den tværgående ledelsesinformation om straffesagskæden. 

Statsrevisorerne konstaterer, at Justitsministeriet og myndighederne har valgt ikke at følge Rigsrevisionens anbefalinger. Gennemløbstiderne vil derfor ikke blive analyseret, og det vil ikke blive vurderet, om de afspejler, at straffesager bliver behandlet så hurtigt, som sagens beskaffenhed tillader, eller om myndighederne prioriterer resurserne på tilfredsstillende vis. Myndighederne har heller ikke analyseret spredningen inden for de forskellige kriminalitetstyper, så de kan vurdere, i hvilket omfang de hurtigste gennemløb afspejler bedste praksis.

Statsrevisorerne vil følge udviklingen på følgende områder: 

 • Justitsministeriets og myndighedernes arbejde med at tilvejebringe et tværgående datagrundlag og overblik over gennemløbstider for afsluttede straffesager på tværs af myndigheder
 • Justitsministeriets arbejde med at vurdere, om straffesager bliver behandlet så hurtigt, som sagens beskaffenhed tillader, og arbejdet med at vurdere, om myndighederne prioriterer resurserne på tilfredsstillende vis
 • myndighedernes arbejde med at analysere spredningen inden for de forskellige kriminalitetstyper, så de kan vurdere, i hvilket omfang de hurtigste gennemløb afspejler bedste praksis
 • Justitsministeriets og myndighedernes, herunder Domstolsstyrelsens, arbejde med at digitalisere straffesagskæden."

Statsrevisorerne, den 21. august 2014

Rigsrevisionens notat af 3. maj 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2013 om straffesagskæden. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • myndighedernes arbejde med at analysere spredningen inden for de forskellige kriminalitetstyper, så de kan vurdere, i hvilket omfang de hurtigste gennemløb afspejler bedste praksis
 • Justitsministeriets og myndighedernes arbejde med at videreudvikle et tværgående datagrundlag og overblik over gennemløbstider for afsluttede straffesager på tværs af myndigheder
 • Justitsministeriets arbejde med at vurdere, om straffesager bliver behandlet så hurtigt, som sagen beskaffenhed tillader, og arbejdet med at vurdere, om myndighederne prioriterer resurserne på tilfredsstillende vis
 • Justitsministeriets og myndighedernes, herunder Domstolsstyrelsens, arbejde med at digitalisere straffesagskæden. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Justitsministeriets og myndighedernes arbejde med at videreudvikle et tværgående datagrundlag og overblik over gennemløbstider for afsluttede straffesager på tværs af myndigheder
 • Justitsministeriets arbejde med at vurdere, om straffesager bliver behandlet så hurtigt, som sagen beskaffenhed tillader, og arbejdet med at vurdere, om myndighederne prioriterer resurserne på tilfredsstillende vis
 • Justitsministeriets og myndighedernes arbejde med at digitalisere straffesagskæden med henblik på at afskaffe papirbårne arbejdsgange.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 21. marts 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2013 om straffesagskæden.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Justitsministeriets og myndighedernes arbejde med at tilvejebringe et tværgående datagrundlag og overblik over gennemløbstider for afsluttede straffesager på tværs af myndigheder
 • Justitsministeriets arbejde med at vurdere, om straffesager bliver behandlet så hurtigt, som sagens beskaffenhed tillader, og arbejde med at vurdere, om myndighederne prioriterer resurserne på tilfredsstillende vis
 • Justitsministeriets og myndighedernes, herunder Domstolsstyrelsens, arbejde med at digitalisere straffesagskæden.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik