Beretning om Det Arabiske Initiativ

19-05-2010

Beretning nr. 10/2009

Beretningen handler om Det Arabiske Initiativ, der blev lance­ret af Udenrigsministeriet i 2003, og som er en udenrigspolitisk indsats rettet mod landene i den arabiske verden. Initiativet har til formål at skabe grundlag for styrket dialog, forståelse og samarbejde mellem Danmark og den arabiske verden samt at støtte eksisterende lokale reformprocesser i Mellemøsten og Nordafrika.

Formålet med undersøgelsen har været at undersøge udviklingen i bevillinger/tilsagn og udbetalinger vedrørende Det Arabiske Initiativ, hvilke resultater og effekter der er kommet ud af initiativet, og hvordan Udenrigsministeriet har sikret sammenhæng mellem bilaterale og multilaterale indsatser i den arabiske verden og mellem Det Arabiske Initiativ og den øvrige udviklingsbistand. Rigsrevisionen har også undersøgt, om Udenrigsministeriet har tilpasset Det Arabiske Initiativ på baggrund af indhøstede erfaringer. Undersøgelsen er sat i gang på baggrund af en statsrevisoranmodning.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. maj 2010 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2009 om Det Arabiske Initiativ

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Det Arabiske Initiativ er en udenrigspolitisk indsats rettet mod landene i den arabiske verden. Danmark har i perioden 2003-2009 givet 597,8 mio. kr. i bevillinger/tilsagn til aktiviteter under Det Arabiske Initiativ og udbetalt 471,2 mio. kr.

Det Arabiske Initiativ har 2 formål: dels at styrke dialogen, forståelsen og samarbej­det mellem Danmark og den arabiske verden, dels at støtte eksisterende reformpro­cesser i Mellemøsten og Nordafrika – den såkaldte MENA-region, som omfatter 18 lande.

Statsrevisorerne bad om denne beretning for at få undersøgt, hvilke resultater og hvil­ken effekt der er kommet ud af initiativet i forhold til nævnte formål.

Statsrevisorerne konstaterer, at Udenrigsministeriet løbende har tilpasset initiativet i forhold til indhøstede erfaringer – herunder en ekstern analyse fra 2006 og et eksternt review fra 2009 – og Folketingets opfordringer i vedtagelse V 80 fra maj 2006.

Statsrevisorerne konstaterer, at der – på trods af vanskelige vilkår især som følge af tegningesagen – er gennemført talrige aktiviteter, som har skabt resultater, men at det endnu er for tidligt at vurdere de langsigtede effekter af initiativet.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at ministeriet ikke noget tidligere og mere aktivt har arbejdet målrettet på at dokumentere (del-)resultater og effekter af Det Arabiske Initiativ" .

Rigsrevisors notat af 17. juli 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2009 om Det Arabiske Initiativ. Notatet er baseret på en redegørelse fra udenrigsministeren og handler om de initiativer, som Udenrigsministeriet har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på 3 områder:

  • Udenrigsministeriets arbejde med at sikre bedre mål- og resultatstyring af Det Arabiske Initiativ, herunder sikre klare delmål, indikatorer og afrapportering på planlagte aktiviteter
  • Udenrigsministeriets arbejde med at dokumentere resultater og effekter af initiativet, herunder ministeriets systematik i projektdokumenter og afrapportering på målopfyldelse
  • Udenrigsministeriets arbejde med at opstille bedre indikatorer for yderligere at dokumentere effekterne af initiativets aktiviteter.


Rigsrevisionen vil følge udviklingen, efter Udenrigsministeriet har gennemført en række reviews af projekter og landeprogrammer og indarbejdet resultatet herfra i deres interne retningslinjer og procedurer i løbet af 2011.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 1. december 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2009 om Det Arabiske Initiativ.

Der er i notatet fulgt op på Udenrigsministeriets arbejde med at sikre bedre mål- og resultatstyring af Det Arabiske Initiativ, herunder ministeriets arbejde med at dokumentere (del)resultater og (del)effekter af initiativet og opstille indikatorer, der fokuserer på effekter.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik