Beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet

11-09-2013

Beretning nr. 15/2012

Beretningen handler om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet, som indtil 2008 blev varetaget i de statslige virksomheder. Formålet med at samle lønadministrationen i staten var at sikre en effektiv lønadministration gennem digitalisering, standardisering og udnyttelse af stordriftsfordele.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om statens lønadministration samlet set er blevet mere effektiv efter samlingen. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

 • Har samlingen af statens lønadministration i Finansministeriet medført, at staten samlet set har opnået de forventede besparelser på lønadministrationen?
 • Har digitalisering og standardisering bidraget til mere effektive arbejdsgange i statens lønadministration?
 • Har samlingen af statens lønadministration i Finansministeriet bidraget til en højere kvalitet af lønadministrationen?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ i efteråret 2012.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 11. september 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 15/2012 om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Formålet med at samle statens lønadministration var at sikre en effektiv lønadministration. Effektiviseringsmålet skulle bl.a. opnås ved at samle statens lønadministrative kompetencer i ét servicecenter (ØSC) for derigennem at nedbringe antallet af løn­administrative årsværk i staten, forenkle og standardisere arbejdsgange samt forbedre kvaliteten af lønadministrationen.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at statens lønadministration samlet set endnu ikke er blevet effektiviseret i det omfang, det var hensigten med at samle lønadministrationen i Finansministeriet.

Statsrevisorerne finder det i den forbindelse utilfredsstillende:

 • At den forventede besparelse på statens resurseforbrug til lønadministrationen kun delvist er opnået, og at samlingen endnu ikke har resulteret i en bedre kvalitet af lønadministrationen.
 • At Finansministeriets forventede årlige reduktion i resurseforbruget på 54,3 mio. kr. til lønadministration i staten ikke er realiseret fuldt ud, da den samlede besparelse på lønadministrative årsværk i staten – efter etableringen af ØSC – højst udgør 37,2 mio. kr.
 • At samlingen af lønadministrationen i staten ikke har forbedret kvaliteten målt på antallet af fejl i sagsbehandling og lønudbetalinger. Samtidig har der været en stigning i antallet af fejl med væsentlig beløbsmæssig betydning for lønudbetalingerne.
 • At statens virksomheder endnu ikke fuldt ud udnytter standardiseringen af opgaver og digitaliseringsløsningerne, hvilket resulterer i dobbeltadministration flere steder.

Statsrevisorerne finder endvidere, at det ville have været hensigtsmæssigt med en registrering, der havde muliggjort en mere præcis opfølgning på, om effektiviseringsmålet var blevet indfriet for ØSC og for staten som helhed."

Rigsrevisionens notat af 11. februar 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2012 om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra finansministeren og handler om de initiativer, som ministeren har eller vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Moderniseringsstyrelsens og Statens Administrations samlede vurdering af grundlaget for etableringen af ØSC 
 • Moderniseringsstyrelsens og Statens Administrations initiativ til en forbedret lønkontrol 
 • Moderniseringsstyrelsens og Statens Administrations analyse af, hvordan HR-Løn kan bidrage til en optimering af resurseanvendelsen samlet set 
 • de initiativer, der er igangsat af Statens Administration for at mindske risikoen for fejl i lønadministrationen i staten.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 11. august 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2012 om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Moderniseringsstyrelsens og Statens Administrations initiativ til at foretage en samlet vurdering af grundlaget for etableringen af ØSC
 • Moderniseringsstyrelsens og Statens Administrations initiativ til en forbedret lønkontrol
 • Moderniseringsstyrelsens og Statens Administrations analyse af, hvordan HR-Løn kan bidrage til en optimering af resurseanvendelsen samlet set
 • Statens Administrations initiativer for at mindske risikoen for fejl i lønadministrationen i staten.

Det er Rigsrevisionens vurdering, at det hverken nu eller på sigt er muligt tilstrækkeligt præcist at vurdere grundlaget for at etablere ØSC og dermed, om
effektiviseringsgevinsterne er indfriet. Rigsrevisionen vurderer, at Finansministeriet ikke kan komme effektiviseringsgevinsterne nærmere, og at
denne del af sagen derfor kan afsluttes.

Moderniseringsstyrelsen og Statens Administration har igangsat en række initiativer for at forbedre lønkontrollen, optimere resurseanvendelsen og mindske risikoen for fejl i lønadministrationen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • Moderniseringsstyrelsens og Statens Administrations initiativ til en forbedret lønkontrol
 • Moderniseringsstyrelsens og Statens Administrations analyse af, hvordan HR-Løn kan bidrage til en optimering af resurseanvendelsen samlet set
 • Statens Administrations initiativer for at mindske risikoen for fejl i lønadministrationen i staten.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 19. august 2015

Beretning nr. 15/2012 om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet

Sagen optages i Endelig betænkning 2014 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at det ikke med sikkerhed kan afgøres, om de forventede effektiviseringsgevinster ved etableringen af Økonomiservicecentret (ØSC) er opnået.

Ved så stort et projekt med betydelige omlægninger af statens samlede administration burde Finansministeriet have sikret et bedre regnskabsmæssigt grundlag for at kunne følge op på effekterne.

Statsrevisorerne vil følge Moderniseringsstyrelsens og Statens Administrations initiativer for at forbedre lønadministrationen i staten."

Statsrevisorerne, den 19. august 2015

Rigsrevisionens notat af 10. marts 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2012 om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. 

Der er i notatet fulgt op på 3 områder: 

 • Moderniseringsstyrelsens og Statens Administrations initiativ til en forbedret lønkontrol
 • Moderniseringsstyrelsens og Statens Administrations analyse af, hvordan HR-Løn kan bidrage til en optimering af resurseanvendelsen samlet set
 • Statens Administrations initiativer for at mindske risikoen for fejl i lønadministrationen i staten. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Finansministeriets vurdering af opgavesplittet mellem kunderne og Statens Administration og anvendelsen af HR-Løn i 2017
 • Finansministeriets arbejde med at sikre valide opgørelser af kvalitet og fejlniveau i lønadministrationen.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 2. april 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2012 om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Finansministeriets vurdering af opgavesplittet mellem kunderne og Statens Administration og anvendelsen af HR-Løn i 2017
 • Finansministeriets arbejde med at sikre valide opgørelser af kvalitet og fejlniveau i lønadministrationen.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes, da områderne behandles i den nye beretning om lønforvaltningen i staten.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 10. april 2019

Beretning nr. 15/2012 om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet

Sagen optages i Endelig betænkning 2018 som afsluttet med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter denne beretningssag, idet de udestående punkter behandles i beretning nr. 14/2018 om lønforvaltningen i staten. De udestående punkter vedrører Finansministeriets arbejde med kvalitetssikring og systemunderstøttelse af lønforvaltningen i staten samt arbejdsdelingen mellem kunderne og Statens Administration."

Statsrevisorerne, den 10. april 2019

Beretningshistorik