Beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2010

16-11-2011

Beretning nr. 14/2010

Beretningen handler om revisionen af statens overførsler af refusion og tilskud til kommuner og regioner for regnskabsåret 2010. I 2010 havde staten udgifter på 334,5 mia. kr. på disse områder.

Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration administrerer statens refusion af kommunernes udgifter til en lang række borgerrettede ydelser, fx folkepension og kontanthjælp. Indenrigs- og Sundhedsministeriet administrerer statens overførsler af tilskud til regioner og kommuner. Beretningen giver en samlet vurdering af ministeriernes forvaltning på disse områder.

Rigsrevisionen har herudover vurderet kommunernes administration af beskæftigelsesindsatsen udlagt til andre aktører. Kommunerne fik med kommunaliseringen af beskæftigelsessystemet i 2009 overdraget ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats. Det betyder, at kommunerne skal føre tilsyn med den del af indsatsen, der er udlagt til andre aktører, for bl.a. at sikre, at ledige modtager den aftalte beskæftigelsesindsats, og at kommunerne har hjemtaget korrekt statsrefusion.

Som følge af den seneste ressortomlægning er sagsområderne, som er omtalt i beretningen, nu fordelt mellem Social- og Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Rigsrevisionen har selv igangsat undersøgelsen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. november 2011 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/2010 om statens overførsler til kommuner og regioner i 2010

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statens overførsler til kommuner og regioner udgør knap halvdelen af statens driftsudgifter og er et væsentligt udgiftsområde. I 2010 udbetalte Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Integrationsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet 334,5 mia. kr. til kommuner og regioner.

Overførslerne omfattede statsrefusion af kommunernes udgifter på 174,1 mia. kr. (til bl.a. beskæftigelsesindsatsen over for ledige, kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge og folkepension), bloktilskud og særtilskud til kommuner på 80,9 mia. kr. samt statstilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet mv. på 79,5 mia. kr.

Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at regnskaberne for statens overførsler til kommuner og regioner i 2010 samlet set er rigtige, at der generelt er en betryggende regnskabsaflæggelse, og at ministeriernes tilsyn med statsrefusionen er tilfredsstillende.

Statsrevisorerne har bemærket en positiv udvikling i forhold til regnskabet for 2009 på følgende områder:

  • Beskæftigelsesministeriet - og de øvrige ministerier - har som hovedregel overholdt de fastsatte frister for behandling af revisionsberetningerne for de kommunale regnskaber for 2009.
  • Det tværministerielle samarbejde er styrket med henblik på at få en mere ensartet afrapportering fra de kommunale revisorer om den udførte revision.

Statsrevisorerne har dog også bemærket, at kommunernes tilsyn med dele af beskæftigelsesindsatsen, der udføres af andre aktører, ikke er helt tilfredsstillende. Kommunerne har således:

  • ikke i tilstrækkelig grad tilset, at andre aktører overholder persondataloven, så de lediges personoplysninger er sikret fortrolighed
  • endnu ikke fået etableret det it-system, der i 2009 blev forudsat etableret for at understøtte beskæftigelsesindsatsen."

Rigsrevisors notat af 23. februar 2012

Beretningshistorik