Beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området

21-08-2014

Beretning nr. 21/2013

Beretningen handler om SKATs indsats på transfer pricing-området. 

Formålet med undersøgelsen er at undersøge, om SKAT har tilrettelagt en effektiv indsats på transfer pricing-området. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har SKAT overblik over antallet af selskaber med transfer pricing?
 • Er SKATs kontrolindsats i forhold til transfer pricing effektiv?
 • Har SKAT en effektiv præventiv indsats? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2013.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. august 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats på transfer pricing-området

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Når 2 interesseforbundne selskaber, fx et dansk moderselskab og et udenlandsk datterselskab, handler på tværs af landegrænser, skal selskaberne fastsætte priser og vilkår for transaktionerne, som svarer til, hvad ikke-interesseforbundne selskaber ville handle til. Prisfastsættelse ved grænseoverskridende handel mellem interesseforbundne selskaber betegnes transfer pricing.

SKATs indsats på transfer pricing-området er rettet mod at sikre, at selskaberne efterlever reglerne og betaler den skat, de skal. Vurderer SKAT ud fra transfer pricing-forhold, at der er fejl i et selskabs skattepligtige indkomst, kan SKAT foretage en forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst.

Statsrevisorerne konstaterer, at SKAT i takt med den øgede grænseoverskridende handel i verden har øget antallet af sager og transfer pricing-forhøjelser. Forhøjelserne af den skattepligtige indkomst steg således fra 8,7 mia. kr. i 2008 til ca. 17 mia. kr. i 2013.

Statsrevisorerne finder det positivt, at SKATs kontrolindsats på transfer pricing-området har været effektiv og målrettet selskaber med størst risiko for fejl. Statsrevisorerne finder det dog problematisk, at denne risikobaserede tilgang har haft den konsekvens, at selskaber med mindre transfer pricing-transaktioner stort set har kunnet undgå kontrol.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at SKATs kontrolindsats fremover vil omfatte alle selskaber med transfer pricing.

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende:

 • At SKAT ikke har haft fuldt overblik over antallet af selskaber med transfer pricing. SKAT skønner, at der er ca. 13.000-14.000 selskaber med transfer pricing.
 • At SKATs kontrol med selskabernes oplysninger om transfer pricing på selvangivelsen har været utilstrækkelig.
 • At SKAT på grund af denne utilstrækkelige kontrol har været tilbageholdende med at bruge bødestraf til selskaberne for manglende overholdelse af dokumentationspligten. SKAT har således ikke fuldt ud draget nytte af de lovændringer, som Folketinget vedtog i 2005 og 2012 med sigte på at styrke SKATs indsats."

Rigsrevisionens notat af 26. november 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats på transfer pricing-området.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • SKATs udsøgning af selskaber med kontrollerede transaktioner, så alle selskaber med transfer pricing har en risiko for at blive udtaget til kontrol
 • SKATs kontrol af selskabernes oplysningspligt og sanktionering af selskaber, der ikke opfylder oplysningspligten.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 31. maj 2017

 Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats på transfer pricing-området. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • SKATs udsøgning af selskaber med kontrollerede transaktioner, så alle selskaber med transfer pricing har en risiko for at blive udtaget til kontrol
 • SKATs kontrol af selskabernes oplysningspligt og sanktionering af selskaber, der ikke opfylder oplysningspligten. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge

 • SKATs kontrol af selskabernes oplysningspligt og sanktionering af selskaber, der ikke opfylder oplysningspligten. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 29. juni 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats på transfer pricing-området. 

Notatet er baseret på en gennemgang af SKATs redegørelse for, hvordan de har fulgt op på koncernforbundne selskabers oplysningspligt og på egne muligheder for sanktionering af selskaber, der bryder oplysningspligten. 

Der er i notatet fulgt op på SKATs kontrol af selskabernes oplysningspligt og sanktionering af selskaber, der ikke opfylder oplysningspligten. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik