Beretning om rejsekortprojektet

15-06-2011

Beretning nr. 9/2010

Beretningen handler om rejsekortet, som er et elektronisk betalingskort til rejser med bus, tog og metro.

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, hvordan Rejsekort A/S har forberedt og styret rejsekortprojektet, og hvordan Transportministeriet har fulgt rejsekortprojektet. Det har Rigsrevisionen gjort ved at undersøge 4 forhold. For det første, hvordan Rejsekort A/S forberedte rejsekortprojektet, inden kontrakten blev indgået. For det andet, hvordan Rejsekort A/S risikostyrede rejsekortprojektet. For det tredje, hvordan økonomien i projektet udviklede sig. For det fjerde, hvordan Transportministeriet førte tilsyn med projektet.

Rigsrevisionen har selv igangsat undersøgelsen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. juni 2011 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/2010 om rejsekortprojektet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Formålet med rejsekortet er at gøre det nemmere at benytte den kollektive trafik ved at erstatte papirbilletten med et elektronisk rejsekort.

Rejsekort A/S blev stiftet i 2003. Selskabet har til opgave at etablere og drive rejsekortsystemet. Aktionærerne i Rejsekort A/S er DSB (50,1 % af aktierne), Metroselskabet I/S (8 %) og de regionale trafikselskaber (41,9 %).

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at rejsekortprojektet er mindst 4 år forsinket. Rejsekortsystemet skulle have været taget i brug i 2009, men forventes først fuldt ud taget i brug i 2013. Forsinkelsen betyder, at formålet endnu ikke er indfriet, og at rejsekortsystemet vil give underskud i længere tid end forventet.

Statsrevisorerne kritiserer, at Rejsekort A/S ikke i tilstrækkelig grad har styret rejsekortprojektet med den professionalisme og omhu, der er nødvendig ved et så komplekst it-system som rejsekortsystemet.

I den forbindelse har Statsrevisorerne bemærket:

  • at der gik for lang tid, før der var en gensidig forståelse mellem Rejsekort A/S og leverandøren om, hvad der skulle leveres
  • at Rejsekort A/S' projektstyring, risikostyring og -rapportering indtil 2008 var utilstrækkelig
  • at Rejsekort A/S først i midten af 2008 styrkede organisationen og opfølgningen over for leverandørens projektstyring og risikorapportering."

Rigsrevisors notat af 25. november 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2010 om rejsekortprojektet. Notatet er baseret på en redegørelse fra transportministeren og handler om de initiativer, som ministeriet har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende 2 områder:

  • rejsekortsystemets fulde implementering i 2013
  • økonomien i rejsekortprojektet.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 13. april 2015

Rigsrevisionen afgav i 2011 en beretning om rejsekortprojektet. Beretningen handlede om, hvordan Rejsekort A/S havde forberedt og styret udviklingen af rejsekortet, og hvordan Transportministeriet som tilsynsmyndighed havde fulgt rejsekortprojektet. I et notat i november 2011 lovede Rigsrevisionen at følge op på, om rejsekortet blev fuldt implementeret i december 2013, som Rejsekort A/S og leverandøren havde aftalt i december 2010. Rigsrevisionen lovede også at følge op på økonomien i rejsekortprojektet.

Siden Rigsrevisionen afgav beretningen om rejsekortprojektet i 2011, er rejsekortet blevet taget i brug i store dele af landet. I den forbindelse har der løbende været offentlig debat om rejsekortets brugervenlighed. Rigsrevisionen har derfor valgt at afgive en ny beretning om rejsekortet i april 2015 og her følge op på de udestående punkter fra beretningen fra 2011 og undersøge rejsekortets brugervenlighed og økonomi. Opfølgningen på beretningen fra 2011 overgår til at være en del af opfølgningen på beretningen om rejsekortet fra april 2015.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. april 2015

Beretning nr. 9/2010 om rejsekortprojektet

Sagen optages i Endelig betænkning 2014 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter herved denne sag om rejsekortet i Endelig Betænkning 2014. 

Eventuelle udestående fra opfølgningen på beretningen vil blive fulgt op i forbindelse med behandlingen af den nye beretning nr. 11/2014 om driften af rejsekortet, som afgives til Folketinget i dag."

Statsrevisorerne, den 21. april 2015

Beretningshistorik