Beretning om universiteternes stigende egenkapital

12-06-2013

Beretning nr. 12/2012

Beretningen handler om, at universitetssektoren siden 2005 har haft en stigende egenkapital. Formålet med beretningen er at undersøge universiteternes stigende egenkapital og årsagerne hertil.

I beretningen har vi særligt fokus på stigningen i universiteternes egenkapital i 2010, 2011 og 2012. Stigningen har i disse år været markant og er forårsaget af, at universiteterne samlet set har haft store overskud i 2010 og 2011.  

Beretningen er bygget op om 2 hovedspørgsmål:

  • Hvad skyldes universiteternes overskud i perioden 2010-2012, og er overskuddene udtryk for utilstrækkelig budgetlægning (af grundbudgettet) og budgetopfølgning på universiteterne?
  • Har universiteternes styringsrelevante begrundelser for behovet for egenkapital, og hvad er Uddannelsesministeriets og Finansministeriets holdning hertil?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i efteråret 2012 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. juni 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/2012 om universiteternes stigende egenkapital

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne beretning, fordi Danmarks 8 universiteter samlet set havde et større overskud på 786 mio. kr. i 2011, hvorved egenkapitalen blev øget til 5,1 mia. kr. Statsrevisorerne ønskede en undersøgelse af årsagerne til væksten i egenkapitalen og svar på, om midlerne i stedet burde have været brugt på undervisning og forskning.

De danske universiteter modtager langt størstedelen af deres indtægter som tilskud fra staten. De overordnede formål med tilskuddene er uddannelse og forskning. Da universiteterne i 2003 blev selvejende, statsfinansierede institutioner, fik de imidlertid også mulighed for at opbygge en vis egenkapital, som kunne lette langtidsplanlægningen af flerårige uddannelsesforløb, forskningsprojekter og investeringer. Størrelsen af egenkapitalen er løbende blevet drøftet mellem Uddannelsesministeriet og universiteterne, og ministeriet bestilte derfor en analyse af behovet for egenkapital og likviditet. Rapporten fra 2009 anbefalede en egenkapital på ca. 15 % af omsætningen. Hverken Uddannelsesministeriet eller Finansministeriet betragter de 15 % som et officielt mål.

Beretningen viser, at universiteternes egenkapital ved udgangen af 2012 samlet udgjorde knap 5,4 mia. kr., hvilket svarer til 21 % af omsætningen på 25,8 mia. kr. Egenkapitalens størrelse varierer dog mellem 10 % og 49 % af omsætningen på universiteterne. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har en meget stor friværdi i bygninger, som DTU selv ejer. Hvis man ser bort fra DTU, har de øvrige 7 universiteter i 2012 en samlet egenkapital på 15 % af sektorens omsætning. Universiteternes opbygning af egenkapital er ikke et resultat af bevidst planlægning eller dårlig budgetlægning. Den er i højere grad udtryk for forsigtig budgettering af indtægter og tilbageholdenhed med de daglige udgifter. Universiteterne har planer om at øge forbruget af de opsparede midler i 2013 og 2014.

Statsrevisorerne konstaterer, at universiteternes behov for egenkapital er forskelligt, og finder derfor, at hvert universitet bør fastsætte et mål for egenkapitalens størrelse. Dette mål bør være kædet sammen med budgettets usikkerhed via analyser af indtægter, udgifter og behovet for investeringer.

Statsrevisorerne forventer, at universiteterne bliver bedre til at følge op på budgetafvigelser, så niveauet for uddannelse, forskning og investeringer hurtigt kan tilpasses det optimale niveau."

Rigsrevisionens notat af 22. oktober 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2012 om universiteternes stigende egenkapital. Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser og finansministeren og handler om de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen afslutter den del af sagen, der omhandler Finansministeriet med følgende begrundelse:

  • Finansministeriet er i beretningen inddraget i sin funktion af statens centrale økonomiforvalter og i den forbindelse regeludsteder. Rigsrevisionen er tilfreds med, at Finansministeriet i forbindelse med beretningen har overvejet, om der er behov for generelle krav til eller regler om størrelsen på egenkapital, og at ministeriet som koordinerende ministerie for statens økonomi vil have fokus på universiteternes egenkapital.

Rigsrevisionen vil følge udviklingen på disse områder:

  • Udviklingen i universiteternes egenkapital og deres arbejde med at fastsætte mål for egenkapitalen på baggrund af risikoberegninger af indtægter og udgifter samt investeringsplaner.

  • Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers tilsyn med universiteternes egenkapital og universiteternes arbejde med at konstatere og følge op på budgetafvigelser.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 1. november 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2012 om universiteternes stigende egenkapital.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • udviklingen i universiteternes egenkapital og universiteternes arbejde med at fastsætte mål for egenkapitalen på baggrund af risikoberegninger af indtægter og udgifter samt investeringsplaner
  • Uddannelses- og Forskningsministeriets tilsyn med universiteternes egenkapital og universiteternes arbejde med at konstatere og følge op på budgetafvigelser.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik