Beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene

08-02-2012

Beretning nr. 8/2011

Beretningen handler om kvalitet på sygehusene. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om de landsdækkende kvalitetsindsatser er med til at sikre og udvikle kvaliteten på sygehusene. Det har Rigsrevisionen gjort ved at kortlægge de landsdækkende kvalitetsindsatser og besvare følgende spørgsmål:

  • Er der sammenhæng mellem de landsdækkende kvalitetsindsatser og sygehusafdelingernes arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten?
  • Understøtter de landsdækkende kvalitetsindsatser sygehusafdelingernes arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten?
  • Følger Sundhedsministeriet og regionerne op på, om de landsdækkende kvalitetsindsatser bidrager til at sikre og udvikle kvaliteten?

Rigsrevisionen har selv igangsat undersøgelsen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 8. februar 2012 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/2011 om kvalitetsindsatser på sygehusene

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"WHO's definition af kvalitet i sundhedsvæsenet er bredt anerkendt og anvendt i dan­ske sammenhænge og omfatter høj professionel standard, effektiv resurseudnyttelse, minimal patientrisiko, høj patienttilfredshed og helhed i patientforløbet.

I beretningen er kortlagt 17 landsdækkende indsatser, som Sundhedsministeriet og regionerne har sat i gang inden for de seneste 15 år for at sikre og udvikle kvaliteten på sygehusene.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er den mest omfattende af disse indsatser, idet alle danske sygehuse og hele sundhedsvæsenet på sigt skal godkendes efter denne akkrediteringsmodel. En opremsning af nogle andre indsatser illustrerer spændvidden: Sundhedsstyrelsens registre over sundhed, sygelighed og dødelighed, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, bivirkningsindberetning til Lægemiddelstyrelsen, Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), pakkeforløb for kræft- og hjertesygdomme, rapportering af utilsigtede hændelser, Patientsikkert Sygehus, kontaktpersonordningen, Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning m.fl.

De landsdækkende kvalitetsindsatser understøtter sygehusafdelingernes arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten. Fx bidrager DDKM ved at fastlægge standarder for høj og ensartet kvalitet i patientbehandlingen.

Statsrevisorerne finder det positivt, at der på alle niveauer i det offentlige syge­husvæsen gøres en væsentlig indsats for at sikre og udvikle kvaliteten i patientbehandlingen.

Statsrevisorerne bemærker, at de mange kvalitetsindsatser øger behovet for at prioritere og lette arbejdet på afdelingerne og dermed øger behovet for at vurdere og koordinere de enkelte indsatsers indhold og relevans. Derfor er det afgørende, at Sundhedsministeriet og regionerne følger op på formål og resultater af kvalitetsindsatserne samt foretager en vurdering af det samlede resur­seforbrug."

Rigsrevisors notat af 18. juli 2012

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for sundhed og forebyggelse og på udtalelser fra regionerne. Notatet handler om de initiativer, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - herunder flere i samarbejde med regionerne - har iværksat som følge af beretningen. Det drejer sig om:

  • løbende opfølgning på 2 nationale målsætninger for kvalitet
  • fortsat udvikling af Den Danske Kvalitetsmodel, så den i højere grad understøtter kvalitetsarbejdet på sygehusafdelingerne
  • samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner for at sikre, at kvalitetsindsatsen ikke medfører unødige registreringer eller dobbeltarbejde
  • udvikling af nationale kliniske retningslinjer
  • løbende opfølgning på 5 kvalitetsindikatorer.

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik