Beretning om indsatsen over for hjemløse

21-08-2014

Beretning nr. 22/2013

Beretningen handler om den indsats, som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale For­hold (herefter Socialministeriet), Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (herefter Boligministeriet) og kommunerne yder over for hjemløse. 

Formålet med beretningen er at undersøge, om hjemløse får en helhedsorienteret og sam­men­hæn­gen­de hjælp fra kommunerne, og om Socialministeriet og Boligministeriet har understøttet kommunerne i deres indsats. Rigs­re­vi­sio­nen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Yder kommunerne i tilfredsstillende grad en helhedsorienteret og sammenhængende indsats over for hjemløse?
 • Har Socialministeriet i tilfredsstillende grad understøttet kommunernes indsats over for hjemløse?
 • Har Boligministeriet i tilfredsstillende grad understøttet kommunerne i at tilvejebringe relevante bo­liger til hjemløse? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2013.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. august 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Hjemløse er henvist til midlertidige boliger, og deres situation er ofte kædet sammen med alvorlige økonomiske og sociale problemer.

Det skønnes, at 13.000-15.000 blev ramt af hjemløshed i 2013. Antallet af hjemløse er stigende og var 5.820 i februar 2013 mod 4.998 i 2009. Stigningen var størst i gruppen af unge hjemløse under 24 år, som nu udgør ca. 20 % af alle hjemløse. Antallet af billige boliger er samtidig faldet markant i perioden 2007-2013.

Statsrevisorerne konstaterer, at mangel på passende boliger med tilstrækkelig lav boligomkostning er en væsentlig barriere for at nedbringe antallet af hjemløse.

Kommunerne skal ifølge serviceloven tilbyde hjemløse midlertidigt ophold på forsorgshjem. Kommunen skal desuden tilbyde hjemløse en helhedsorienteret handleplan, der ud over støtte til at finde en bolig også skal omfatte støtte til at løse den enkeltes sociale problemer. Imidlertid var antallet af pladser på forsorgshjem kun 2.180 i 2013. Mange hjemløse er derfor henvist til anden overnatning, fx hos familie og venner, på gader, i varmestuer og i campingvogne.

Statsrevisorerne finder, at myndighedernes indsats over for hjemløse ikke har været tilfredsstillende:

 • Kommunernes indsats over for hjemløse har været utilstrækkelig ifølge serviceloven. Det betyder fx for få pladser og for lange ophold på forsorgshjem og manglende tilbud om handleplaner. Kommunerne har heller ikke sikret en passende boligmasse og har dermed ikke kunnet imødekomme de hjemløses boligbehov.
 • Socialministeriet har i længere tid kendt til de stigende problemer på hjemløseområdet og iværksatte derfor i 2009 Hjemløsestrategien. Strategien har skabt øget fokus på området i 17 kommuner, men er endnu ikke udrullet til de øvrige kommuner. Socialministeriet har ikke i tilstrækkelig grad tilskyndet kommunerne til at efterleve serviceloven og styrke indsatsen, ikke mindst over for unge hjemløse.
 • Boligministeriet har ikke fulgt op på, hvordan kommunerne anvender de eksisterende ordninger til at skaffe boliger til hjemløse, og om ordningerne er tilstrækkelige."

Rigsrevisionens notat af 27. november 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse.

Notatet er baseret på redegørelser fra ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold og ministeren for by, bolig og landdistrikter og handler om de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens indhold og konklusioner. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • hvorvidt Socialministeriets initiativer bidrager til, at flere hjemløse får tilbudt og udarbejdet handleplaner
 • de konkrete resultater af Socialministeriets initiativer til at nedbringe opholdstiden på forsorgshjem
 • Socialministeriets analyse af kommunernes muligheder for at sikre en sammenhængende og rehabiliterende indsats og de heraf afledte initiativer i forhold til antallet af forsorgshjemspladser, årsagerne til stigningen i opholdstiden og årsagerne til de store forskelle i udviklingen i kommunernes refusionshjemtagelse
 • de konkrete resultater af Socialministeriets indsats over for unge hjemløse, herunder kommunernes etablering af de nødvendige alternative opholdssteder til unge hjemløse
 • Boligministeriets initiativer til at tilvejebringe boliger til hjemløse.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 17. december 2014

Beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Sagen optages i Endelig betænkning 2013 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold ikke har forholdt sig konkret til beretningens kritik af:

 • at der er et misforhold mellem antal hjemløse og antal pladser på forsorgshjem
 • at Socialministeriet ikke har undersøgt, hvorfor opholdstiderne på forsorgshjem er stigende
 • at kommunerne ikke har etableret et tilstrækkeligt antal alternativer til forsorgshjem, som unge hjemløse kan opholde sig på
 • at Socialministeriet mangler viden om årsager til de store forskelle i udvikling i kommunernes refusionshjemtagelse.

Rigsrevisionen vil følge op på disse forhold, bl.a. i forbindelse med opfølgning på resultatet af regeringens og KL’s analyser i forbindelse med aftalerne om kommunernes økonomi og den styrkede ungeindsats, som finansieres af satspuljemidler."

Statsrevisorerne, den 17. december 2014

Rigsrevisionens notat af 8. januar 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • om Socialministeriets initiativer bidrager til, at flere hjemløse får tilbud og udarbejdet handleplaner
 • de konkrete resultater af Socialministeriets initiativer til at nedbringe opholdstiden på forsorgshjem
 • Socialministeriets analyse af kommunernes muligheder for at sikre en sammenhængende og rehabiliterende indsats og de heraf afledte initiativer i forhold til antallet af forsorgshjemspladser, årsagerne til stigningen i opholdstiden og årsagerne til de store forskelle i udviklingen i kommunernes refusionshjemtagelse
 • de konkrete resultater af Socialministeriets indsats over for unge hjemløse, herunder kommunernes etablering af de nødvendige alternative opholdssteder til unge hjemløse
 • Boligministeriets initiativer til at tilvejebringe boliger til hjemløse.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Socialministeriets initiativer til, at flere hjemløse får tilbudt og udarbejdet handleplaner af kommunerne
 • Socialministeriets initiativer til at nedbringe opholdstiden på forsorgshjem og de konkrete resultater heraf
 • Socialministeriets afdækning af årsagerne til de stigende opholdstider på forsorgs­hjem
 • Socialministeriets initiativer i forhold til at vurdere og sikre, at kommunerne etablerer det nødvendige antal pladser på forsorgshjem til hjemløse
 • Socialministeriets afdækning af årsagerne til de store forskelle i stigningen i kom­munernes refusionshjemtagelse til ophold på forsorgshjem
 • de konkrete resultater af Socialministeriets initiativer i forhold til unge hjemløse, herunder ministeriets initiativer i forhold til at få kommunerne til at etablere de nød­vendige alternative opholdssteder til unge hjemløse
 • Boligministeriets arbejde med at afdække, om kommunerne anvender muligheder­ne i almenboligloven for at tilvejebringe passende boliger til hjemløse, de eventu­el­le barrierer herfor, og hvilke initiativer afdækningen medfører.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 7. december 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:  

 • Socialministeriets initiativer til, at flere hjemløse får tilbudt og udarbejdet handleplaner af kommunerne
 • Socialministeriets initiativer til at nedbringe opholdstiden på forsorgshjem og de konkrete resultater heraf
 • Socialministeriets afdækning af årsagerne til de stigende opholdstider på forsorgshjem
 • Socialministeriets initiativer i forhold til at vurde­re og sikre, at kommunerne etablerer det nødvendi­ge antal pladser på forsorgshjem til hjemløse
 • Socialministeriets afdækning af årsagerne til de store forskelle i stigningen i kommunernes refusionshjemtagelse til ophold på forsorgshjem
 • de konkrete resultater af Socialministeriets initiativer i forhold til unge hjemløse, herunder ministeriets initiativer i forhold til at få kommunerne til at etablere de nødvendige alternative opholdssteder til unge hjemløse
 • Boligministeriets arbejde med at afdække, om kommunerne anvender mulighederne i almenboligloven for at tilvejebringe passende boliger til hjemløse, de eventuelle barrierer herfor, og hvilke initiativer afdækningen medfører. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:  

 • Social- og Indenrigsministeriets initiativer til, at flere hjemløse får tilbudt og udarbejdet handleplaner af kommunerne
 • Social- og Indenrigsministeriets initiativer til at nedbringe opholdstiden på forsorgshjem og de konkrete resultater heraf
 • Social- og Indenrigsministeriets initiativer i forhold til at vurdere og sikre, at kommunerne etablerer det nødvendige antal pladser på forsorgshjem til hjemløse
 • de konkrete resultater af Social- og Indenrigsministeriets initiativer i forhold til un­ge hjemløse, herunder ministeriets initiativer til at få kommunerne til at etablere de nødvendige alternative opholdssteder til unge hjemløse.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 17. december 2020

Beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Sagen optages i Endelig betænkning 2019 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Social- og Indenrigsministeriets opfølgning på beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse har trukket i langdrag. 

Til trods for at det er mere end 6 år siden, at beretningen blev afgivet, har Social- og Indenrigsministeriets initiativer endnu ikke medført en større udbredelse af handleplaner for hjemløse eller nedbragt hjemløses opholdstid på forsorgshjem. 

Social- og Indenrigsministeriet er fortsat ikke i stand til at vurdere og sikre, at kommunerne etablerer det nødvendige antal pladser på forsorgshjemmene, ligesom der ikke i tilstrækkeligt omfang er etableret alternative opholdssteder til unge hjemløse."

Rigsrevisionens notat af 29. november 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Social- og Ældreministeriets initiativer til, at flere hjemløse får tilbudt og udarbejdet en handleplan af kommunerne
 • Social- og Ældreministeriets initiativer til at nedbringe opholdstiden på forsorgshjem og de konkrete resultater heraf
 • Social- og Ældreministeriets initiativer i forhold til at vurdere og sikre, at kommunerne etablerer det nødvendige antal pladser på forsorgshjem til hjemløse
 • de konkrete resultater af Social- og Ældreministeriets initiativer i forhold til unge hjemløse, herunder ministeriets initiativer i forhold til at få kommunerne til at etablere de nødvendige alternative opholdssteder til unge hjemløse.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til denne undersøgelse.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 12. december 2022

Beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Sagen optages i Endelig betænkning 2021 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Social- og Indenrigsministeriets opfølgning på beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse har trukket i unødigt langdrag. 

Statsrevisorerne konstaterer, at Social- og Indenrigsministeriet nu mere end 8 år efter undersøgelsen endnu ikke har sikret sig tilstrækkelig viden om, i hvilket omfang hjemløse får det tilbud om en handleplan, som de skal have i henhold til serviceloven – ca. 35 % af de hjemløse har en handleplan. Ministeriets indsats for at nedbringe opholdstiden på forsorgshjem har heller ikke været tilstrækkelig – opholdstiden er stigende, og ministeriet er fortsat ikke i stand til at vurdere og dermed sikre, at kommunerne etablerer det nødvendige antal pladser på forsorgshjem i forhold til antallet af hjemløse.

Statsrevisorerne skal opfordre til, at social- og indenrigsministeren sikrer, at de lovede initiativer prioriteres og fremskyndes."

Beretningshistorik