Beretning om forvaltningen af statslige tilskud

27-02-2013

Beretning nr. 6/2012

Beretning handler om Kulturministeriets, Social- og Integrationsministeriets, Ministeriet for Børn og Undervisnings, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses og Beskæftigelsesministeriets forvaltning af statslige tilskud. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om de 5 ministerier har sikret, at statslige tilskud anvendes effektivt og ansvarligt. En effektiv anvendelse forudsætter, at modtagerne opstiller mål og følger op på disse. En ansvarlig anvendelse forudsætter, at modtageren anvender tilskuddet sparsommeligt, produktivt og effektivt. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Har ministerierne sikret, at tilskudsmidler er anvendt med fokus på mål og resultater?
  • Har ministerierne sikret, at modtagerne af tilskud har taget skyldige økonomiske hensyn ved anvendelsen af tilskuddene?

På baggrund af undersøgelsens resultater har Rigsrevisionen opstillet en række anbefalinger, der kan understøtte ministeriernes arbejde med at forvalte statslige tilskud.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ i januar 2012.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 27. februar 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige tilskud

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"En stor del af statens udgifter udgøres af forskellige former for tilskud. Derfor er det væsentligt at undersøge, om ministeriernes forvaltning af tilskud sikrer, at modtagerne anvender tilskuddene effektivt, ansvarligt og efter hensigten. Finansministeriet har siden 1996 udgivet en række vejledninger og regler for, hvordan ministerierne kan styrke deres tilskudsforvaltning, herunder mål- og resultatstyring, ens behandling af ansøgere, regnskabsopfølgning og revision.

Rigsrevisionen har i denne undersøgelse gennemgået en stikprøve på 100 sager fra tilskudsordninger, der forvaltes af Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Gennemgangen vedrører drifts- og projekttilskudsordninger, hvor der udbetales ca. 8 mia. kr. årligt.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet - 16 år efter den første vejledning om god tilskudsforvaltning - endnu ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at modtagerne forvalter tilskuddene effektivt, ansvarligt og efter hensigten.

Statsrevisorerne finder det ligeledes utilfredsstillende:

  • at ministerierne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at deres egne krav til rapportering om forvaltningsrevision er opfyldt. Dermed får ministerierne ikke fuld nytte af den udførte revision. Revisionen kan dokumentere, om tilskudsmodtagerne har forvaltet tilskuddet sparsommeligt, produktivt og effektivt.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende:

  • at ministerierne - med undtagelse af Beskæftigelsesministeriet - ikke har sikret, at alle tilskudsmodtagere opstiller målbare mål og rapporterer om opfyldelsen af målene for tilskuddene.

Statsrevisorerne finder det positivt, at flere ministerier har igangsat initiativer, der skal forbedre tilskudsforvaltningen. Statsrevisorerne skal i den forbindelse pege på Rigsrevisionens 4 anbefalinger og muligheden for et tværministerielt samarbejde om bedste praksis."

Rigsrevisionens notat af 13. juni 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige tilskud. Notatet er baseret på redegørelser fra social- og integrationsministeren, kulturministeren, børne- og undervisningsministeren, beskæftigelsesministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse om de initiativer, de 5 ministre har iværksat som følge af beretningen.

De 5 ministerier har iværksat en række initiativer, som skal sikre, at anven­delse af tilskud sker med fokus på mål og resultater, og at der tages skyldige økono­miske hensyn ved anvendelsen af tilskud.

Rigsrevisionen finder ministrenes initiativer tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik