Beretning om DSB's anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog

20-06-2012

Beretning nr. 14/2011

Beretningen handler om, hvordan DSB siden maj 2009 har arbejdet med at anskaffe og færdiggøre IC4- og IC2-tog.

DSB indgik i maj 2009 et forlig med togproducenten AnsaldoBreda efter årelange forsinkelser i togleverancen. DSB overtog opgaven med at færdiggøre IC4- og IC2-tog mod en økonomisk kompensation fra AnsaldoBreda. I 2010 indgik DSB Vedligehold som underleverandør til AnsaldoBreda desuden en kontrakt om at opgradere 14 såkaldte NT-togsæt.

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om DSB som togkøber og togproducent og DSB Vedligehold som underleverandør har taget nødvendige tiltag, så DSB hurtigst muligt inden for de økonomiske rammer kan indsætte de færdige IC4- og IC2-tog i passagertrafikken, og om Transportministeriet som ejer af DSB har ført et tilfredsstillende overordnet tilsyn. Formålet er undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Har DSB som togkøber og DSB Vedligehold som underleverandør taget hurtige og målrettede tiltag for at få togene leveret til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet?
  • Har DSB som togproducent planlagt og gennemført færdiggørelsen af togene, så DSB inden for de økonomiske rammer hurtigst muligt kan indsætte dem i passagertrafikken?
  • Har Transportministeriet som ejer af DSB ført et tilfredsstillende overordnet tilsyn med, hvordan DSB anskaffer og færdiggør togene?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. juni 2012 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/2011 om DSB's anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, hvordan DSB siden maj 2009 har arbejdet med at anskaffe og færdiggøre IC4- og IC2-tog. Baggrunden er, at leveringen af togene har været særdeles forsinket, primært på grund af problemer hos leverandøren AnsaldoBreda. De første IC4-tog skulle have været leveret i 2003, og alle tog skulle være leveret og sat i drift i 2006. I maj 2009 havde DSB mistet tilliden til, at AnsaldoBreda kunne levere IC4- og IC2-togene til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet. DSB indgik derfor et forlig med AnsaldoBreda om, at DSB - mod en økonomisk kompensation på 2,25 mia. kr. - færdiggør de tog, som AnsaldoBreda leverer i ufærdig stand.

Statsrevisorerne bemærker, at der - trods DSB's indsats - fortsat er problemer med at få togene leveret til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet. Ultimo april 2012 var der leveret 47 IC4-togsæt ud af de aftalte 83 togsæt, og der var leveret 4 IC2-togsæt ud af de aftalte 23 togsæt.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at anskaffelsen af IC4- og IC2-to­gene endnu ikke har givet de forbedringer af fjerntogs- og regionaltogstrafik­ken, som var tilsigtet.

Statsrevisorerne kritiserer:

  • at DSB har undervurderet opgaven som togproducent. DSB har således ikke en plan for, hvordan og hvornår man vil færdiggøre togene, så de kan indsættes i passagertogtrafikken med de funktioner og den driftsstabilitet, der er forudsat. Transportministeriet har dog i 2011 taget initiativ til, at det eksterne konsulentfirma Atkins har udarbejdet en række anbefalinger, som DSB bygger det videre ar­bejde på.
  • at DSB ikke ved, om udgifterne til færdiggørelsen af togene og leje af erstatnings­materiel kan holdes inden for kompensationen på 2,25 mia. kr. På trods heraf orienterede DSB i maj 2009 Transportudvalget om, at man ville anvende 500 mio. kr. af kompensationen på en rettidighedsplan, hvilket ligger helt uden for opgaven med at færdiggøre togene. Desuden er DSB efter forliget begyndt at anvende pen­gene uden at have opnået bevillingsmæssig hjemmel.
  • at Transportministeriet har ført et tilsyn med DSB, der er helt utilstrækkeligt i forhold til IC4-/IC2-sagens økonomiske væsentlighed og risici. Ministeriet har fx ikke fulgt op på, om kompensationen fra AnsaldoBreda kunne dække udgifterne til at gøre togene færdige.

Statsrevisorerne vil følge op på, hvordan Transportministeriet styrker tilsynet med DSB og eventuelt ændrer opgavefordelingen mellem ministeriet og DSB ved materielanskaffelser."

Rigsrevisors notat af 2. oktober 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2011 om DSB's anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Notatet er baseret på en redegørelse fra transportministeren og handler om de initiativer, som Transportministeriet og DSB har iværksat som følge af beretningen.

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at sagen kan lukkes. Rigsrevisionen vil dog i en afsluttende undersøgelse om IC4- og IC2-tog følge op på DSB's arbejde med at gøre togene færdige, herunder om DSB har udarbejdet et budget og en tidsplan for, hvornår togene lever op til kravene om funktionalitet og driftsstabilitet og kan levere de lovede forbedringer af fjerntogs- og regionaltogstrafikken. Den afsluttende undersøgelse gennemføres, når alle IC4- og IC2-tog er leveret, eller når kontrakterne er ophævet, og et eventuelt retsligt efterspil mellem DSB og AnsaldoBreda er afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 10. oktober 2012

Beretning nr. 14/2011 om sygehusbyggerier

Sagen optages i Endelig betænkning 2011 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at DSB fortsat ikke kan op-lyse, hvornår IC4- og IC2-togene indsættes i passagertrafikken med den for-udsatte driftsstabilitet og funktionalitet.

Statsrevisorerne afslutter denne sag om DSB's anskaffelse og færdiggørel-se af IC4- og IC2-tog, idet der i en ny undersøgelse vil blive fulgt op på, om togene har givet de forbedringer af fjerntogs- og regionaltogs trafikken, som var forudsat."

Statsrevisorerne den 10. oktober 2012

Beretningshistorik