Beretning om lønforvaltningen i staten

10-04-2019

Beretning nr. 14/2018

Beretningen handler om, hvordan Finansministeriet understøtter lønforvaltningen i staten, dvs. Statens Administrations og institutionernes opgave med at forvalte og i sidste ende udbetale løn til ansatte i staten. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Finansministeriet har understøttet lønforvaltningen i staten tilfredsstillende. 

Rigsrevisionen vurderer, at Finansministeriet ikke har understøttet lønforvaltningen i staten tilfredsstillende. Opgaven blev samlet i 2008 med henblik på at effektivisere lønforvaltningen, og selv om ministeriet har arbejdet med at effektivisere, er der mere end 10 år efter fortsat problemer med dobbeltadministration. Konsekvensen er, at resurserne i Statens Administration og i institutionerne ikke anvendes hensigtsmæssigt. Der er således et yderligere potentiale for at effektivisere lønforvaltningen i staten. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2018. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. april 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/2018 om lønforvaltningen i staten

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"I 2008 blev det besluttet, at lønopgaverne i ca. 150 statslige institutioner skul­le samles i ét servicecenter, i dag benævnt Statens Administration, un­der Finans­mini­steriet. Formålet var at effektivisere og højne kvali­te­t­en af statens løn­forvaltning. 

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at der mere end 10 år efter, at statens lønforvaltning blev samlet i Finansministeriet, fortsat er problemer med dobbeltadministration og deraf følgende risici for fejl. 

Statsrevisorerne gentager således deres kritik fra 2013 af, at det er util­fredsstillende, at statens lønforvaltning endnu ikke er blevet ef­fek­ti­vi­seret i det omfang, det var hensigten med at samle lønad­mini­stra­tio­nen i Finansministeriet. 

Statsrevisorerne bemærker således: 

 • At dobbeltadministrationen forekommer, når de statslige institutioner og Statens Administration indtaster de samme lønoplysninger og fore­tager de samme lønkontroller.
 • At arbejdsgange i lønforvaltningen ikke er tilstrækkeligt standardisere­de og systemunderstøttede. Finansministeriet forventer dog at implementere et nyt system i 2019 og 2020.
 • At Finansministeriet ikke har fulgt op på, om institutionernes lønkontrol udføres i overensstemmelse med det planlagte. Rigsrevisionen på­peger, at institutionernes lønkontrolplaner i mange tilfælde er mangelfulde.
 • At Finansministeriet ikke i tilstrækkelig grad finder og samler op på fejl i lønforvaltningen og dermed ikke har et tilstrækkeligt grundlag for at forbedre kvaliteten i lønforvaltningen.
 • At der er uoverensstemmelse mellem de kongelige resolutioner, hvor­med man samlede alle lønopgaver i Finansministeriet, og den konkre­te arbejdsdeling i statens lønforvaltning."

Rigsrevisionens notat af 17. september 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2018 om lønforvaltningen i staten.

Notatet er baseret på en redegørelse fra finansministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Finansministeriets arbejde med at vurdere opgavesplittet mellem institutionerne og Statens Administration og implementeringen af Statens HR
 • Finansministeriets arbejde med at sikre relevant fejlopsamling
 • Finansministeriets arbejde med at tilvejebringe en afklaring af ressortansvaret i forhold til de kongelige resolutioner. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. januar 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2018 om lønforvaltningen i staten.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Finansministeriets arbejde med at vurdere opgavesplittet mellem institutionerne og Statens Administration og implementeringen af Statens HR
 • Finansministeriets arbejde med at sikre relevant fejlopsamling
 • Finansministeriets arbejde med at tilvejebringe en afklaring af ressortansvaret i forhold til de kongelige resolutioner. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik