Notat om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU's regnskaber for 2011

29-05-2013

Notatet handler om Europa-Parlamentets endelige godkendelse af EU’s regnskaber for 2011. Notatet redegør for Europa-Parlamentets vigtigste bemærkninger til Europa-Kommissionens forvaltning samt regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed. I forbindelse med deres godkendelse af regnskabet afgiver Europa-Parlamentet en lang række bemærkninger til regnskabet og til Europa-Kommissionens og medlems­­landenes forvaltning af EU-midler. I notatet fremhæves de bemærkninger, som Rigs­revisio­­nen har vurderet er mest væsentlige: ønsket indsats for at nedbringe antallet af fejl, ønsket øget fokus på de resultater og den effekt, der opnås for EU’s midler, og ønsket øget fokus på forvaltningen af EU’s indtægter. Notatet afrundes med en orientering til Statsrevisorerne om Rigsrevisionens samar­­bej­de med Den Europæiske Revisionsret og de øvrige rigsrevisioner i EU.

Hele notatet (PDF)