Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2009

17-11-2010

Beretning nr. 18/2009

Den årlige beretning om revisionen af statsregnskabet indeholder Rigsrevisionens erklæring om statsregnskabet for 2009.

Det er Rigsrevisionens vurdering, at statsregnskabet for 2009 samlet set er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Det er videre Rigsrevisionens vurdering, at der samlet set er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne om­fattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Rigsrevisionen har taget forbehold for regnskaberne for politiet og anklagemyndigheden og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Forbeholdene vedrører manglende indregning af tilgodehavender i regnskabet, utilstrækkelig mål-, resultat- og økonomistyring og fejlagtig opgørelse af lønomkostninger. Sætterigsrevisor har taget forbehold for, om inddrivelsen af restancer i SKAT er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Rigsrevisionen har desuden afgivet supplerende oplysninger om regnskaberne for Økonomistyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen, SKAT, Kriminalforsorgen, Forsvarskommandoen, Det Statslige Lodsvæsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, Skov- og Naturstyrelsen og FødevareErhverv.

Revisionen afdækkede endvidere svagheder ved regnskabsforvaltningen og fejl i regnskaberne for enkelte virksomheders vedkommende. Dette har haft indflydelse på vurderingen af de enkelte virksomheders regnskabsforvaltning og regnskaber.

De anførte forbehold, der omhandler usikkerheder og fejl, og de anførte svagheder og fejl giver ikke Rigsrevisionen anledning til at tage forbehold for det samlede statsregnskab.

Hvert af de 19 ministerområder er særskilt behandlet. Behandlingen omfatter bl.a. Rigsrevisionens erklæring om ministerområdet og omtale af udvalgte revisionsresultater. Resultaterne omfatter både eksempler på god regnskabsforvaltning og det modsatte.

Revisionen af EU-midler i Danmark er omtalt i beretning til Statsrevisorerne om revisionen af EU-midler i Danmark i 2009. Rigsrevisionen har endvidere revideret kommunal afregning, bloktilskud til kommunerne og tilskud til regionerne. Revisionen af disse områder er omtalt i beretning til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009. Begge beretninger er afgivet i november 2010.

Beretningen afsluttes med en gennemgang af statsregnskabets hovedtal og baggrundsoplysninger om revisionen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 17. november 2010 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 18/2009 om revisionen af statsregnskabet for 2009

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statens driftsregnskab for 2009 udviste et underskud på 29,8 mia. kr., hvilket var 18,7 mia. kr. højere end budgetteret i finansloven. Den største merudgift vedrørte arbejdsløshedsdagpenge på 5 mia. kr., og den største mindreindtægt på 9,6 mia. kr. vedrørte skatter og afgifter, som ikke er tilgået statskassen.

Statens anlægsregnskab for 2009 udviste et mindreforbrug på 1,95 mia. kr.

Statens aktiver og passiver steg med 76,7 mia. kr., hvilket især skyldtes udlån på tilsammen over 75 mia. kr. til finansiering af bankafviklinger, Bankpakke I og II mv. til imødekommelse af den finansielle krise.

Statsrevisorerne konstaterer, at statsregnskabet for 2009 samlet set er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og at der generelt er en betryggende regnskabsforvaltning i staten.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at en række statslige virksomheder i 2009 har gjort en indsats for at rette op på det fald i kvaliteten i regnskabsforvaltningen, som Statsrevisorerne måtte konstatere ved regnskabsaflæggelsen i 2008.

Rigsrevisionen har taget 2 forbehold vedrørende rigtigheden af regnskaberne for politiet og anklagemyndigheden og for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Forbeholdene har dog ikke været af en sådan art, at der er taget forbehold for rigtigheden af det samlede statsregnskab.

Rigsrevisionen har desuden taget 1 forbehold for, om SKATs inddrivelse af restskat foregår hensigtsmæssigt.

Rigsrevisionen har endvidere afgivet 14 supplerende oplysninger i sager vedrørende Økonomistyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen, SKAT, Kriminalforsorgen, Forsvarskommandoen, Det Statslige Lodsvæsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, Skov- og Naturstyrelsen og FødevareErhverv.

Statsrevisorerne kritiserer på justitsministerens område, at det for 2. år i træk har været nødvendigt at tage forbehold for, om regnskabet for politiet og anklagemyndigheden er rigtigt. Der manglede således tilgodehavender vedrørende bøder på 856 mio. kr. i det udgiftsbaserede regnskab. Statsrevisorerne finder det fortsat utilfredsstillende, at politiet og anklagemyndighedens styring af økonomi, mål og resultater er mangelfuld.

Statsrevisorerne finder det på beskæftigelsesministerens område utilfredsstillende, at det har været nødvendigt at tage forbehold for, om Arbejdsmarkedsstyrelsens regnskab er rigtigt. Det har således ikke været muligt at afstemme tilgodehavender på 164,6 mio. kr. i forhold til forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom, som administreres i samarbejde med Økonomistyrelsen. Endvidere er de indregnede lønomkostninger i Arbejdsmarkedsstyrelsens regnskab bogført 15,9 mio. kr. for lavt.

Statsrevisorerne kritiserer på skatteministerens område, at det har været nødvendigt at tage forbehold for, om SKATs inddrivelse af restancer (borgere og virksomheders gæld til staten) foregår på en hensigtsmæssig måde. Restancerne er således vokset, aktivitetsniveauet er for lavt, og kvaliteten i inddrivelsen er ikke helt i orden.

forsvarsministerens område finder Statsrevisorerne det tilfredsstillende, at regnskabet i år er rigtigt for første gang efter 3 år med problemer. Statsrevisorerne kritiserer dog, at Forsvarskommandoens økonomistyring - trods forbedringer - fortsat må vurderes som mangelfuld.

Endelig bemærker Statsrevisorerne på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område, at der er risiko for, at Danmark skal tilbagebetale ca. 945 mio. kr. til EU (underkendelser), idet Europa-Kommissionen har rejst en række sager på landbrugsområdet om uberettiget udbetaling af EU-støtte. Sagen er omtalt i beretning nr. 17/2009 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2009."

Rigsrevisors notat af 25. februar 2011

Notatet afgives i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4, og følger op på beretning om revisionen af statsregnskabet for 2009 (beretning nr. 18/2009), som Statsrevisorerne behandlede i november 2010.

Beretningen indeholdt Rigsrevisionens erklæring om fuldstændigheden af statsregnskabet og de væsentligste resultater af revisionen vedrørende finansåret 2009 for alle ministerområder, herunder Rigsrevisionens forbehold og supplerende oplysninger på enkelte områder. Ministerierne har afgivet redegørelser til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 2. Rigsrevisor vurderer, at de afgivne ministerredegørelser er fyldestgørende og tilfredsstillende. Rigsrevisor vil følge en række sager omtalt i notatet og vil bl.a. rapportere herom i efterfølgende beretninger om revisionen af statsregnskabet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik