Beretning om second opinion-ordningen

17-12-2014

Beretning nr. 4/2014

Beretningen handler om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses ordning for rådgivning om eksperimentel behandling, der også er kendt som second opinion-ordningen. 

Ordningen administreres af Sundhedsstyrelsen, som har nedsat et rådgivende ekspertpanel. Ekspertpanelet vurderer i patientsager – efter indstilling fra den behandlende sygehuslæge – om der i Danmark eller i udlandet findes en behandling, herunder eksperimentel behandling, som eventuelt kan gavne patienten. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Sundhedsministeriet har sikret, at second opinion-ordningen lever op til sit formål om at sikre alle patienter med en livstruende sygdom en sidste mulighed for at få vurderet, om der findes yderligere muligheder for behandling. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i maj 2014.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 17. december 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/2014 om second opinion-ordningen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Second opinion-ordningen blev indført den 1. januar 2003 med det formål at give mulighed for at henvise patienter med en livstruende sygdom til eksperimentel behand­ling. Det forudsætter, at den behandlende sygehuslæge vurderer, at patienten ikke umiddelbart kan tilbydes yderligere behandling. I sådanne tilfælde kan sygehuslægen indstille, at Sundhedsstyrelsen vurderer, om patientens sag skal forelægges et eks­pertudvalg. I givet fald rådgiver ekspertudvalget om relevante behandlingsmuligheder, og sygehuslægen beslutter i samråd med patienten, om de vil følge rådgivningen.

Ekspertpanelet har i perioden 2003-2013 behandlet 7.163 sager vedrørende patienter med kræft. I godt 45 % af disse sager har ekspertpanelets råd været en eksperimentel eller forskningsmæssig behandling. I samme periode har kun 12 patienter med en anden livstruende sygdom end kræft fået deres sag behandlet under second opin­ion-ordningen.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Sundhedsministeriet ikke i tilstrækkeligt omfang har sørget for, at second opinion-ordningen lever op til sit formål. Statsrevisorerne bygger denne konklusion på, at man primært har fokuseret på patienter med kræft og ikke har sørget for et tilstrækkeligt kendskab til ordningen:

  • Det har været usikkert, hvad der forstås ved centrale begreber som ”second opin­ion-ordningen” og en ”livstruende sygdom”, herunder hvilken patientkreds der er omfattet af en ”anden lignende livstruende sygdom”.
  • Afrapporteringen om second opinion-ordningen i Sundhedsstyrelsens årsrapporter har kun omhandlet patienter med kræft.
  • Sundhedsstyrelsens evalueringer i 2003 og 2005 viste, at der ikke var tilstrækkeligt kendskab til second opinion-ordningen. Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen besluttede derfor i 2006 at udarbejde en pjece om ordningen. Der gik imidlertid næsten 7 år, før pjecen blev udsendt i 2013.
  • Rigsrevisionens spørgeskemaundersøgelse har vist, at der er i 2014 var udbredt kendskab til second opinion-ordningen blandt det sundhedsfaglige personale, mens kendskabet til ordningen var mindre blandt patientforeningerne."

Rigsrevisionens notat af 10. april 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2014 om second opinion-ordningen.

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundhedsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Sundhedsstyrelsens revision af den patientrettede pjece inden for en tidshorisont på 6 måneder
  • Sundhedsstyrelsens styrkelse af dialogen og samarbejdet med regionerne vedrørende ordningen om eksperimentel behandling
  • Sundhedsstyrelsens dialog med Danske Patienter om behovet for information om ordningen.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. marts 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2014 om second opinion-ordningen.

Notatet følger op på Sundheds- og Ældreministeriets initiativer, der skal bidrage til at styrke patienternes kendskab til ordningen.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik