Beretning om SKATs forvaltning af restancer

17-12-2014

Beretning nr. 3/2014

Beretningen handler om SKATs forvaltning af restancer i perioden april 2013 - november 2014. Restancer er personers og virksomheders gæld til det offentlige, og SKAT er ansvarlig for at inddrive denne gæld. SKAT har i september 2013 idriftsat første del af it-systemet Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI), der skal understøtte inddrivelsen af restancer. 

Formålet med beretningen er at vurdere, hvordan SKAT har arbejdet med restanceinddrivelsen efter den trinvise idriftsættelse af EFI. Rigsrevisionen har undersøgt, om SKAT har et korrekt datagrundlag til at inddrive restancer, og om SKAT har håndteret kendte problemer og problemer, som opstod efter den trinvise idriftsættelse af EFI, tilfredsstillende. Endvidere vurderes SKATs anvendelse af udvalgte inddrivelsesmetoder. Endelig undersøges det, om Skatteministeriet har opstillet dækkende mål for inddrivelse af restancer på finansloven. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i juni 2014.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 17. december 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"For 2 måneder siden – i oktober 2014 – henledte Statsrevisorerne Folketingets opmærksomhed på, at Statsrevisorerne for 6. år i træk kritiserede SKATs forvaltning af inddrivelsen af de offentlige restancer. Det skete i forbindelse med revisionen af stats­regnskabet for 2013, hvor Statsrevisorerne også konstaterede, at det havde medført et utilsigtet tab af indtægter for staten.

SKATs problemer med at løse inddrivelsesopgaverne skyldes bl.a. problemer med den planlagte it-understøttelse ved ”Et Fælles Inddrivelsessystem” (EFI). Denne undersøgelse viser, at SKATs forvaltning af restancer i perioden april 2013 - november 2014 fortsat er utilfredsstillende, og at der er opstået yderligere problemer efter den trinvise idriftsættelse af EFI, som har haft negativ effekt på SKATs inddrivelse af re­stancer.

Selv om SKAT løbende har søgt at løse de mange problemer vedrørende idriftsættelsen af EFI gennem planlægning og omdisponering af resurser, finder Statsrevisorerne det utilfredsstillende:

  • At SKAT ikke i tide har iværksat styringsegnede planer for at løse både kendte og senere opståede problemer. Fx fik SKAT ikke rettet kendte problemer i gamle re­stancedata, hvorfor fejl blev overført til EFI og måtte rettes manuelt.
  • At indfasningen af EFI har haft negative konsekvenser for SKATs aktiviteter på ind­drivelsesområdet. SKAT har således gennemført færre lønindeholdelser, fogedfor­retninger og RKI-registreringer.

Statsrevisorerne ser med stor alvor og bekymring på, at SKAT fortsat har sto­re problemer med at inddrive restancer, og at restancemassen fortsætter med at stige. Den samlede restancemasse udgør potentielt 86,8 mia. kr. ved udgangen af 2013.

Statsrevisorerne kritiserer:

  • At SKAT forventer at afskrive restancer på 2,3 mia. kr. vedrørende regnskabet for 2013, bl.a. som følge af manglende rykning af skyldnere og efterposte­ring af ikke-retskraftige krav.
  • At SKATs effektmål på finansloven – skattegab og inddrivelsesprocent for øv­rige restancer – er misvisende i forhold til SKATs fulde opgave med at ind­drive restancer. Fx blev skattegabsmålet opfyldt i 2012, selv om de samle­de restancer steg."

Rigsrevisionens notat af 1. april 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer. Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • SKATs arbejde med den fulde idriftsættelse af EFI og resultatet af den analyse, som skal gennemføres på inddrivelsesområdet
  • Skatteministeriets overvejelser om at fastsætte mere dækkende effektmål på fi­nanslovene for SKATs arbejde med inddrivelse af restancer.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 14. juni 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer. 

Der er i notatet fulgt op på 2 områder: 

  • resultatet af den analyse, som er gennemført på inddrivelsesområdet
  • Skatteministeriets overvejelser om at fastsætte mere dækkende effektmål på finanslovene for SKATs arbejde med inddrivelse af restancer. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge Skatteministeriets arbejde med at fastsætte et mere dækkende effektmål på finansloven for SKATs inddrivelse af restancer.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 22. juni 2016

Beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Sagen optages i Endelig betænkning 2015 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at SKAT – mere end 12 år efter, at man fik opgaven med at inddrive alle offentlige restancer – stadig ikke har et mål på finansloven, der er dækkende for SKATs inddrivelsesarbejde.

Konsekvensen er, at det ikke er gennemskueligt, hvordan restancerne udvikler sig, og hvilken effekt SKATs inddrivelsesarbejde har.

Statsrevisorerne vil i de årlige beretninger om revisionen af statsregnskabet fortsat følge udviklingen restancerne samt Skatteministeriets arbejde med at forbedre finanslovsmålet på inddrivelsesområdet."

Statsrevisorerne, den 22. juni 2016

Rigsrevisionens notat af 9. marts 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer.

Der er i notatet fulgt op på Skatteministeriets arbejde med at fastsætte et mere dækkende effektmål på finansloven for SKATs inddrivelse af restancer.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 31. marts 2020

Beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Sagen optages i Endelig betænkning 2019 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at Gældsstyrelsen i mål- og resultatplanen for 2020 har opstillet et mere dækkende mål for Gældsstyrelsens restanceinddrivelse, der omfatter alle restancer. Statsrevisorerne afslutter beretningssagen, men vil fortsat nøje følge udviklingen i restancerne og Skatteministeriets mål for inddrivelsen samt Skatteministeriets inddrivelsesindsats."

Statsrevisorerne, den 31. marts 2020

Beretningshistorik