Beretning om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet

22-05-2013

Beretning nr. 11/2012

Beretningen handler om Klima-, Energi- og Bygningsministeriets og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Tilskuddene bliver uddelt af en række tilskudsydere under de 2 ministerier, og ansøgerne konkurrerer om at opnå tilskud. Folketinget har over de senere år bevilget stadig flere penge til området, som i dag modtager knap 1 mia. kr. årligt. Danmark er dermed blandt de europæiske lande, der støtter området mest målt pr. indbygger.

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om ministerierne og tilskudsyderne styrer og administrerer de konkurrenceudsatte offentlige midler til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet effektivt. Det har vi gjort ved først at undersøge, om ministeriernes styring understøtter, at midlerne så effektivt som muligt bidrager til at indfri de politiske målsætninger. Herefter har vi undersøgt, om tilskudsydernes administration sikrer et effektivt system for konkurrenceudsatte offentlige midler til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ i april 2012.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. maj 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Bevillingerne til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet har været stigende fra knap 200 mio. kr. i 2002 til knap 0,9 mia. kr. i 2012. Bevillingerne ydes som projekttilskud til universiteter og virksomheder efter ansøgning.

Formålet er at bidrage til Danmarks langsigtede mål på energiområdet: øge forsynings­sikkerheden via vedvarende energikilder, reducere udledningen af drivhusgasser og skabe vækst og arbejdspladser.

Tilskuddene ydes af Klimaministeriet og Uddannelsesministeriet via henholdsvis 5 og 2 tilskudsydere. I beretningen er undersøgt de 4 største tilskudsydere, som i undersøgelsesperioden 2011-2012 administrerede 85 % af tilskudsmidlerne eller knap 1,8 mia. kr. De 4 tilskudsydere er Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationspro­gram, ForskEL, Det Strategiske Forskningsråd og Højteknologifonden.

Statsrevisorerne finder, at Klimaministeriets og Uddannelsesministeriets styring af tilskud til forskning, udvikling og demonstration har været utilfredsstillende.

Ministerierne har ikke fastsat en samlet strategi eller konkrete mål for området. Det gør det vanskeligt at evaluere, hvordan forskning, udvikling og demonstration på energi­området bidrager til Folketingets langsigtede mål om fx at øge væksten inden for ener­gibranchen, reducere udledningen af drivhusgasser og skabe flere job. Det øger risi­koen for, at resultaterne ikke står mål med indsatsen.

Statsrevisorerne konstaterer, at Klimaministeriets og Uddannelsesministeriets administration af disse tilskud på energiområdet er mindre effektiv.

Tilskudsadministrationen forekommer unødigt kompliceret. Administrationen er uensartet og i mindre grad koordineret mellem de 2 ministerier med risiko for, at ansøgere oplever ansøgningsprocedurerne som uigennemsigtige og resursekrævende.

Statsrevisorerne anbefaler, at ministerierne evaluerer effekterne af energiforskning, -udvikling og -demonstration på tværs af ministerier og tilskudsydere."

Rigsrevisionens notat af 25. oktober 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet.

Notatet er baseret på redegørelser fra klima-, energi- og bygningsministeren og ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser og handler om de initiativer, som Klimaministeriet og Uddannelsesministeriet har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • ministeriernes overvejelser om at opstille konkrete mål for tilskudsydernes indsats
  • ministeriernes arbejde med at evaluere effekterne af energiforskning, -udvikling og -demonstration på tværs af ministerier og tilskudsydere.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 6. december 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Klimaministeriets og Uddannelsesministeriets overvejelser om at opstille konkrete mål for tilskudsydernes indsats
  • Klimaministeriets og Uddannelsesministeriets arbejde med at evaluere effekterne af energiforskning, -udvikling og -demonstration på tværs af ministerier og tilskudsydere. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik