Beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

18-04-2012

Beretning nr. 11/2011

Beretningen handler om gymnasiernes udnyttelse af lærerresurserne. Undersøgelsen har involveret Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning.

Formålet med undersøgelsen har på den ene side været at kortlægge, hvor meget gymnasielærerne underviser, hvordan omfanget af undervisning har udviklet sig over tid, hvor store forskelle der er i undervisningstiden på tværs af de gymnasiale uddannelser, og hvor meget danske gymnasielærere underviser sammenlignet med lærere i de øvrige OECD-lande. På den anden side har formålet med undersøgelsen været at vurdere, om gymnasierne bruger lærerresurserne effektivt.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 18. april 2012 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/2011 om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har bedt om denne undersøgelse af gymnasielærernes arbejdstid. Beretningen handler om lærernes arbejdstid på almene gymnasier, handelsgymnasier og tekniske gymnasier, hvor 90 % af de i alt 132.000 gymnasieelever bliver undervist. Landets gymnasielærere udfører ca. 12.500 årsværk, og udgiften til lønninger er ca. 6,6 mia. kr. årligt.

Lærernes arbejdstid på de almene gymnasier var i 2010/2011 fordelt således:

  • 22 % på undervisning
  • 29 % på forberedelse
  • 18 % på øvrig tid til fx studievejledning og lektiecafé
  • 16 % på at rette opgaver
  • 7 % i forbindelse med eksamen
  • 8 % på pauser, pædagogisk administrative opgaver og reduktion i arbejdstiden.

Lærernes arbejdstid på erhvervsgymnasierne viste en tilsvarende fordeling. På erhvervsgymnasierne undervises der dog lidt mere end på de almene gymnasier. Hvis der på de almene gymnasier var en tilsvarende undervisningstid, ville antallet af lærere kunne reduceres med knap 1.000 årsværk.

Statsrevisorerne konstaterer, at lærernes undervisningstid på de danske gym­nasier er bemærkelsesværdig lav. Lærerne bruger således mere tid på forbere­delse end på undervisning. Statsrevisorerne bemærker endvidere, at de danske gymnasielæreres undervisningstid er mindst (22 %) blandt alle OECD-lan­de (gns. 41 %) - selv om man må tage forbehold for internationale forskelle i op­gørelsesmetoder, gymnasieuddannelser og arbejdstidsbestemmelser.

Statsrevisorerne konstaterer, at der er få muligheder for ledelsesmæssige prioriterin­ger, idet gymnasielærernes arbejdstid primært er bestemt af lovgivning og overenskomster. Således er lærernes tid til forberedelse alene udtryk for et forhandlingsresul­tat, selv om det ville være rimeligt at differentiere forberedelsestiden, fx med hensyn til lærernes erfaring, kravene i forskellige fag, klassestørrelse og elevsammensætning.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at gymnasierne ikke har en effek­tiv og mere målrettet styring af lærerresurserne. Ministerierne bør derfor arbej­de målrettet på at give gymnasiernes ledelser bedre mulighed for prioritering af lærerresurserne."

Rigsrevisors notat af 2. august 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2011 om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid.

Notatet er baseret på en fælles redegørelse fra finansministeren og børne- og undervisningsministeren og handler om de initiativer, som Finansministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på 2 områder:

  • Finansministeriets og Ministeriet for Børn og Undervisnings arbejde med at ændre de rammer for tildeling af tid til lærernes arbejdsopgaver, som gymnasielederne er underlagt
  • Finansministeriets og Ministeriet for Børn og Undervisnings overvejelser om, hvordan de kan støtte gymnasielederne i bedst muligt at udnytte rammerne for tildeling af tid til lærernes arbejdsopgaver, og udfaldet heraf.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 14. oktober 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2011 om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Finansministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings arbejde med at ændre de rammer for tildeling af tid til lærernes arbejdsopgaver, som gymnasielederne er underlagt
  • Finansministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings overvejelser om, hvordan de kan støtte gymnasielederne i bedst muligt at udnytte rammerne for tildeling af tid til lærernes arbejdsopgaver og udfaldet heraf.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik