Beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2009

17-11-2010

Beretning nr. 17/2009

Rigsrevisionen har udarbejdet en beretning med erklæring om revisionen af EU-midler i Dan­mark i 2009, dvs. revisionen af de indtægter, som Danmark har modtaget fra EU (EU-ind­tæg­ter), og de bidrag, som Dan­­mark har betalt til EU (EU-udgifter). Erklæringen og beretningen er afgivet for at tydeliggøre Rigsrevisionens overordnede vurdering af EU-området i Danmark.

Beretningen giver en sammenhængende vurdering af regnskabsforvaltningen af EU-midler i Danmark og redegør for den revision, der underbyg­ger erklæringen. EU-midler er et væ­sent­ligt indtægts- og udgiftsområde, der har Europa-Kommissionens og Eu­ropa-Par­la­men­tets store bevågenhed. Rigsrevisionen samarbejder og videndeler med rigsrevisionerne i de øvri­ge EU-lande og med Den Europæiske Revisionsret for at forbedre kontrollen med og ad­mi­nistrationen af EU-midler i EU. Beretningen vil kun­ne indgå i bestræbelserne på at for­bedre kontrollen med og administrationen af EU-midler i Danmark.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 17. november 2010 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 17/2009 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2009

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"EU-midler revideres af Rigsrevisionen på samme måde som andre statslige udgifter og indtægter i det omfang, de indgår i statsregnskabet.

EU-indtægterne var i statsregnskabet for 2009 opgjort til ca. 9,5 mia. kr., og EU-udgifterne var opgjort til ca. 19,1 mia. kr.

Hertil kommer de tilskud, som private modtager direkte fra Europa-Kommissionen. Endvidere har statslige virksomheder i 2009 modtaget direkte projekttilskud på ca. 547 mio. kr., som ikke indgår i statsregnskabet, men alligevel revideres af Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen af de statslige virksomheders regnskaber.

Statsrevisorerne konstaterer, at regnskabsforvaltningen for EU-midler i Danmark samlet set fungerer tilfredsstillende.

Regnskaberne for EU-indtægter og EU-udgifter for 2009 er udarbejdet i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler, og regnskaberne giver et retvisende billede af indtægter og udgifter samt af den finansielle stilling ved årets udløb.

Statsrevisorerne bemærker, at Rigsrevisionen har afgivet supplerende oplysning om:

  • at de konstaterede svagheder i enkeltbetalingsordningen på landbrugsområdet har givet anledning til en underkendelse, dvs. krav om, at Danmark tilbagebetaler tidligere modtagne EU-midler i størrelsesordenen 195 mio. kr.
  • at Danmark har tilbagebetalt 750 mio. kr. for 2002, 2003 og 2004 som følge af en underkendelse vedrørende den tidligere hektarstøtteordning. Tilbagebetalingen er i overensstemmelse med forordningsbestemte regler sket ved modregning i Europa-Kommissio­nens refusion af landbrugsstøtten i 2009 - selv om de danske myndigheder har indbragt sagen for EU-Domstolen, hvor den endnu ikke er afgjort.

Statsrevisorerne bemærker videre:

  • at forvaltningen af landbrugsordningerne vedrørende markblokregistret og arealkontrollen, krydsoverensstemmelseskontrollen og kontrollen med betalingsrettigheder på visse områder bør forbedres
  • at SKAT fortsat bør arbejde med at mindske antallet af fejl i virksomhedernes toldangivelser, selv om der er tale om små og modsatrettede beløb.

Statsrevisorerne finder det positivt, at erklæringen om revisionen af EU-midler i Danmark afgives i en særlig beretning, da det tydeliggør Rigsrevisionens overordnede vurdering af EU-området i Danmark. Beretningen kan således være et bidrag til det arbejde, som Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret og rigsrevisionerne i EU-landene udfører i bestræbelserne på at forbedre forvaltningen af EU-midler i EU."

Rigsrevisors notat af 25. februar 2011

Notatet vedrører beretning nr. 17/2009 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2009.

Beretningen handlede om revisionen af EU-midler i Danmark i 2009, dvs. revisionen af de indtægter, som Danmark har modtaget fra EU (EU-indtægter), og de bidrag, som Dan­mark har betalt til EU (EU-udgifter). Revisionen omfattede EU-indtægter fra landbrugsordninger under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, fra Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regio­nal­fond (strukturfondene) under Øko­nomi- og Erhvervs­­ministeriet og endelig projekttilskud givet direk­te fra Europa-Kom­mis­sio­nen til institutioner under 4 ministerier. End­videre omfattede revisio­nen EU-udgifter under Skatteministeriet. Beretningen indeholdt endvidere Rigsrevisionens erklæring om revisionen af EU-midler i Danmark.

Ministrene præsenterer i deres redegørelser de initiativer, de har igangsat i 2010, og de initiativer, de vil igangsætte i 2011 med henblik på at imødekomme de behov for forbedringer, som fremgår af Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkninger.

Rigsrevisionen vil i de kommende årlige beretninger om revisionen af EU-midler i Danmark følge de omtalte sager vedrørende:

  • regnskabsforvaltningen for landbrugsordningerne
  • regnskabsforvaltningen for strukturfondene
  • regnskabsforvaltningen for projekttilskud
  • regnskabsforvaltningen for EU-udgifterne
  • udviklingen af et konsolideret dansk EU-regnskab.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik