Beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II)

08-02-2012

Beretning nr. 7/2011

Beretningen handler om fusionen af skatteforvaltningen. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet er godt på vej i forhold til fusionens mål for organisering og effektivisering, herunder særligt på de dele af skatteområdet, der vedrører afregning og vejledning. Rigsrevisionen har undersøgt, om Skatteministeriet har fået tilpasset organisation og personale i overensstemmelse med målene for fusionen, og om ministeriet har haft fokus på effektiviseringer i opgaveløsningen.

Rigsrevisionen har selv igangsat undersøgelsen og er en opfølgning på beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning, hvor Rigsrevisionen behandlede forberedelsen af fusionen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 8. februar 2012 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/2011 om fusionen af skatteforvaltningen (II)

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Da Folketinget i 2005 besluttede at fusionere den kommunale og statslige skatteforvaltning, blev der opstillet mål om, at der skulle etableres én landsdækkende enheds­forvaltning, hvor man samlede forvaltningen af skatter, afgifter, told mv., og om at reducere personalet med 40 % fra ca. 10.700 årsværk i 2005 til ca. 6.400 årsværk i 2012.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Skatteministeriet har indfriet må­­let om én enhedsforvaltning.

Statsrevisorerne konstaterer, at Skatteministeriet først forventer at nå målet om personalereduktion i 2014, dvs. med 2 års forsinkelse. Personalereduktionerne er hoved­sageligt gennemført inden for opgaven indsats, som er én af SKATs 4 kerneopgaver. SKAT har gennemført personalereduktionerne med bindinger om, at de skulle ske ved naturlig afgang og ved indførelse af ansættelsesstop. Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse, at det fortsat er en styringsmæssig udfordring for SKAT at sam­le personalet fysisk i de enkelte enheder og at sikre, at personalet har de nødvendige kompetencer.

Med henblik på at udnytte stordriftsfordele og undgå at personalereduktionerne får negativ indflydelse på SKATs opgaveløsning, har SKAT siden fusionen iværksat og gennemført en række effektiviseringstiltag. Beretningen viser, at SKAT i både 2010 og 2011 stort set ikke har nået de fastsatte mål for effektiviseringer, uanset om der har været store it-moderniseringsprojekter eller effektivisering af arbejdsgange.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at det ikke kan vurderes, om SKAT har opretholdt eller forbedret opgaveløsningen efter fusionen af den kommuna­­­le og statslige skatteforvaltning i 2005. Statsrevisorerne finder dette særligt bekymrende, da Statsrevisorerne og Rigsrevisionen i tidligere beretninger har konstateret manglende resultater på indsats- og inddrivelsesområdet, som er 2 af SKATs 4 kerneopgaver.

Statsrevisorerne finder det således væsentligt, at Skatteministeriet snarest mu­ligt får et tilstrækkeligt overblik over og viden om de samlede omlægninger fra 2005 og frem."

Rigsrevisors notat af 16. maj 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2011 om fusionen af skatteforvaltningen (II).

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som Skatteministeriet planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • indsatsen for at nå måltallet for årsværk i 2014
  • initiativet vedrørende fokus på sammenhænge mellem opgaver og kompetencer
  • samlingen af enhederne på færre lokaliteter
  • analysearbejdet, der skal bidrage til at sikre, at ministeriet realiserer det forudsatte bevillingsfald og samtidig står godt rustet til at varetage indsatsen på højt prioriterede områder
  • arbejdet med at skabe større gennemsigtighed i sammenhængen mellem økonomi, opgaver og resultater.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 14. oktober 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2011 om fusionen af skatteforvaltningen (II).

I notatet er der fulgt op på følgende områder:

  • indsatsen for at nå måltallet for årsværk
  • initiativet vedrørende fokus på sammenhænge mellem opgaver og kompetencer.
  • samlingen af SKATs enheder på færre lokaliteter. 

Disse områder afsluttes i notatet. Herudover udestår der følgende områder: 

  • analysearbejdet, der skal bidrage til at sikre, at Skatteministeriet realiserer det forudsatte bevillingsfald og samtidig står godt rustet til at varetage indsatsen på højt prioriterede områder
  • arbejdet med at skabe større gennemsigtighed i sammenhængen mellem økonomi, opgaver og resultater. 

De udestående områder vil blive behandlet i opfølgningen på beretning nr. 3/2015 om Skatteministeriets økonomistyring.

Rigsrevisionen vurderer derfor, at sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik